GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

 

 

 

16-07 Förgasningsbaserade drivmedel – växthusgasemissioner och lönsamhetsanalys med generella och sektorsspecifika styrmedel

Syftet med detta projekt är att analysera de ekonomiska förutsättningarna för förgasningsbaserad biodrivmedelsproduktion med olika nivåer på generella och sektorsspecifika styrmedel (CO2- kostnader) för olika framtida energimarknadsscenarier. Projektet syftar också till att göra en jämförelse av kostnader och utsläpp av växthusgaser för de förgasningsbaserade systemen med system där biomassan istället används för elproduktion och eldrift av fordon. 

Projektet bygger direkt vidare på det tidigare omfattande systemanalytiska arbete med kostnadsberäkningar och livscykelanalyser för växthusgasutsläpp som gjorts bland annat inom ramen för projekt nr 12-15. Styrmedelsanalysen och utökas jämfört med tidigare analyser och inkluderar nu även sektorsspecifika styrmedel. Resultaten förväntas bidra som underlag för framtida utformning av styrmedel för transportsektorn samt kunskap om lönsamhetsförutsättningar för förgasningsbaserad biodrivmedelsproduktion.

De tre förgasningsbaserade biodrivmedel som inkluderas i projektet är SNG, metanol samt FT-bränslen. 

Projektet genomförs som ett samarbete mellan IVL (Kristina Holmgren) och Chalmers (Thore Berntsson) och har utöver finansieringen från Göteborg Energis stiftelse för forskning och utveckling också medel från f3. 

icon-closechevron-disc-rightmenu