GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Ny rapport: Så kan Göteborgs fastigheter bli mer effektsmarta

Istället för att passivt fortsätta sluka allt dyrare el kan Göteborgs byggnader förvandlas till aktiva effektresurser som avlastar det lokala elnätet. Det visar rapporten ”En gemensam effektstrategi”, som fastighetsbolaget Castellum tagit fram i samarbete med Göteborg Energi och fyra andra regionala elnätsbolag.

Elnätskapacitet och risk för effektbrist är frågor som blir allt mer aktuella både på nationell och på lokal nivå. Inom ramen för samverkansprojektet ”En gemensam effektstrategi” har Castellum tillsammans med bland annat Göteborg Energi tagit fram en strategi för hur fastighetsägare och deras byggnader kan minska sin belastning på elsystemet och bidra i omställningen.

Utgångspunkten är att motverka den kapacitets- och effektbrist som kan uppstå då nya förnybara energikällor som sol och vind börjar konkurrera ut andra energislag. Ökad tillgång av förnybar energi är positivt, men när den planerbara produktionen i elsystemet minskar blir det svårare att upprätthålla balansen mellan tillgång och efterfrågan i elnätet. Det är mest kostnadseffektivt att man löser obalanserna så lokalt som möjligt.

– Att tillsammans med våra kunder utveckla nya och mer hållbara sätt att lösa utmaningarna kring eleffektfrågan är nödvändigt om vi ska klara den omställning som pågår i alla delar av samhället. Vi ser handel med effekt och systemtjänster kopplade till detta som viktiga verktyg framöver och vill ta tillvara alla möjligheter till samarbete som erbjuds, säger Ulf Hagman, utvecklingschef på Göteborg Energi.

Den nya rapporten svarar på hur rollfördelningen i det framtida energilandskapet kan se ut och beskriver vilka steg en fastighetsägare behöver ta för att framtidssäkra sina fastigheter, skapa robusthet mot prisökningar och aktivt bidra med sina resurser till att lösa framtida obalanser i elnätet.

I strategin beskrivs de tre rollerna Effektoptimeraren, Elsystemresursen och Systemutvecklaren för att vägleda fastighetsägare. Utifrån dessa har en handlingsplan formulerats med tolv åtgärder för att göra byggnader till en dynamisk resurs. Alla fastighetsägare kan genom att följa handlingsplanen ta en aktiv roll i energiomställningen.

Mer information och rapporten i sin helhet finns att läsa på Castellums webbplats:

https://www.castellum.se/effektstrategi

Fakta: ”En gemensam effektstrategi”
Effektstrategin har tagits fram på initiativ av Castellum i samarbete med Tekniska verken i Linköping, Öresundskraft, Jönköping Energi, Göteborg Energi och Växjö Energi. Analyser och sammanfattningar har genomförts av teknik- och konsultbolaget Ramboll på uppdrag av Power2U.

För mer information kontakta

Cecilia Erdalen, presschef på Göteborg Energi, 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus