GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Pressmeddelande: Göteborg Energi Nät justerar effektavgiften för elnät

Från och med den 1 februari 2022 kommer effektavgiften för villa- och radhuskunder i Göteborg justeras så att den baseras på genomsnittet av månadens tre högsta effektförbrukningstillfällen, istället för som i dag, på den enskilt högsta effekttoppen.

Vi kan se att det finns en förståelse och acceptans bland våra kunder kring varför vi har infört en effektavgift för elnätet. För att undvika effekttoppar i vårt lokala elnät måste vi tillsammans ändra vårt beteende och sprida ut vårt effektuttag över dygnets alla timmar. Många har dock haft synpunkter på avgiftens utformning och uttryckt oro kring att endast ett timvärde blir avgörande för kostnaden under nästkommande månad. Vi har lyssnat och efter utvärdering av modellen har vi beslutat att göra en justering, säger Lars Edström, VD för Göteborg Energi Nät AB (GENAB).

Det var i augusti 2021 som en ny prismodell för villa- och radhuskunders elnätsavgift infördes. Modellen består av tre komponenter (elnätsavgift, elöverföringsavgift och effektavgift) mot tidigare två komponenter (elnätsavgift och elöverföringsavgift). Vid införandet sänktes den fasta elnätsavgiften och avgiften för elöverföring rejält. Den nya komponenten, effektavgiften, baserades på den timme i månaden där kunden förbrukat högst effekt.

Den justerade prismodellen, som alltså införs den 1 februari 2022, är uppbyggd på samma sätt med tre komponenter, men istället för att mäta månadens högsta timme, debiteras kunden utifrån medeltalet av de tre högsta timmarna varje månad, fördelat på tre olika dygn.

– Detta ger kunderna ökad trygghet och flexibilitet, samtidigt som de fortsatt kommer kunna spara pengar genom att sprida ut sin elanvändning över dygnets alla timmar. Effektavgiften är ett viktigt verktyg för att ta hand om och hushålla med den effekt vi har i det lokala elnätet, inte minst om fler ska kunna ladda och köra elbil. För att undvika onödig utbyggnad av elnätet som ska bekostas av alla elnätsanvändare behöver vi ändra vårt beteende och jämna ut effekttopparna som uppstår i det lokala elnätet och på den lokala villagatan, säger Lars Edström.

Den justerade prismodellen omfattar alla kunder med ett elnätsavtal för max 63 A, även företagskunder. I dagsläget handlar det om cirka 48 000 kunder i villa/radhus och cirka 24 300 små- och medelstora företagskunder. Företagskunderna har sedan en längre tid haft en prismodell med effektavgift.

Kunder återbetalas

När den nya prismodellen infördes i augusti 2021 informerades inte kunderna på det sätt som en villkorsändring kräver. Därför har vi valt att ge de kunder, som hade elnätsavtal med Göteborg Energi Nät den 1 augusti 2021 och som fått en ökad kostnad mellan augusti 2021 – januari 2022 en återbetalning på fakturan från och med februari månad. De kunder som har fått en minskad kostnad kommer inte att efterdebiteras.

– Vi beklagar självklart detta. Vi hade information på fakturorna och på vår webb men det korrekta sättet hade varit att även skicka informationen i ett brev till kunderna. Därför väljer vi att återbetala kunderna och informera på rätt sätt när vi nu inför den justerade modellen den 1 februari 2022, säger Lars Edström.

För mer information kontakta

Cecilia Erdalen, presschef, Göteborg Energi, 070-466 04 28, cecilia.erdalen@goteborgenergi.se

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus