GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Nya rön om gasens roll i Sverige

En ny studie från Energiforsk visar att biogas och vätgas har stor potential i omställningen till ett klimatneutralt svenskt energisystem. Studien visar också att ny gasinfrastruktur kan avlasta elnäten. Industrisektorn och tyngre transporter, där utsläpp är svåra att reducera på andra sätt, är branscher som gynnas mest.

- Hittills har de flesta studier av hur utsläppen kan minskas fokuserat på elsystemet, men inte lika mycket på möjligheterna att minska utsläppen genom gas och ny gasinfrastruktur. Rapporten visar att behovet av förnybar och koldioxidsnål gas med tillhörande infrastruktur är stort om klimatneutralitet ska uppnås på ett kostnadseffektivt sätt, säger Mattias Wondollek, områdesansvarig för energisystem och marknad på Energiforsk.

Elanvändningen fram till år 2045 förväntas öka till nästan en fördubbling från dagens nivå. För detta behöver både elproduktionskapaciteten och elnäten stärkas kraftigt, även om den nya gasinfrastrukturen kan avlasta elnäten.

Göteborg Energi är ett av företagen som varit med och tagit fram studien.

– Slutsatserna i rapporten ger värdefulla inspel till vår långsiktiga strategi för omställningen av energisystemet. Ska vi lyckas skapa ett mer hållbart och effektivt energisystem måste infrastrukturen i våra olika energibärare, till exempel gasnät och elnät samverka på ett helt annat sätt än i dag. Denna så kallade sektorskoppling är viktig del av paletten för att optimera omställningen, säger Ulf Hagman, utvecklingschef på Göteborg Energi.

Ny infrastruktur för vätgas
Resultaten pekar på att det kommer att krävas en storskalig utbyggnad av en helt ny infrastruktur för vätgas och att det bildas industrikluster med lokala gasnät. Vätgasanvändningen kan öka kraftigt och även nya vätgaskluster byggs upp, inte minst kring stålindustrin i norra Sverige, men även kring kemiindustrin på västkusten. Inom järn- och stålproduktionen antas vätgas spela en viktig roll, lätta transporter kommer till stor del att elektrifieras och fjärrvärme spelar en fortsatt stor roll i omställningen av energisektorn.

- Det är samhällsekonomiskt intressant att investera i infrastruktur för vätgas. Rapporten ökar också insikten om hur central vätgasinfrastrukturen är både för att nå klimatmålen och för att få ett energisystem i balans. Viktiga åtgärder nu är att på nationell nivå börja samplanera el- och gasinfrastrukturen, så kallad sektorkoppling, och att börja förbereda för en modell som skapar samhällsnytta genom att vara öppet för alla som vill ansluta sig. Dessutom bör vätgasnäten vara reglerade, precis som elnäten, säger Hans Kreisel, vd för Nordion Energi.

Om rapporten

Analysen i projektet har genomförts av konsultbolaget Guidehouse som har internationell erfarenhet av och utfört liknande avkarboniseringsstudier med fokus på gasen och gasinfrastrukturens roll för att nå klimatmålen. Bakom studien står också Nordion Energi, Göteborg Energi, Öresundskraft, Kraftringen och Gasnätet Stockholm.

Ta del av hela rapporten här: https://energiforsk.se/program/vatgasens-roll-i-energi-och-klimatomstallningen/rapporter/the-role-of-gas-and-gas-infrastructure-in-swedish-decarbonisation-pathways-2021-788/

För mer information, kontakta:

Cecilia Erdalen, presschef, Göteborg Energi

cecilia.erdalen@goteborgenergi.se, tel. 070-466 04 28

Mattias Wondollek, Områdesansvarig energisystem och marknad Energiforsk, mattias.wondollek@energiforsk.se, tel. 070-164 44 51

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus