GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Stabil ekonomisk utveckling för Göteborg Energi 2017

Göteborg Energi gör 2017 ett resultat på 640 miljoner kronor efter finansiella poster. Det innebär att vi kan lämna ett koncernbidrag på 400 miljoner kronor till staden och göteborgarna. Resultatet ligger i linje bolagets långsiktiga avkastningskrav.

– Jag tycker det är bra att vi under ett år med varmt väder, vilket innebär lägre intäkter för oss, kan leverera ett så starkt resultat samtidigt som vi fortsätter att hålla låga priser. Vad gäller fjärrvärmen har vi faktiskt sänkt priset för andra året i rad. Det goda resultatet beror bland annat på att vi har jobbat hårt och systematiskt för att minska våra kostnader. Nu ser vi att kostnadsbilden i vår verksamhet sjunker som ett resultat av det effektiviseringsarbete vi bedriver. Det är en bra början men vi har mycket kvar att göra, säger Alf Engqvist, VD för Göteborg Energi och fortsätter:

– Vi har under året haft en fortsatt hög tillgänglighet i våra anläggningar med säkra leveranser till våra kunder. Årets investeringar landar på 761 miljoner kronor och har framförallt skett inom fjärrvärme och elnät. Vi har under året också satsat 70 miljoner kronor på olika åtgärder som sammantaget har minskat koldioxidutsläppen i Göteborg med cirka 92 000 ton. En stabil ekonomi ger oss förutsättningar bidra till stadens långsiktiga utveckling på det sätt vi vill göra, både vad gäller energileveranser och koncernbidrag till stadens verksamheter.

– Vi har även fortsatt att se över de verksamheter som ligger utanför Göteborg och vi närmar oss slutfasen i det arbetet. Under året har vi avyttrat aktierna i Skövde Biogas AB, Sävsjö Biogas AB och Partille Energi AB, säger Alf Engqvist.

Nedan finns en kommentar till resultatet från ekonomidirektör Robert Casselbrant och bilagt till pressmeddelandet finns bolagets resultat- och balansräkning.

För ytterligare information kontakta:

Anette Myrheim, kommunikationsdirektör, Göteborg Energi, telefon 031-62 67 30

Kommentar till Göteborg Energis ekonomiska resultat 2017

Göteborg Energi gjorde år 2017 en vinst efter finansiella poster på 640 mkr (610). Koncernens kärnområden har fortsatt gå bra även om det ur ett fjärrvärmeperspektiv var ett varmt år. Koncernen fortsätter aktivt arbeta med att hitta en lösning för vår biogasproduktion som även detta år påverkade koncernens resultat negativt. Resultatet förstärktes av de avyttringar av dotterbolag som gjordes under året då aktierna i Skövde Biogas AB, Sävsjö Biogas AB och Partille Energi AB avyttrades.

Under året har nedskrivningar gjorts med 58 mkr (48) främst avseende vindkraftsproduktion då anläggningstillgångarnas ekonomiska värde understeg det bokförda värdet i enlighet med gällande redovisningsregler. Om resultatjämförelsen exkluderar engångseffekt av nedskrivningar visar den löpande verksamheten ett underliggande resultat (EBITDA) om 1 600 mkr (1 578) som är i linje med föregående år.

Koncernens nettoomsättning 2017, som till största delen härrör från produktområdena fjärrvärme, elhandel och elnät, uppgick till 5 552 mkr (5 963). Den minskade omsättningen förklaras i huvudsakligen av lägre volymer inom fjärrvärmeaffären och elhandelsaffären kombinerat med ett lägre marknadspris på el. Till stor del drivs de lägre intäkterna av varmare väder.

Kassaflödet är fortsatt mycket starkt och var 2017 det starkaste på mer än tio år. Skuldsättningsgraden fortsätter att sjunka liksom andelen räntebärande skulder.

Under året investerades totalt 761 mkr (690) varav 409 mkr (387) i nyinvesteringar och 352 mkr (303) reinvesteringar. Investeringar gjordes framförallt i fjärrvärmeanläggningar och elnät.

Inriktningen är att upprätthålla en räntabilitet på eget kapital efter schablonskatt inom intervallet sex till tio procent under en femårsperiod. Soliditeten ska långsiktigt vara över 30 procent. För 2017 uppgick räntabiliteten på eget kapital efter schablonskatt till 8,9 procent (8,8). Soliditeten inklusive minoritetsandel i eget kapital uppgick vid årets slut till 46,2 procent (41,7). Koncernen ska generera ett positivt kassaflöde och 2017 förstärktes fritt kassaflöde med 912 mkr (783).

Robert Casselbrant, Ekonomidirektör

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus