GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

203 miljoner kronor tillbaka till göteborgarna

Göteborg Energi gör 2016 ett resultat på 610 miljoner kronor efter finansiella poster. Det innebär att vi kan lämna ett koncernbidrag på 203 miljoner kronor till staden och göteborgarna.

– Det känns riktigt bra att kunna leverera ett så fint resultat, trots att vi har sänkt fjärrvärmepriserna och endast gjort små höjningar av elnätspriserna jämfört med branschen. Förklaringen är främst att vi fortsätter genomföra effektiviseringar i vår verksamhet och ser över olönsamma affärer. Vi har även gynnats av låga råvarupriser under året, vilket lett till att fjärrvärmeaffären har utvecklats väldigt positivt, säger Lotta Brändström, VD för Göteborg Energi.

– Vi har under året haft en fortsatt hög tillgänglighet i våra anläggningar med säkra leveranser till våra kunder. Årets investeringar landar på 690 miljoner kronor och har framförallt skett inom fjärrvärme och elnät. Vi har fortsatt energieffektivisera våra anläggningar och fattat beslut om att satsa 70 miljoner kronor på åtgärder som ytterligare ska minska koldioxidutsläppen i vår fjärrvärme- och elproduktion under 2017.

Både Göteborgs Stad och Göteborg Energi står inför stora utmaningar de kommande åren. Det handlar om den stadsutveckling som pågår men också sociala utmaningar för att skapa ett mer jämlikt Göteborg.

– Ett starkt resultat ger oss förutsättningar att jobba vidare och bidra till stadens långsiktiga utveckling på det sätt vi vill göra, både vad gäller energileveranser och koncernbidrag till stadens övriga verksamheter. Ett växande Göteborg ställer krav på oss i form av investeringar i infrastruktur, såsom fjärrvärme och elnät, samtidigt som konkurrensen ökar och vi blir allt mer energieffektiva. Sammantaget innebär detta att intäkterna sannolikt inte kommer att öka i samma takt som vi investerar. Därför arbetar vi aktivt med att sänka kostnaderna och öka effektiviteten.

– Vi har också fortsatt fokus på att förbättra kundupplevelsen och på den lokala göteborgsmarknaden. Vi ser kontinuerligt över verksamheter som ligger utanför vårt ägardirektiv. Under året har vi avyttrat aktierna i Lidköping Biogas, Lerum fjärrvärme och vi har ingått avtal om försäljning av Skövde Biogas. Vi har också förenklat bolagsstrukturen genom fusioner, säger Lotta Brändström.

Nedan finns en kommentar till resultatet från ekonomidirektör Robert Casselbrant och bilagt till pressmeddelandet finns bolagets resultat- och balansräkning.

För ytterligare information kontakta:

Anette Myrheim, kommunikationsdirektör, Göteborg Energi, telefon 031-62 67 30

Kommentar till Göteborg Energis ekonomiska resultat 2016

2016 gjorde Göteborg Energi en vinst efter finansiell poster på 610 mkr (-645), ett mycket starkt resultat jämfört med tidigare år. Koncernens kärnområden går starkt vilket kompenserar för biogasområdet som är fortsatt bekymmersamt. Om jämförelsen exkluderar engångseffekten av nedskrivningar visar den löpande verksamheten ett underliggande resultat (EBITDA) på 1 578 mkr (1 398) som även det är betydligt bättre än föregående år.

Under året har nedskrivningar gjorts på, 48 mkr (1 027), inom främst områdena biogas, vind och kyla. Nedskrivningar genomfördes eftersom anläggningstillgångarnas ekonomiska värde enligt gällande redovisningsregler understeg det bokförda värdet.

Koncernens nettoomsättning 2016, som till största delen härrör från produktområdena fjärrvärme, elhandel och elnät uppgick till 5 963 mkr (5 641). Den ökade omsättningen förklaras i huvudsak av högre volymer inom elhandel, fjärrvärme och elnät jämfört med året innan.

Kassaflödet är det starkaste på över tio år rensat för engångsintäkter. Skuldsättningsgraden fortsätter att sjunka liksom andelen räntebärande skulder.

Under året investerades totalt 690 mkr (671) varav 387 mkr (370) nyinvesteringar och 303 mkr (301) reinvesteringar. Investeringar gjordes framförallt i fjärrvärme och elnät.

Under 2016 har aktierna i Lerum Fjärrvärme AB och Lidköping Biogas AB avyttrats samt ett avtal om försäljning av Skövde Biogas AB har tecknats.

Inriktningen är att upprätthålla en räntabilitet på eget kapital efter schablonskatt inom intervallet sex till tio procent under en femårsperiod. Soliditeten ska långsiktigt vara över 30 procent. För 2016 uppgick räntabiliteten på eget kapital efter schablonskatt till 8,8 procent (-9,2). Soliditeten inklusive minoritetsandel i eget kapital uppgick vid årets slut till 41,7 procent (41,2). Koncernen ska generera ett positivt kassaflöde och 2016 förstärktes fritt kassaflöde med 783 mkr (618).

Robert Casselbrant, Ekonomidirektör 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus