GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Kapacitetsutmaningen

Elbehovet rusar när industri och transporter ställs om från fossila bränslen och elektrifieras. I Göteborg importerar vi 89 procent av den el som används i kommunens lokala elnät. För att förse staden med den el som omställningen kräver, behöver stamnätet och regionnäten i Västra Götaland förstärkas.

Elektrifieringsrapporten april 2024

Här nedan kan du läsa vår första Elektrifieringsrapport. Klicka på ikonen så öppnar sig en större version med innehållsförteckning. Du kan också välja att ladda ned rapporten.

Elektrifieringsrapport

Elnätsutbyggnaden till Göteborg går för långsamt

Svenska Kraftnät har inlett processen med att förstärka överföringsförmågan till Västra Götaland och Göteborg. Mer effekt, totalt 1200 MW, kommer att kunna levereras stegvis. Problemet är att arbetet tar för lång tid för att hinna möta efterfrågan. Förstärkningarna av överliggande nät ska vara klara först 2035 enligt nuvarande tidplan.

På grund av denna kapacitetsbrist i de överliggande elnäten kan vi i Göteborg få effektbrist inom de närmaste åren, trots att det inte finns några flaskhalsar i det lokala elnätet. Det här betyder att större elnätsanslutningar i Göteborg inte kommer att kunna ske på traditionellt vis. Nya verktyg krävs för att fortsätta möjliggöra energiomställning, elektrifiering och stadsutveckling.

Tidpunkten för när läget blir ansträngt beror på hur väl samhällets aktörer kan samverka och ta ansvar för att tillsammans minska effektbehovet genom energieffektivisering och en flexibel elanvändning.

Bildförklaring: Det svenska stamnätet (som ägs av Svenska Kraftnät) förser i sin tur regionnäten (Västra Götalands regionnät ägs av Vattenfall Eldistribution och Ellevio) med el som sedan förs vidare till de lokala näten (ägs av till exempel Göteborg Energi). 

Prognostiserad ökning av elbehovet

Inom en 10-12 årsperiod prognostiserar Göteborg Energi en ökning av elbehoven i kommunen med omkring 600 MW, lika mycket effekt som används i hela Malmö vid en och samma tidpunkt en kall vinterdag.  Västra Götalands regionens beräkningar visar på mycket kraftig ökning av elanvändningen i länet där industrin tar ledartröjan och tredubblar sin elanvändning från ca 6 TWh till nästan 20 TWh 2030 för att fortsätta öka till 2045. Energiomställningen innebär också stora möjligheter både för klimatet och samhällsekonomin med stärkt konkurrenskraft, fler arbetstillfällen och hållbar tillväxt. 

Göteborg Energi har ansökt om att utöka uttaget av effekt till Göteborg från Vattenfalls regionnät i stegvis ökning till 2031.

Vi måste agera tillsammans

Kapacitetsutmaningen är inte ett lokalt fenomen för Göteborg, liknande scenarion utspelar sig i hela Sverige. Ingen aktör sitter i dag ensam på lösningen för kapacitetsfrågan. Det krävs ett gemensamt ansvarstagande, samverkan och samsyn mellan samhällets aktörer för att möta vad som är en samhällsutmaning. Vi samverkar med både andra elnätsbolag och Svenska kraftnät såväl som politiken, myndigheter och stora elanvändare kring hur vi tillsammans ska komma framåt i det här arbetet.    

Begreppsförklaring

Kapacitetsbrist  

Kapacitetsbrist innebär att elnätet inte är tillräckligt dimensionerat för att kunna mata ut (eller mata in) den el som kunderna efterfrågar.

Effektbrist  

Medan behovet av elenergi beskriver hur mycket el som används över en viss tidsperiod, ofta ett år, så avser effektbehovet hur mycket el som efterfrågas vid ett givet tillfälle uttryckt i till exempel kilowatt (kW). Under vintern när det är kallt och industrin går för fullt är behovet av effekt som störst i Sverige. Därför kan effektbrist uppstå vid ett visst tillfälle trots att det inte råder brist på elenergi över året.

Dagens elanvändning och framtidsscenario i Västra Götaland

Uppgifter från RISE och Västra Götalandsregionen, framtagna september 2022.

Syntolkning: Ett tabelldiagram som visar hur elbehovet i Västra Götaland ökar från ca 20 TWh år 2019 till knappt 55 TWh år 2045. Och en kartbild som illustrerar Västra Götalands tillkommande elbehov till 2030, enligt regionens och RISE uppskattning september 2022. Göteborg har ett ökat behov på 2-3 TWh, medan Mariestad och Stenungsund har ett behov av ytterligare 3-4 TWh vardera.

Prognos ökat elbehov i Göteborg

Syntolkning: Ett tabelldiagram som visar en prognostiserad ökning av elbehovet i Göteborg från dagens dryga 800 MW till dryga 1400 MW år 2035. Den största ökningen står industri- och transportsektorerna för.

Så agerar Göteborg Energi för att möta ett snabbt ökande elbehov

Vår utgångspunkt är att utvecklingen får inte stoppas av kapacitetsbrist. Göteborg Energi agerar proaktivt och kommer använda alla tillgängliga verktyg för att tillväxt, energiomställning och elektrifiering ska kunna fortsätta. Den enskilt viktigaste åtgärden för alla kunder är att fortsätta minska behovet av effekt genom att spara el och att jämna ut sin elanvändning över dygnet. Som elnätsägare kommer vi att arbeta med utformningen av elnätsavgifterna (tariffer) för att minska effekttoppar när elnätet är ansträngt.

Tillsammans kan vi skjuta upp tidpunkten då kapacitetsbrist inträffar. Inom Göteborg Energi Nät utvecklas nu en verktygslåda för att frigöra mer kapacitet och använda dagens elnät ännu mer effektivt. Den innehåller nya arbetssätt och komponenter i energisystemet, exempelvis storskaliga batterier, villkorade anslutningsavtal och flexibilitetshandel. Det kräver både teknisk och kommersiell utveckling. 

Större ansvar och befogenheter

Alla elnätsföretag har, sedan 1 juli 2022, en utökad roll som systemansvariga för sina distributionsnät. Uppdraget innefattar ansvar för säker eldistribution samt utbyggnad av elnätet på både kort och lång sikt. Här ingår att säkerställa att det råder balans i elnätet mellan efterfrågan och utbud av effekt.
 
Rollen kräver att elnätsägaren säkerställer nödvändiga befogenheter, verktyg och ekonomiska incitament som krävs för en effektiv systemdrift. Elnätföretaget kommer inte kunna neka nyanslutningar eller ökade uttagsabonnemang på grund av nätkapacitetsbrist om det finns andra åtgärder som är samhällsekonomiskt motiverade. Elnätsägaren ska arbeta med mer flexibilitet i elnätet, som en del i detta och ett alternativ till nätutbyggnad. 

Vi investerar i elnäten på rekordnivå

Bara under 2023 investerade Göteborg Energi rekordsumman 600 miljoner kronor i elnätet. Det innebar både ökad leveranssäkerhet och kapacitet i det lokala elnätet.

Fjärrvärmen minskar elbehovet i Göteborg

Fjärrvärme & fjärrkyla minskar elbehovet

Fjärrvärme är ett säkert, tryggt och prisvärt alternativ för uppvärmning och varmvatten. Vi värmer göteborgarnas hus genom att ta till vara på överskottsvärme från industrierna som annars skulle gått till spillo. 

Genom att en stor del av bostäderna i Göteborg värms av fjärrvärme i stället för med direktverkande el frigörs effekt som kan användas till annat. Fjärrvärme minskar effektbehovet i Göteborg med 50%. Det motsvarar 850 MW. Dessutom bidrar vi med lokal elproduktion under den kalla årstiden när den behövs som mest.

Är andra områden än Västra Götaland drabbade av kapacitetsbrist och/eller effektbrist?

Kapacitetsbrist i de nationella stamnäten är inte unikt för Sverige utan finns i dag i många av Europas länder. Sedan några år tillbaka är situationen ansträngd i bland annat Skåne, Stockholmsområdet och Mälardalen, och det börjar bli trångt i elnäten på många platser runt om i landet. 

Totalt sett har Sverige ett elöverskott, det är framför allt det nationella stamnätets förmåga att transportera elen från producent till konsument som inte är tillräcklig. De svenska elnäten är byggda för normal tillväxt, en mycket stor elanslutning kan innebära att det uppstår kapacitetsbrist var som helst.

Flexibilitet

I början av 2022 etablerades vår lokala flexibilitetsmarknad - Effekthandel Väst. En lokal flexibilitetsmarknad ger oss möjlighet att tillsammans med våra kunder frigöra kapacitet vid behov i det lokala elnätet. På marknadsplatsen kommer vi som elnätsbolag köpa effektflexibilitet av elnätskunder för att tillsammans skapa ett mer flexibelt elnät och undvika effekttoppar.

Konkret innebär effekthandeln att kunder tillfälligt drar ner sin elanvändning alternativt höjer sin produktion av el för att minska belastningen på elnätet. Du som är företagskund och kan erbjuda flexibilitet öppnar också upp nya intäktsmöjligheter för ditt företag.

Digitalisering av elmätare

Fram till hösten 2024 ska göteborgarnas samtliga 275 000 elmätare bytas. Utrullningen pågår för fullt och cirka 30 000 mätare är nu på plats. Med de nya smarta elmätarna kan kunderna få bättre koll på sin elförbrukning och snabbare hjälp vid elavbrott. Med fler digitala mätpunkter blir det även enklare att använda elnätets kapacitet mer effektivt.

Energieffektivisering

För klimatet är lägre energianvändning oftast bra men det minskar också belastningen på elnätet. Vi arbetar därför med att minska energianvändningen i våra anläggningar och förluster i våra nät. Under 2022 har vi genomfört energibesparingar motsvarande 4,6 GWh. Se vad du och ditt företag själva kan göra för att spara energi - och pengar!

För företag och industrier som vill göra en större anslutning eller utökning

Prognosen för det ökande elbehovet i Göteborg betyder att större elnätsanslutningar i staden inte kommer att kunna ske på traditionellt vis. Nya verktyg krävs för att fortsätta möjliggöra energiomställning, elektrifiering och stadsutveckling.

icon-closechevron-disc-rightmenu