GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Effektbrist

Elnätskapaciteten i Göteborgsregionen måste framtidssäkras

Publicerad mars 2021

Om vi inte agerar nu kommer den nödvändiga omställningen av transportsektorn och industrin, liksom framtidsinvesteringar i till exempel vätgas att bli omöjliga att genomföra.

Alf Engqvist, VD Göteborg Energi

Inför sitt möte 15 mars med näringsminister Ibrahim Baylan var Alf Engqvist tydlig i att Göteborg Energi inte delar Svenska Kraftnäts bedömning om kapacitetsläget i väst som gult/grönt. På mötet, som anordnades av Västsvenska Handelskammaren, presenterade Göteborg Energi ett konkret förslag för att säkra elnätskapaciteten i regionen.

– Stamnätsägaren Svenska Kraftnäts bedömning är att kapacitetsläget i väst är gult/grönt. Vi delar inte den bedömningen. Vår bedömning är att det är rött. Tas inte beslut om nödvändiga investeringar i elnätet är det en överhängande risk att framtidsinvesteringar i industrin hamnar på andra ställen är i göteborgsregionen. Och då är alternativet oftast inte på andra ställen i Sverige utan utanför Sveriges gränser. Med vårt förslag kan elnätskapaciteten i regionen fördubblas, säger Alf Engqvist.

 

Göteborg Energis förslag på elnätsförstärkning

Konkret innebär förslaget att en ny 18 kilometer lång 400 kV-stamnätsledning byggs mellan Ingelkärr i Älvängen och Hisingen. Detta skulle ge Göteborgsregionen en effektökning på 1 GW, vilket motsvarar en fördubbling av dagens kapacitet. Den uppskattade kostnaden för projektet beräknas vara i miljardklassen, vilket motsvarar uppemot fem procent av Svenska Kraftnäts föreslagna investeringar för perioden 2020-2029.

– Om det här förslaget genomförs har vi säkrat kapaciteten för lång tid framåt och den förnybara omställningen inom petrokemi, sjöfart och fordonsindustri i Göteborg kan fortsätta. Det är viktigt att agera medan det fortfarande finns tid. Vi vill inte hamna i ett läge där nödvändiga satsningar inte kan genomföras på grund av kapacitetsbrist vilket vi har sett i andra regioner. Vi hoppas på en konstruktiv dialog med berörda parter för att gemensamt komma vidare i processen, säger Alf Engqvist.

Elbristlingo

* Elenergibrist – betyder att den efterfrågade elenergin över året inte kan produceras.

* Effektbrist –betyder att den tillgängliga effekten i elproduktionen vid ett givet tillfälle (timme) inte räcker till.

* Nätkapacitetsbrist –betyder att elenergi och effekt finns, men att elnäten inte kan transportera den efterfrågade elen, det saknas nätkapacitet.

Källa: Energiföretagen

Frågor och svar

Nej det har vi inte. Sverige är sett över hela året en stor nettoexportör av el till andra länder. 

I södra Sverige finns ett underskott på elproduktion vilket ställer krav på överföring från andra områden, primärt från norra Sverige. I undantagsfall sker även en nettoimport från andra länder där det på marginalen kan förekomma nettoimport från till exempel Polen. Trots att vi till exempel hade mycket kallt väder under ett antal dagar i februari 2021 så hade vi på veckobasis ändå ett elöverskott i Sverige.

Nej, inte i dagsläget eller de närmaste åren. Om vi tittar lite längre fram så är det dock tydligt att elnätskapaciteten i Göteborgsregionen måste förstärkas väsentligt.

Transportsektorn och industrin står inför en omfattande elektrifiering och viktiga framtidssatsningar inom till exempel vätgas står för dörren. Allt detta kommer att kräva stora mängder el - el som måste kunna transporteras in i Göteborg om inte effektbrist ska uppstå. Svenska Kraftnät, som äger det nationella högspänningsnätet, har bedömt läget i väst som gult/grönt men vi anser att det är rött.

Startsidan
icon-closechevron-disc-rightmenu