GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Gemensamma
utvecklingsprojekt

Tillsammans skapar
vi framtiden.

Gemensamma utvecklingsprojekt

Det viktigaste målet med vårt utvecklingsarbete är att bidra till ett hållbart Göteborg – och för att klara omställningen måste vi jobba tillsammans. Därför samarbetar vi med våra kunder och partners och prövar olika lösningar på våra gemensamma komplexa energiutmaningar.

Just nu handlar utmaningarna framför allt om att fasa ut klimatpåverkande fjärrvärmeproduktion och att hantera effekttoppar i el- och fjärrvärmesystemen. I framtiden vill vi bli klimatpositiva och bidra till att minska halten koldioxid i atmosfären, inte bara utsläppen. Olika former av efterfrågeflexibilitet kommer vara en viktig komponent i det framtida energisystemet – för att kunna hantera ett större elbehov med en effektivt utnyttjad infrastruktur i en situation med mer förnybar variabel elproduktion.

Detalj på en Polestarbil.
Detalj på en Polestarbil.

Flera effektfulla samarbeten

Vi deltar i EU-projektet Flexigrid som leds av IMCG och Chalmers och syftar till att ta fram olika stödtjänster till elnäten. Vi är även med i ett spännande samarbetsprojekt (V2X-mas) som Energimyndigheten delfinansierar där elbilar och deras batterier utgör en möjlighet att stötta elnätens eller en byggnads behov. Detta görs i samarbete med Polestar, Cetek, Ferroamp och Chalmers. I vår egen verksamhet har vi utvecklat en lokal flexibilitetsmarknad. Effekthandel Väst ger oss möjlighet att tillsammans med våra kunder och samarbetspartners frigöra kapacitet vid behov i det lokala elnätet.

Detalj från en av Chalmers tekniska högskolas byggnader.
Detalj från en av Chalmers tekniska högskolas byggnader.

Energilagring

I den framtida energisituationen med mer varierande elproduktion kommer energilagring vara allt viktigare, och något som kan göra elsystemet säkrare och billigare i drift. På Chalmers har ett nytt kompetenscenter startat med stort deltagande från industri och näringsliv – Svenskt centrum för elenergilagring och balansering (SESBC). Göteborg Energi deltar här för att främst fånga möjligheter på systemnivå för styrning och balansering av elnätet.

Bild på BRF Vivas lägenhetskomplex.
Bild på BRF Vivas lägenhetskomplex.

Riksbyggen Positive Footprint Housing

Tillsammans med Riksbyggen och andra aktörer deltar vi sedan tidigare i utvecklingsprojektet Positive Footprint Housing. Arbetet kretsar för vår del kring möjligheterna att nyttja ett energilager av begagnade elbussbatterier som installerats i bostadsrättsföreningen Viva. Fokus i arbetet har hittills varit att optimera utnyttjandet av alla brf Vivas energiinstallationer för bästa energieffektivitet med smartstyrning i nära realtid. Framåt förs diskussioner om att testa flexibilitet från anläggningen gentemot elnätet som en ytterligare möjlighet.

HSB Living Lab 

Syftet med HSB Living Lab är att i ett tioårigt samarbete med en rad olika partners skapa kunskap om hållbart boende och byggande genom en kombinerad forsknings- och demonstrationspaviljong. Byggnaden innehåller 29 bostäder och är uppkopplad med ett stort antal sensorer. Här finns stora möjligheter att snabbt testa nya lösningar på energiområdet, och att få återkoppling från de som bor i denna spännande miljö. 

Bild på HSB Living Lab i Göteborg.
Bild på HSB Living Lab i Göteborg.

Klimatledande processindustri

I programmet Vinnväxt som stöds av Vinnova deltar vi i ett projekt under ledning av Johanneberg Science Park, vilket syftar till att utvecklas mot en klimatledande processindustri. Här ser vi bland annat på möjligheterna med ökande elektrifiering och digitalisering samt förutsättningarna för att ta tillvara mer restvärme från regionen för att öka resurseffektiviteten. Under 2022 har vi även deltagit i studien ’Flexibel vätgasproduktion’ under ledning av RISE där man undersökt om elektrolysörer för vätgasproduktion kan vara en flexibilitetsresurs för elnätet.

Bland grönt gräs står ett raffinaderi.
Bland grönt gräs står ett raffinaderi.

CinfraCap fas 2

Under året har vi fortsatt vårt samarbete med Preem, ST1, Renova, Nordion och Göteborgs Hamn. I en fördjupad förstudie har gruppen med konsulthjälp studerat hur en detaljerad teknisk design för en gemensam infrastruktur för koldioxidhantering i Göteborgs Hamn skulle kunna utformas. Studien har även kikat på hur en fungerande affärsmodell kan se ut. CCS innebär att koldioxid lagras i berggrunden under havet i stället för att släppas ut i atmosfären.  Arbetet har fått ekonomiskt stöd av Energimyndigheten via Industriklivet. 

Stora metallrör.
Stora metallrör.
Göteborg Energi Rya kraftvärmeverk hetvattenpanna.
Göteborg Energi Rya kraftvärmeverk hetvattenpanna.

Energiforskning

Inom Energiforsk är vi engagerade i ett flertal projekt och program. Bland annat studeras möjligheter till negativa koldioxidutsläpp via bio-CCS, framtida möjligheter med vätgas och sektorkopplingar, digitalisering och IT-säkerhet i elnäten, anpassningen av elnäten som krävs vid storskalig elektrifiering av fordonsflottan, samt framtidens fjärrvärme inom programmet Future Heat.

Djupgeotermisk energi

Vi har utfört två provborrningar i Göteborg för att undersöka förutsättningarna för djupgeotermisk energi. Borrningarna gav oss massor av ny information kring berggrunden under Göteborg. Dessvärre visar de också att förutsättningarna för djupgeotermisk energi inte är så goda som vi hade hoppats. Även försök på andra ställen i Sverige och Finland har stött på hinder. Vi fortsätter att följa utvecklingen av denna teknik runtom i världen och hoppas på bättre möjligheter i framtiden.

Borrutrustning från Göteborg Energis djupgeotermiska borrning.
Borrutrustning från Göteborg Energis djupgeotermiska borrning.
icon-closechevron-disc-rightmenu