GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Den hållbara staden

Det har aldrig varit mer utmanande att utveckla göteborgarnas energibolag.

 Framtidens hållbara samhälle kommer kräva mer cirkulära affärsmodeller som nyttjar de förnybara resurserna i samklang med naturens kretslopp. Vår uppgift är att fortsätta utveckla Göteborgs energisystem med mindre miljö- och klimatpåverkan utan att göra avkall på vår höga tillgänglighet eller konkurrenskraft. Varje dag fortsätter vi ta ansvar för den livsnödvändiga leveransen av värme, el, gas, kyla och stadsfiber.

Göteborgs energisystem utmärker sig i ett globalt perspektiv. På få andra platser lyckas man så effektivt ta vara på samhällets spill och restprodukter. Vårt fjärrvärmesystem värms främst av återvunnen värme från stadens raffinaderier och avfallsförbränning. Även om ingen av dessa industrier symboliserar framtidens hållbara samhälle är överskottsvärmen ett faktum som inte får slösas bort. Tvärtom frigör vår återvinning av denna värme att annan förnybar energi inte behöver brukas för att värma Göteborg.

Ny infrastruktur för en ny tid

Vi är nyckelspelare i elektrifieringen av Göteborgs transportsystem där vi samarbetar med bland annat Volvo, stadens fastighetsägare och Parkeringsbolaget. Under året har vi invigt stadens första supersnabbladdare på 175 kW. Med hjälp av denna kan Volvo demonstrera de nya ellastbilar som de utvecklar för världens marknader här i Göteborg. Under kommande år kommer vi att investera flera miljarder i den fortsatta utvecklingen av göteborgarnas fjärrvärme-, fjärrkyla-, el- och stadsfibernät. Framtidens mer hållbara samhälle kräver det.

Förnybar energiproduktion

När den återvunna värmen inte räcker till göteborgarnas behov använder vi restprodukter från skogen, som flis och pellets, för att göra förnybar el och värme främst i Sävenäs kraftvärmeverk. Vi producerar även förnybar el i våra vindkraftverk i Bohuslän och Gårdsten, samt i Nya Solevi – en av Sveriges största solcellsparker.

Vi måste ersätta naturgasen

Under 2019 använde vi fossila bränslen till 11 procent av vår fjärrvärmeproduktion. Det allra mesta av detta användes i Rya kraftvärmeverk där vi gör el av naturgas (fossil metangas), och tar tillvara värmen från turbinerna. Elen från Rya kraftvärmeverk gör att Göteborg undviker att få effektbrist och minskar samtidigt behovet av importerad el från kolkraftverk i Polen eller Tyskland. Detta halverar utsläppen av koldioxid för samma elkonsumtion. 

"Vi breddar och ökar mångfalden i vår rekrytering och gör vårt företag mer relevant för hela staden."

Inköp som ger möjlighet att påverka

Som stadens största kommunala bolag har vi stor påverkan på leverantörskedjan. Under 2019 har vi haft 1 780 leverantörer. Inköp av råvaror och förbrukningsmaterial står för en stor miljöpåverkan och den största delen av våra kostnader. Under 2019 uppgick de till 3 202 miljoner kronor. Vi vill vara föregångare och ställer därför en mängd krav vid våra upphandlingar – exempelvis när det gäller förnybara drivmedel, användning av farliga kemiska ämnen, goda arbetsvillkor, sociala rättigheter och att främja möjligheterna till arbete för göteborgare som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi gör minst tio uppföljningar varje år för att säkerställa att våra leverantörer lever upp till miljökraven. 

Hela stadens energibolag

Vi breddar och ökar mångfalden i vår rekrytering och gör vårt företag mer relevant för hela staden. I Energiföretagens satsning Qraftsamling har vi samarbetat med andra energibolag för att öka jämställheten och mångfalden i vår bransch. Vi har bland annat infört praktikplatser för nyanlända ingenjörer och ekonomer och våra chefer har träffat stadens inspirerande ungdomar i vårt dubbelsidiga mentorskapsprogram Key2Future. Vi samarbetar med en rad andra organisationer som inspirerar till större intresse för teknik och miljö bland ungdomar såsom Angeredsutmaningen, Energikicken, Mathivation och Universeum. Läs mer om detta här.

Antikorruption och uppförandekod

Som en del av Göteborgs Stad följer vi vår ägares riktlinjer och regler. I vårt ISO-certifierade ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö finns alla riktlinjer och rutiner vi behöver i vårt dagliga arbete. På vår webbplats hittar du vår uppförandekod som vägleder oss för att vårt arbete ska präglas av professionalitet, engagemang och förtroende. Koden bygger på FN:s Global Compact, Göteborgs Stads beslutade riktlinjer och regler samt Institutet Mot Mutors ”Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet”. Alla medarbetare utbildas i antikorruption och medarbetare som misstänker oegentligheter ska ta kontakt med sin närmaste chef, använda vårt interna rapporteringssystem eller Göteborg stads whistleblowerfunktion där man kan göra anmälan anonymt.

Års- och hållbarhetsredovisningen
icon-closechevron-disc-rightmenu