GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Vårt ekonomiska ansvar

Vi står starka inför framtidens stora utmaningar.

I varje beslut och handling sätter vi utvecklingen av ett hållbart Göteborg i fokus. Efter några år av konsolidering av verksamheten och ett pågående effektiviseringsarbete för att minska våra kostnader är vi väl rustade för framtiden och de utmaningar som stadsutvecklingen i Göteborg innebär. 

Vårt övergripande ekonomiska mål är lönsamhet för framtida investeringar och handlingsfrihet. Utan den finansiella styrkan saknar vi möjligheter att möta kraven från våra ägare. Stabila kassaflöden och god lönsamhet möjliggör investeringar i förnybar produktion och genom en stabil ekonomi skapar vi förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart agerande.

Inriktningen är att upprätthålla en räntabilitet på eget kapital efter schablonskatt inom intervallet sex till tio procent under en femårsperiod. Soliditeten ska långsiktigt vara över 30 procent. För 2019 uppgick räntabiliteten på eget kapital efter schablonskatt till 8,7 procent (8,7). Soliditeten uppgick vid årets slut till 51,2 procent (47,4). Koncernen ska generera ett positivt kassaflöde och 2019 uppgick fritt kassaflöde till 313 miljoner kronor (495). Vårt positiva resultat innebär att vi kan lämna en utdelning till Göteborgs Stad. För 2019 lämnar vi 348 miljoner kronor i bidrag.

Effektiviseringar i alla delar av verksamheten

Ett exempel på vårt effektiviseringsarbete är att vi under året har arbetat med att fastställa generella livslängder för distributionsanläggningar för fjärrvärme och gas. Faktorer som påverkar den tekniska livslängden har värderats och sammanvägts. Genom att fastställa anläggningarnas livslängder och ta fram en ny rutin för hur dessa löpande ska följas upp och omvärderas, så säkerställer vi att anläggningarna utnyttjas på ett optimalt och säkert sätt under hela sin livslängd. Det innebär att reinvestering kan ske i rätt tid och inte i förtid för den specifika anläggningen.

Konkurrenskraftiga fjärrvärmepriser för våra kunder

Göteborg har landets tredje lägsta fjärrvärmepriser. Det konstaterar Villaägarna i en rapport våren 2019. Att vi under lång tid haft konkurrenskraftiga fjärrvärmepriser visar också den årliga Nils Holgersson-undersökningen där alla landets kommuner jämförs. I denna undersökning har vi de senaste åren legat runt 20:e plats bland landets 290 kommuner.

 

"För 2019 lämnar vi 348 miljoner kronor i bidrag."

Förbättrad avbrottsinformation

Vi närmar oss 200 000 kunder som anmält sig till våra tjänster för avbrottsinformation. Tjänsten innebär att alla företags- och privatkunder kan se driftstatus på sina egna anläggningar och följa sitt felärende för produkterna elnät, fjärrvärme, fjärrkyla och gas.

Investeringar för ökad hållbarhet 

En stor del av investeringarna görs för att behålla och utveckla den befintliga infrastrukturen för att kunna fortsätta driften med miljö och hållbarhet i fokus. En strategisk investering vi gjort är en ackumulatortank för fjärrvärme på Ryaområdet med en totalbudget på 150 miljoner kronor. När efterfrågan på värme är lägre så lagrar vi värme i tanken. Denna värme används sedan när efterfrågan är högre vilket gör att vi inte behöver använda fossila spetsanläggningar i lika hög grad. Ackumulatortanken skapar också en stabilitet i fjärrvärmesystemet vilket minskar risken för störningar i våra leveranser. 

Ett flertal andra investeringsprojekt pågår samtidigt i våra produktionsanläggningar
såsom reinvesteringar i nya brännare i panncentralen Angered (bioolja), i pumpstationer, i ställverk samt utbyggnad av kylcentralerna i Gullbergsvass och vid Östra sjukhuset. 

Planering pågår även för att uppföra en ny solcellspark i Utby. 

 

Till Års- och hållbarhetsredovisningen
icon-closechevron-disc-rightmenu