GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Vårt ekologiska ansvar

Vi vill hjälpa våra kunder till en klok och mer hållbar energikonsumtion.

Vi befinner oss i en klimatkris. Atmosfärens koldioxidhalt har ökat kraftigt sedan förindustriell tid och ligger nu på en nivå över 400 ppm. De höga växthusgashalterna har fått jordens medeltemperatur att höjas med över en grad celsius. 

Vi ser idag tydligt konsekvenserna i smältande polarisar och glaciärer, höjda havsnivåer och fler och kraftigare extremväder. Vi vet att det är en följd av människans förbränning av fossila bränslen och markanvändning. En stor aptit på energi i världen tillgodoses till nästan 90 procent av fossila bränslen. Att utsläppen tenderar att öka visar att inte nog görs. Kanske är 2019 året vi kommer att minnas som då många viktiga förändringar tog sin början, en del med sitt ursprung i Sverige. På listan över allt Sverige har att vara stolt över kan läggas modiga ungas initiativ till klimatstrejk. Även vår energiproduktion som innehåller en hög andel återvunnen och förnybar energi är något att vara stolta över.

Som stadens eget energibolag har vi uppdraget att minska klimatpåverkan från göteborgarnas energianvändning. Vår fjärrvärme och fjärrkyla baseras främst på återvunnen och förnybar energi, men det återstår en del att göra. Vårt mål är att till 2025 producera värme och kyla av 100 procent återvunnen och förnybarenergi. Eftersom Göteborg är en integrerad del av det nordeuropeiska elsystemet behöver vi dessutom blicka utanför stan för att förstå hur vi gör verklig klimatnytta. Konsekvenserna av vår verksamhet ska innebära minskad klimat- och miljöpåverkan på riktigt. Genom attraktiva erbjudanden, dialoger och samarbeten med våra kunder vill vi underlätta för dem att välja rätt energi och att ha en klok och mer hållbar energikonsumtion. 

Vår produktion av värme, kyla och el orsakar huvuddelen av våra direkta utsläpp till luft, trots att ungefär två tredjedelar av fjärrvärmen kommer från återvunnen energi från avfallsförbränning och raffinaderier. Fjärrkylan baseras främst på återvunnen energi och kyla från Göta älv. Det sparar energi och gör att vi minskar både klimatpåverkan och utsläpp till luft. Under 2019 har vi tagit flera steg framåt i vår plan att fasa ut det sista fossila från vår fjärrvärmeproduktion. Tillståndsansökan för ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk pågår. Ackumulatortanken är på plats, vilken gör att värmeöverskott kan sparas. 

Vår nya solcellspark Nya Solevi producerade 5,1 GWh och ytterligare en solcellspark är på gång. Koncernens direkta klimatpåverkan redovisas i koldioxidekvivalenter i tabellen på sidan 102 i redovisningen. I utsläppen ingår främst koldioxid från vår produktion av värme och el, men även annat som exempelvis läckage av metan, köldmedia samt svavelhexafluorid från andra delar av verksamheten. Övriga utsläpp som vår produktion orsakar är kväveoxider, stoft och svavel. Utsläppen mäts kontinuerligt och vi arbetar ständigt för att minska dem. Förbättringsåtgärder som genomförts under året är exempelvis projektstart för ombyggnationen av vår biobränsleeldade Rya värmecentral, som ska få nya pannor, rökgasrening och askhantering. Vår biobränslemottagning på Sävenäsverket har byggts om och förbättrats och Angereds panncentral har fått nya brännare.

 

"Vår årliga uppföljning visar att klimatpåverkan från våra resor har minskat för sjunde året i rad."

Gör mer av mindre energi

Om vi använder energin mer effektivt så behöver mindre energi produceras, till förmån för miljön, klimatet och plånboken. Därför arbetar vi med energieffektivisering både hos våra kunder och i våra produktionsanläggningar och distributionsnät. Ett löpande energikartläggningsarbete ligger bakom de energibesparingar vi gjort under året. Installation av nya effektivare pumpmotorer är exempel på åtgärder under 2019 som har effektiviserat fjärrvärmedriften i anläggningar och nät och ger energibesparingar om 0,7 GWh per år. 

Vi ansvarar för att elnätet har en hög leveranssäkerhet och byggs och underhålls på ett miljömässigt säkert sätt. Energiförlusterna som sker vid elöverföring utgör elnätets största bidrag till klimatpåverkan och därför arbetar vi hårt för att göra dem så små som möjligt. 

Vi ökar våra kunders medvetenhet om sin energikonsumtion, möjligheter att minska den och att producera egen förnybar energi genom olika åtgärder. Vi anordnar exempelvis informationsträffar om vind- och solelsproduktion, och visualiserar energianvändning och ger energispartips på vår webbplats.

Omställning av våra transporter

Vi har tillsammans med staden som mål att till 2023 endast ha fossilfria fordon i vår fordonspark. Redan idag utgörs den till nästan 90 procent av biogas- och eldrivna fordon. Vi använder diesel endast i de fordonstyper där gas- eller eldrift inte är möjlig, och arbetar för att ersätta även dessa med fossilfria alternativ. Vår årliga uppföljning av persontransporter visar att klimatpåverkan från våra resor har minskat för sjunde året i rad. Utsläppen har minskat med drygt 73 procent sedan 2012. Samma krav som vi själva ställer på våra persontransporter har vi börjat ställa på våra leverantörers transporter. Till senast 2030 ska alla våra köpta transporter vara fossilfria.

"Huvuddelen av askorna återför vi till skogen enligt Skogsstyrelsens rekommendationer..."

Effektivare materialanvändning och mindre avfall

Konsumtion av material är nödvändig för att underhålla och utveckla vårt energisystem, men det innebär också klimatpåverkan från produktion av komponenter och avfall. Genom exempelvis smartare masshantering, högre andel utsortering och materialåtervinning samt ökad återföring av bioaskor till skogen minskar vi vårt avfall. I tabellen på sidan 103 i redovisningen kan du få en bild av våra avfallsflöden. Det mesta av våra restprodukter, askor och bottensand från biobränsleeldning, har vi hittat en användning för och därför väljer vi att redovisa dessa i en egen tabell, se sidan 102 i redovisningen. Huvuddelen av askorna återför vi till skogen enligt Skogsstyrelsens rekommendationer, medan en mindre andel måste deponeras. Bottensand från vår biobränslebädd nyttjas vidare som jordförbättringsmaterial. 

Minskad spridning av gifter

Flera års systematiskt arbete med kemikaliehantering har gett resultat och vi har uppnått en låg användning av farliga kemiska ämnen. Nyttan är inte bara en minskad miljöbelastning utan också en högre medvetenhet om kemiska risker, vilket ger en säkrare arbetsmiljö. Med systematisk kontroll och begränsning av kemiska produkter och uppföljning hoppas vi kunna bibehålla en god kemikaliehantering.

Klimatpåverkan och biologisk mångfald

Utan biologisk mångfald kollapsar ekosystemen och de ekosystemtjänster, som matproduktion, rent vatten och biobränslen, som vi är så beroende av för vår överlevnad. Pollinerare har en nyckelroll i ekosystemen och lider idag stor skada av förändrat klimat, monokulturer och användning av bekämpningsmedel. Därför samarbetar vi med Beepartners och är idag fadder åt fyra bisamhällen.

 

Till Års- och hållbarhetsredovisningenHär laddar du elbilen
icon-closechevron-disc-rightmenu