GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Vårt sociala ansvar

Med många utmaningar behöver vi en mångfald av människor.

Det är attraktivt att arbeta på Göteborg Energi. Våra utvecklingsmöjligheter, arbetsförhållanden och vår arbetsmiljö lockar och engagerar befintliga och potentiella medarbetare. Vi främjar en kultur där vi är lyhörda, affärsmässiga och handlingskraftiga. Vi vill att våra medarbetare känner sig som ambassadörer och senaste medarbetarundersökningen visar att de flesta av oss känner precis så.

Det sociala hållbarhetsarbetet är viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Med många utmaningar behöver vi en mångfald av människor för att lösa dem. Under året har vi jobbat med att utveckla vår arbetsplatskultur. Genom att bemöta varandras olikheter med respekt kan vi bättre ta tillvara varje individs potential. Vi utvecklar kommunikativa ledare och främjar konstruktiva dialogmiljöer på våra arbetsplatser.

Jämställdhet och mångfald i fokus

Under året har vårt engagemang i Energiföretagens Qraftsamling fortsatt. Fokus i år har varit jämställdhet och mångfald i energibranschen, där vi delat med oss av erfarenheter och idéer och sporrat varandra till att ta nya initiativ. I samband med West Pride genomför vi varje år olika aktiviteter för att höja kunskapen om hbtq-personers livsvillkor. I år ser vi med oro en mindre andel kvinnor som är medarbetare och kvinnor som är chefer. Detta tar vi på allvar och något vi måste åtgärda för att fortsatt vara en attraktiv arbetsplats. Vår senaste lönekartläggning visar att vi inte har några osakliga löneskillnader på grund av kön. Däremot måste vi göra mer gällande jämställdhet och mångfald då 34 procent av våra medarbetare är kvinnor och 10 procent har utländsk bakgrund. Vårt mål är att spegla Göteborgs demografi med 50 procent kvinnor och 35 procent med utländsk bakgrund.

 

"Däremot måste vi göra mer gällande jämställdhet och mångfald..."

Aktiviteter för studenter

För att säkra vår långsiktiga kompetensförsörjning genomför vi flera olika aktiviteter. Vårt mål är att visa upp vår arbetsplats som har många spännande och utvecklande jobb. Vi är en arbetsgivare som kan erbjuda mycket av det studenter och unga yrkesverksamma efterfrågar. Vår arbetsplats erbjuder delaktighet, ett meningsfullt uppdrag och möjligheter till utveckling. Studenter på högskolan möter vi på arbetsmarknadsdagar, via exjobb, praktikperioder och sommarjobb. 

Högstadieelever är också en viktig målgrupp för oss. Vi vill uppmuntra dem att välja tekniska utbildningar, både teoretiska och yrkesinriktade. Vi deltog under åreti Universeums skoltävling Framtida transporter som riktar sig till årskurs sju och åtta. Angeredsutmaningen är ett sätt för oss att nå gymnasieungdomar och öka deras kunskap om vår bransch, våra jobb och stimulera teknikintresse. Ytterligare ett sätt är att erbjuda sommarjobb. Ett 50-tal sommarjobbare var hos oss i somras och en del av dessa jobb riktades till gymnasieungdomar inom Göteborg. Ett av våra sommarjobb var att vara assisterande VD för vårt elnätsbolag, ett spännande uppdrag som fick mycket uppmärksamhet och många sökanden.

Socialt ansvar på arbetsmarknaden

I år har vi rekryterat 117 nya medarbetare. Arbetsmarknaden i Göteborg är fortfarande god och fler aktörer än vi är intresserade av exempelvis erfarna projektledare. För att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare har vi gjort det enklare att söka jobb hos oss. Vi har utvecklat våra arbetssätt för att nå aktuella kandidater och tydliggjort vårt arbetsgivarerbjudande. 

Vi arbetar öppet och strukturerat med urval vid rekrytering och ser gärna att fler personer med utomnordisk bakgrund börjar jobba hos oss. Numera deltar vi i Jobbsprånget som arrangeras av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, ett av flera sätt att erbjuda nyanlända akademiker praktikplatser. Förhoppningen är att vi ska väcka intresse för vår verksamhet och för våra yrken genom att erbjuda praktik. Vi erbjuder kontinuerligt personer som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till arbete, studiebesök, praktik och liknande aktiviteter. Vi tar emot praktikanter för kortare och längre perioder och under året har fokus varit att erbjuda praktikplatser till nyanlända. En del av praktikanterna är också personer som av olika skäl behöver introduktion till yrkeslivet eller återintroduktion på arbetsmarknaden. 

 

"Under året har fokus varit att erbjuda praktikplatser till nyanlända."

Ledarskap för en attraktiv arbetsplats

Vi tror på rak och öppen kommunikation med närvarande och engagerade ledare. I utvecklingssamtalen finns möjlighet för alla medarbetare till en fördjupad dialog med sin chef i frågor som är väsentliga för verksamheten och medarbetaren. I år har vi tränat våra chefer extra för att de ska ha utvecklande samtal med sina medarbetare och skapa engagemang för de förändringar vi behöver åstadkomma i framtiden. Våra medarbetare har insyn och inflytande och är delaktiga i att ta fram mål och aktiviteter för verksamheten. Dialog på arbetsplatsträffar, tillsammans med uppföljning av mål och resultat, bidrar till ett ökat engagemang i verksamheten. 

Medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö i fokus 

Arbetsmiljö och hälsa är en viktig och högt prioriterad fråga. Ingen ska skada sig på sin arbetsplats. Eftersom vi bland annat arbetar med värme, högspänning och gas innebär det att vi behöver riskmedvetna medarbetare. För att vi ska kunna förbättra oss och arbeta förebyggande rapporterar vi riskobservationer och tillbud. Riskobservationer och tillbud har ökat jämfört med tidigare år, men behöver öka ytterligare. Under året har vi fått in 231 tillbud och riskobservationer. Vi har haft 30 olycksfall och 2 olycksfall med frånvaro. 

Hos oss, liksom i samhället i stort, har kvinnor högre sjukfrånvaro än män. Genom att erbjuda åtgärder tidigt vid sjukfrånvaro hoppas vi kunna påverka frånvarons längd och omfattning. Vi erbjuder: 

  • Hälsokartläggning

  • Friskvårdsanläggning och gruppträning

  • Friskvårdsbidrag

  • Omklädningsrum, cykelgarage och cykelservice

  • Möjlighet till bidrag för att delta i olika motionslopp via vår idrottsförening

 

"Hos oss, liksom i samhället i stort, har kvinnor högre sjukfrånvaro än män."

Sponsring och partnerskap för en hållbar stad

En viktig del i vårt hållbarhetsarbete är hur vi väljer våra sponsringssamarbeten. Vi låter hållbarhetsperspektiven styra vårt sponsorskap och det är viktigt att våra partners delar våra värderingar och kan motivera samarbetet utifrån ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 

Vi är huvudpartner till Göteborgsvarvet. I samband med det tar vi möjligheten att inspirera både kunder och medarbetare till en hälsosam livsstil. Vi tävlar ut startplatser till loppet, anordnar träningstillfällen och inspirerande föreläsningar. Varje år genomför vi även Energikicken, en fotbollsturnering för elever i årskurs fem, tillsammans med IFK Göteborg. Turneringen är avslutningen på ett helt års värdegrundsarbete som bedrivs ute på skolorna. En viktig del i arbetet för gott kamratskap och integration. Vi stödjer även Göteborgs Stadsmission med energi till de öppna verksamheter som tar emot människor i behov av extra stöd.

Under året har vår satsning Key2Future fortsatt tillsammans med Västra Hisingen Basket. 14 engagerade ungdomar matchades med 14 ledare från oss för att utbyta erfarenheter om varandras bakgrunder och om varandras tankar inför framtiden. Genom samarbetet vill vi stärka ungdomarnas nätverk och ge dem nya insikter om arbetslivet. Vi erbjuder en kontakt med en etablerad och erfaren yrkesperson samtidigt som vi lär oss mer om hur det är att vara ung på västra Hisingen idag. 

Vi är partner i Universeums skoltävling Framtida transporter. Eftersom vi vill att elever ska intressera sig för hållbar miljö och teknik. Vi anordnade innehållsrika studiebesök på vårt huvudukontor och våra experter inom hållbar energi och transporter gav stöd i utformningen och utvärderingen av elevernas tävlingsbidrag.

Vi är stolt partner till Mathivation som motiverar, utmanar och engagerar elever i matematik. Vi deltar i workshops med högstadieelever där vi ger deltagarna kunskap om vår verksamhet och vilka spännande utmaningar som de kan se fram emot att få arbeta med.

Vi är partner till Natur & Miljöboken som delades ut kostnadsfritt till årskurs 4-6 i 80 skolor i Göteborg. 

 

Till Års- och hållbarhetsredovisningenVåra samarbeten
icon-closechevron-disc-rightmenu