GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
19 september sista ansökningsdag

Ansökan stipendiet Tänk:Om

Så roligt att just du vill ansöka om vårt stipendium Tänk:Om! Här kan du få tips på utmaningar som vi gärna vill se lösningar på. Vill du läsa om våra tidigare stipendiater för att få inspiration gör du det här. Tänk om du är vår nästa stipendiat?

Här kan du, ditt företag eller din förening ansöka om stipendiet som ger ekonomiskt stöd upp till 200 000 kronor för din hållbara idé. Fyll i formuläret här så hör vi av oss till dig när ansökningsperioden är slut. Vid frågor om ansökan kan du skicka in dina frågor via

Enkelt att söka - men läs gärna på!

Vi vill att det ska vara enkelt att söka vårt stipendium. Men för att vi ska kunna göra en bra bedömning av ditt projekt finns det några saker som är viktiga att tänka på, så att din ansökan blir komplett. Läs därför igenom informationen nedan innan du börjar. Vi ser fram emot att läsa om din idé!

Observera att de vinnande bidragens ansökningar blir offentlig handling.

I utdraget ur kriterier och riktlinjer kan du läsa om vad som ska ingå i ansökan. Här kompletterar vi med information som kan vara till hjälp.

Tänk på att försöka ge en så komplett bild av er idé som möjligt, så att juryn kan göra en rättvis bedömning. Är exempelvis idén fortfarande på just idéstadiet, eller har ni börjat med projektet? Det går att söka stipendiet för båda delar, men projektet får inte vara slutfört.

Juryns beslut baseras på bedömningar om bland annat hur genomförbar idén är, hur väl idén fyller kriterierna för stipendiet, vad idén kan bidra med för nytta (ny teknik, ny kunskap, informationsspridning), och hur stor spridning idén kan få om projektet lyckas. Hänsyn tas också till hur mycket pengar som har sökts och om det är tydligt i ansökan vad pengarna ska användas till.

Tänk på detta!

Här kommer lite förtydliganden och tips om vad som bör ingå i de olika fälten i ansökningsmallen. Det går bra att bifoga bilagor med mer information eller en presentation av projektet. Skriv då gärna också en kort sammanfattning i fältet med frågan.

Syfte och mål: Vad är syftet och målet med projektet? Vad kommer det att leda till? Kommer ny teknik kommer att tas fram, eller kunskap att fås, eller kommer det leda till att sprida och lära ut kunskap till andra?

Tidplan: Hur ser en preliminär tidplan ut för projektet? Finns det en sluttid, eller kommer det att fortsätta?

Kostnadsbudget: Ta fram en enkel kostnadsbudget för projektet. Förtydliga också vad ni söker pengar för, om ni söker pengar för hela kostnaden eller om ni kommer att finansiera vissa delar på annat sätt, och i så fall hur. Som huvudregel så ersätts inte egen tid, se mer i riktlinjerna.

Beskriv också om projektet förväntas gå med vinst i framtiden.

Önskat belopp ur fonden: Skriv hur mycket pengar ni söker. Det går bra att ansöka med både små och stora projekt, och högsta summan att söka är 200 000 kr. Som tumregel kan sägas att ju mer pengar som söks, ju mer krävs av projektet både vad gäller kvalitet och förväntat resultat, eftersom vi har en begränsad summa till stipendiet och vill kunna ge till ett flertal stipendiater. Totalt kommer upp till 800 000 kr att delas ut som stipendier.

Projektbeskrivning: Bifoga en beskrivning av projektet. I projektbeskrivningen bör det framgå tydligt vad det är ni vill göra, varför det behövs, och vad det förväntade resultatet av projektet är.

Beskriv dig/er som sökanden, och vad ni har för kvalifikationer och förutsättningar för att genomföra projektet.

Beskriv hur projektet kommer att genomföras, gärna med vilka moment som kommer att ingå och förslag på en tidplan.

Om ni kommer att utveckla ny teknik, så bör det framgå ungefär hur den fungerar. Ni behöver inte gå in på detaljer som är känsliga för exempelvis patentansökningar, men det bör framgå på vilket sätt tekniken fungerar. Det räcker inte att skriva att ”vi har kommit på en ny teknik för xxx som är mer miljövänlig än andra tekniker”. Då bör den nya tekniken också beskrivas, så att juryn kan bedöma om den är genomförbar, och hur stor miljövinsten är.

Sammanfattning av projektet: Skriv en kort sammanfattning av projektet på högst 100 ord, som kan användas som presentation av ditt projekt om du går vidare. Tänk på det som en "hisspitch", om uttrycket är bekant. Inled gärna med "Tänk om…"
 

 

Kriterier och riktlinjer

Innan du skickar in din ansökan finns det några saker som är bra att du har koll på. Läs därför igenom våra kriterier och riktlinjer.
 
You can choose to apply in English.

Ändamålet med stipendiet är att stimulera kunskapslyft, utveckling och nytänkande samt informationsspridning inom energiområdet för en ökad hållbarhet.

Göteborg Energi vill genom stipendiats projekt bidra till ny eller ökad kunskap om eller utveckling av resursklok konsumtion och/eller produktion av energi. Göteborg Energi vill därför kunna berätta om Tänk:Om som en del av koncernens CSR-arbete. Det är därmed viktigt att Göteborg Energi får sprida information om stipendiats ansökan och projekt på sin hemsida, i kommunikation, social media och annan marknadsföring. 

Endast projekt som uppfyller stipendiets ändamål kan tilldelas medel. 

Tilldelning beviljas främst för att täcka utgifter så som materialkostnader, resekostnader, etc. Tilldelning beviljas som huvudregel inte för eget arbete.

Tilldelning kan ske av hela det sökta beloppet eller delvis. Som huvudregel ska stipendiater för att komma i fråga verka i Sverige. Stipendiaters projekt som dock utförs utomlands kan tilldelas medel under förutsättning att dessa bidrar till ny kunskap som kan appliceras i Sverige.

Juryns bedömning grundar sig på relevans, kvalitet och genomförbarhet samt i hur väl projektet uppfyller syfte.

Medel tilldelas ej till projekt som syftar till att uppfylla lagkrav för en specifik verksamhet.

Tilldelning beviljas ej personer eller organisationer som är knutna till Göteborg Energi AB. Normal kund- eller leverantörsrelation utgör dock inget hinder för ansökan eller tilldelning.

Projekt inom något av följande tre områden kan tilldelas stipendiet.

Teknikutveckling; Utveckling av ny teknisk lösning eller modifiering av befintlig teknisk lösning inom energiområdet.
 
Kunskapsutveckling; Projekt med avsikt att komma till ny kunskap inom ett specifikt energiområde eller beteendeförändringar kring energi.
 
Informationsspridning; Spridande av befintlig kunskap till allmänheten eller nya målgrupper.

Ansökan ska minst innehålla följande:

Redogörelse för sökanden, kvalifikationer och motiv till att stipendiaten ska utses.

Specifikation som tydligt beskriver projektet, dess syfte, mål, eventuella målgrupp och förväntat resultat. 

Beskrivning av projektets genomförande med angivande av moment, deltagare och tidplan.

Kostnadskalkyl samt eventuellt förväntat ekonomiskt framtida utfall

Sökt belopp
 
Eventuella handlingar som styrker att projektet har faktiska förutsättningar för genomförande
 
Samtycket till att Göteborg Energi använder uppgifter om stipendiat och projektet i sin marknadsföring och därvid exempelvis publicerar uppgifter på sin hemsida och/eller i annan media 

Krav på stipendiaten 

En stipendiat ska för att få komma i fråga, och inom sitt projekt, följa gällande lagstiftning, ha god etik och moral samt verka för ett hållbart samhälle. 

Stipendiat som mottagit medel från Tänk:Om ska delta i en uppföljningsrapport efter det att projektet är klart. Uppföljningsrapporten genomförs av Göteborg Energi och syftet är att dokumentera den kunskap eller det resultat som har förvärvats under projektet och som möjliggjorts genom Tänk:Om.

Namnet Tänk:Om - stipendiet för hållbara idéer från Göteborg Energi, bör vara exponerat i projektet så att det framgår att projektet har erhållit finansiering av Göteborg Energi AB.

Om projektet, för vilken tilldelning har skett, inte är genomfört inom 2 år efter tilldelning och inga acceptabla skäl till detta finns, kan Göteborg Energi AB kräva tillbaka de ekonomiska medel som tilldelats stipendiaten.

 

 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up