GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En kvinna som laddar sin elbil.

Elbilen kan bli effektkampens hjälte

Efter många år av teoretiska diskussioner har det nu börjat röra på sig. Inom några år kan elbilarnas batterier förhoppningsvis användas som lagring av förnybar energi – vilket också kan minska behovet av ny effektkapacitet i samhället. Vi reder ut stegen som återstår. 

Tekniken där elbilar kopplar upp sina batterier mot elnätet kallas V2G (vehicle to grid – fordon till nät på svenska). Med 10 000 uppkopplade elbilar i Göteborg skulle 100 MW effekt kunna frigöras, det vill säga mer än tiondel av dagens totala effektkapacitet i vår stad. Du kan läsa mer om den beräkningen och tekniken här.

Göteborg Energi är just nu med i ett forskningsprojekt som leds av Chalmers, där det undersöks hur V2X (X= G(Grid), H(Home) eller B(Building)) skulle kunna fungera i praktiken. Övriga deltagare är elbilstillverkaren Polestar, laddinfrastrukturföretaget CTEK och energioptimeringsföretaget Ferroamp. I projektet kommer bland annat två nya laddstolpar sättas upp – en vid Polestars säte i Torslanda och en på Chalmers campus.

Göteborg Energis del i forskningsprojektet är att analysera och utveckla affärsmodeller för V2X. Frågan att besvara är: ”Vad behöver en elbilsägare få i ersättning för att låta bilen stå när det behövs, och istället stödja stabiliteten lokalt eller för att delta på Svenska Kraftnäts så kallade stödtjänstmarknader?”. 

Henrik Forsgren är utvecklingsstrateg på Göteborg Energi. 

– Fram till nyligen har elnätet räckt utmärkt. Vi har inte behövt efterfråga den här typen av tjänster. Det handlar om att i varje ögonblick ha tillräcklig mängd tillgänglig produktionskapacitet för att kunna balansera den för stunden rådande konsumtionen, annars börjar frekvensen i elsystemet att avvika från 50 Hz, vilket inte är bra. Det finns en stor teoretisk produktionskapacitet i till exempel vindkraftverken – men om det inte blåser spelar det ingen roll. Då skulle bilbatterier kunna fungera som ett stöd för elsystemet. De förser systemet med effekt eller energi via stillastående, ansluta elbilar.

Henrik Forsgren, utvecklingsstrateg på Göteborg Energi.

Vad krävs för att V2G blir verklighet?

Vi har listat vad som behövs för att V2G ska kunna realiseras:

Tillräckligt många bilar

Det behöver finnas tillräckligt många elbilar som är parkerade och inkopplade till elsystemet, för att det ska vara möjligt att ha tillräcklig batterikapacitet att utnyttja.

Status: Ett räkneexempel: Anta att det i Göteborg finns cirka 200 000 bilar. Enligt Power Circle kommer 50 procent av dem att vara elektrifierade år 2030, vilket ger cirka 100 000 bilar. Om man antar att varje elbil har 60 kWh batterikapacitet i snitt, kommer det då att finnas ca 6 GWh rullande energilager i stan. Man brukar säga att en personbil står still 90 procent av tiden. Det innebär att ungefär 5,4 GWh batterikapacitet alltid skulle finnas tillgänglig, om de här bilarna kopplas in när de står parkerade. Om vi skulle upplåta 20 procent av de här bilarnas kapacitet till V2G, skulle det finnas en dryg GWh att använda för att stödja elsystemet lokalt, eller för att delta på Svenska Kraftnäts så kallade stödtjänstmarknader, nationellt. 

Tekniken måste finnas på plats

Både laddutrustning och elbilar måste ha tekniken som möjliggör att de kan koppla in sig på nätet och skicka strömmen åt båda håll, det vill säga både kunna ladda bilen och att kunna leverera el tillbaka till elsystemet. Det behövs också en standard som gör att bilen och laddstationen ”kan prata” med varandra för att avgöra när och hur mycket el som finns tillgänglig. 

Status: Tekniken och standarden finns ännu inte på plats. Men det är något som undersöks och utvecklas i forskningsprojektet.

Fordonstillverkare måste vara intresserade

Elbilstillverkarna måste tycka det är en bra idé att deras fordonsbatterier används till detta.

– Tidigare har de inte varit säkra på att det är en god idé att använda batteriet till annat än att körning. Men nu har det kommit studier som visar att det till och med skulle kunna vara bra för batteriets livslängd att genomföra extra i- och urladdningar för V2G om man håller sig på nivåer kring 40–80 procents laddning på batteriet, säger Henrik Forsgren.

Status: Det skiljer sig åt mellan olika tillverkare men intresset växer. Polestar är som nämnt med i forskningsgruppen.

Lagar och regleringar

Lagstiftningen har sin grund i det traditionella elsystemet, att elen går åt ett håll – från producent till konsument. Om elbilsägare ska kunna mata tillbaka el in i nätet – och få tillräcklig ersättning för det – kan det komma att behövas en översyn av lagar och regleringar.

Status: Kommer bli tydligare ju närmare V2G kommer kunden.

Tillräckligt intressant för kunden

Hållbarhet och nätkapacitet är stora frågor. Men för att den enskilde elbilsägaren ska vilja låta sin bil stå still när batterikapaciteten behövs behöver affärsmodellen vara bra och tydlig att förstå.

– Vi tittar på vilken omfattning det kan röra sig om, vad elbilsägaren ska få för ersättning och så vidare, säger Henrik Forsgren.

Status: Under hösten har debatten kring elpriser och effekt vuxit. Det borde gynna lösningar som både kan vara bra för systemet i stort och samtidigt spara pengar för den enskilde.

Har du frågor om V2G?

Kontakta vår utvecklingsstrateg Henrik Forsgren.

Effektfrågan - Klimatomställningens nya utmaning

För att få ännu mer inblick i hur effektutmaningen ser ut kan du titta på Göteborg Energis webinar där bland annat just Polestar berättar om hur viktig effektfrågan är för dem och hur de jobbar med ämnet.
icon-closechevron-disc-rightmenu