GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Vårt ekologiska ansvar

Minskad klimatpåverkan är vår absolut mest prioriterade miljöfråga. Det har gått tre år sedan FN:s COP21 och två år sedan riksdagen fattade beslut om att Sverige senast 2045 ska ha eliminerat sitt nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Sedan dess har en rad goda initiativ tagits på nationell, regional och lokal nivå. Samtidigt är det bråttom. Enligt en uppföljande rapport från FN:s klimatpanel har vi mindre än tio år på oss att ställa om till fossilfritt. Annars riskerar vi de än allvarligare effekterna som en global uppvärmning över 1,5 grader orsakar.

Vi vill ta ansvar för att minska klimatpåverkan från samhällets energianvändning. För att verkligen påverka utsläppen i rätt riktning har vi ett livscykelperspektiv och utgår från hela värdekedjan. Vi arbetar med inköp och leverantörer, transporter, effektivare material- och resursanvändning samt egen produktion och distribution. Dessutom använder vi våra erbjudanden och kunddialoger för att underlätta för våra kunder att välja rätt energi och att använda den på ett klokt och hållbart sätt. 

Klimatpåverkan och utsläpp till luft

Vår största direkta klimatpåverkan sker främst vid produktion av värme, kyla och el. I Göteborg kommer ungefär två tredjedelar av fjärrvärmen från energi som återvunnits från avfallsförbränning och raffinaderier. Det gör att vår användning av energiråvaror är betydligt mindre än om vi inte hade återvunnit energi. Fjärrkylan baseras främst på återvunnen energi och kyla från Göta älv vilket också sparar energi. På så vis undviker vi klimatpåverkan och utsläpp till luft. 

Vårt mål är ett resurseffektivt samhälle fritt från fossil energi och klimatpåverkan. Vi har fortfarande ett intensivt miljöarbete med många utmaningar framför oss på kort och lång sikt.

För att minska vår direkta klimatpåverkan från fjärrvärmeproduktionen behöver vi fortsätta att prioritera återvunnen och förnybar fjärrvärmeproduktion. Vi behöver bygga om eller ersätta många av våra äldre anläggningar. Att fortsätta skiftet till fossilfri, modern och effektiv teknik ger stora möjligheter men tar mycket tid och resurser att planera och genomföra.Under 2018 fortsatte förberedelserna för att bygga ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk. Första spadtaget togs också för en ackumulatortank, som gör att överskott av värme kan sparas till tidpunkter på dygnet när värmebehovet är större. Att hushålla med värmen och minska dyrare och klimatmässigt sämre produktion är en ständig prioritet. Vår egen produktion av förnybar vindel minskade under året då vindkraftverket Big Glenn på Risholmen monterades ned. Ett positivt tillskott av förnybar elproduktion var solcellsparken Nya Solevi i Säve med en effekt på 5,5 MW, som installerades under hösten. 

Koncernens direkta klimatpåverkande utsläpp redovisas i koldioxidekvivalenter i tabellen på sidan 22 i den tryckta versionen av redovisningen. I utsläppen ingår främst koldioxid från vår produktion av värme och el men även läckage av metan från uppgradering av biogas från Gryaab, köldmedia från värme- och kylaproduktion samt svavelhexafluorid från elnätsstationer. Övriga utsläpp som vår produktion orsakar är kväveoxider, stoft och svavel. Utsläppen mäts kontinuerligt och vi arbetar ständigt för att minska dem. Förbättringsåtgärder som genomförts under året är exempelvis installation av ett nytt läcksökningssystem för köldmedia på Rya värmepumpar. En ny processpanna i Gasendal kan elda rågas vid överskott och därmed undvika fackling. Vi planerar även att ersätta pannor i Rya värmecentral, delvis i syfte att uppnå lägre utsläpp. Eftersom vår produktion av energi även påverkar behovet av annan energiproduktion är det viktigt att jämföra våra utsläpp med alternativen för att få en helhetsbild.

"Vår största direkta klimatpåverkan sker främst vid produktion av värme, kyla och el."

Energieffektivisering

Hushållning av energi är något vi uppmuntrar våra kunder till och självklart ska vi inte vara sämre själva. Genom ett löpande energieffektiviseringsarbete i våra produktionsanläggningar och distributionsnät kommer mer energi fram till kund och räcker till fler. I våra egna anläggningar och fastigheter kartlägger vi och effektiviserar användningen av el och värme. Under året har vi gjort energibesparingar bland annat genom återvinning av ventilationsvärme samt byte av fjärrvärmepumpars motorer. Totalt har besparingar motsvarande 2 GWh genomförts.

Som ägare av elnätet har vi ansvar för en hög leveranssäkerhet och att elnätet byggs och underhålls på ett miljömässigt säkert sätt. Vid elöverföring sker alltid en viss energiförlust, men vi arbetar hårt för att göra förlusterna så små som möjligt. Just elnätsförlusterna står för det största bidraget till elnätets klimatpåverkan. 

Vi gör löpande olika insatser för att öka kundernas medvetenhet om sin energiförbrukning samt möjligheter att minska den och att producera egen förnybar energi. Några exempel är visualisering av energianvändningen på vår webbplats, informationsträffar om vind- och solelsproduktion för kunder och allmänhet, energispartips på webben, uppmärksammande av Earth Hour samt Tänk: Om, vårt stipendium för hållbara idéer, där vi delade ut en miljon kronor till sex olika projekt. 

Fossilfria transporter

Vi har anslutit oss till initiativet Fossilfritt Sverige och dess utmaningar för tjänstebilar och transporter. Vår årliga uppföljning av persontransporter visar att klimatpåverkan från våra resor har minskat för sjätte året i rad. Utsläppen har minskat med drygt 70 procent sedan 2012. Vår fordonsflotta utgörs till cirka 90 procent av biogas- och eldrivna fordon. Vi använder diesel endast i de fordonstyper där gas- eller eldrift inte är möjlig. Samma krav som vi själva ställer på våra persontransporter vill vi ställa på våra leverantörers transporter. Sedan 2016 gäller nya krav på fossilfria drivmedel i personbilar inom ramavtalen för våra markentreprenader. Kraven har visat sig vara en utmaning för våra leverantörer att efterleva, men genom dialog och samarbete hoppas vi kunna driva på för fler fossilfria transporter.

"Utsläppen har minskat med drygt 70 procent sedan 2012."

Effektivare materialanvändning och mindre avfall

Under de senaste åren har vi ökat vårt fokus på materialanvändning och avfall i vår verksamhet. Varje år gör vi stora inköp och investeringar och i kombination med höga avfallsmängder ger det en stor klimatpåverkan. Våra avfallsmängder är ett tecken på ineffektivitet och potential till kostnadsbesparingar. Därför har vi antagit ett nytt koncerngemensamt mål om minskade avfallsmängder. Målet ska styra mot åtgärder som smartare masshantering, högre andel materialåtervinning och ökad återföring av bioaskor till skogen. Vi har redan idag regelbunden avfallsuppföljning och tabellen på sidan 95 i den tryckta versionen av redovisningen ger en bild av våra avfallsflöden.

Våra restprodukter, askor och bottensand från biobränsleeldning har ett nyttovärde och därför väljer vi att redovisa dessa i en egen tabell, se sidan 22. Huvuddelen av askorna återför vi till skogen enligt Skogsstyrelsens rekommendationer, medan en mindre andel tyvärr måste deponeras. Läs gärna mer om återföringen av bioaskor i intervjun med vår samarbetspartner Askungen Vital. Bottensand från vår biobränslebädd nyttjas vidare som jordförbättringsmaterial. 

Minskad spridning av gifter

Efter flera års hårt arbete med vår kemikaliehantering har vi nått vårt mål och fasat ut 74 procent av våra farliga kemiska ämnen. Förutom en minskad miljöbelastning har vi uppnått en högre medvetenhet om riskerna med kemiska ämnen och en säkrare arbetsmiljö. Vi håller fast vid våra goda arbetssätt med systematisk kontroll och begränsning av kemiska produkter och uppföljning, men utfasningen av gifter ingår inte längre i koncernens miljömål.

Till Års- och hållbarhetsredovisningenHär laddar du elbilen
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify