GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Våra utmaningar

Ekvationen är svår. Samtidigt som vi ska möta samhällets högt ställda krav på tillgänglighet och konkurrenskraft ska vi mycket snabbt minska utsläppen av koldioxid till atmosfären. Här är energiföretagen givetvis en nyckelspelare. All ny infrastruktur som den snabba och energikrävande digitaliseringen av samhället kräver utmanar övergången till ett 100 procent förnybart energisystem. 

Våra medarbetare möter denna spännande uppgift varje arbetsdag,väl medvetna om att den måste lösas tillsammans med våra kunder. Låt oss titta på några av våra aktuella utmaningar. Vi vet att fler kommer. Göteborgs energisystem bygger till stor del på att ta tillvara spill och restprodukter så att samhället inte förbrukar mer än nödvändigt. Det innebär att vi nyttjar spillvärme från raffinaderier och återvinner energi från avfall i samarbete med det regionala avfallsbolaget Renova. Dessa verksamheter kanske inte är det första man tänker på när det gäller hållbarhet, men energiåtervinningen av spill och avfall är det bästa vi kan göra av dagens situation. För att komma tillrätta med grundproblemet måste vi göteborgarare minska vår konsumtion av framförallt fossila produkter som plast och återvinna mer. Raffinaderierna har påbörjat sin nödvändiga omställning till förnybar bränsleproduktion. Vi kommer att fortsätta ta tillvara samhällets spill. Det innebär en minskning av den totala användningen av energiresurser. 

En annan utmaning är vårt naturgaseldade Rya kraftvärmeverk vid Älvsborgsbron som producerar både stora mängder el och värme. Naturgas är fossilt och anläggningen är en av stadens största källor till koldioxidutsläpp och vår i särklass största. Men om vi stängde den imorgon skulle utsläppen av koldioxid till atmosfären mer än fördubblas. Det beror på att kolkraft i Danmark, Tyskland och Polen skulle ersätta den uteblivna elproduktionen – eftersom svensk elproduktion som vattenkraft och kärnkraft redan går för fullt. Solen och vinden råder vi inte över. Det som skulle se bra ut i denna hållbarhetsredovisning vore direkt skadligt för klimatet. När kolkraften fasats ut gör inte vår användning av naturgas i Rya kraftvärmeverk längre någon nytta. Vi tror att det blir omkring år 2030 med dagens utvecklingstakt. 

En stor skorsten mitt i stan

Rosenlundsverket är en av våra äldsta anläggningar och ligger på en plats som ansågs lämplig när det begav sig år 1846. Göteborg har sedan dess växt kraftigt och Södra Älvstranden är numera hett. Även om många göteborgare uppskattar den industrihistoriska känsla som Rosenlundsverket skänker till området förstår vi att många tycker annorlunda och hellre ser att området används för andra ändamål. Rosenlundsverket är dock fortfarande en viktig del av vår infrastruktur. Det ser till att vi kan hålla värmen i stadens centrum de kallaste vinterdagarna och är också viktigt för vår fjärrkylaproduktion. Det går att ersätta och flytta anläggningen, men det kostar. Vi utreder nu vilka alternativ vi har för att sedan föra diskussionen vidare med stadens politiker och andra intressenter. Vi vill göra det som är bäst för Göteborg. 

"Naturgas är fossilt och anläggningen är en av stadens största källor till koldioxidutsläpp och vår i särklass största."

All el har effekt

El är ett särskilt energislag eftersom det är så svårt att lagra. Därför är den momentana användningen av el en viktig faktor. Den kallas för effekt. Vår användning av el måste alltid motsvaras av samma produktion – och detta är effektutmaningen. När förnybar elproduktion ersätter fossila anläggningar i vårt nordeuropeiska elsystem ökar effektutmaningen eftersom ingen råder över elproduktionen från sol och vind. Samtidigt utgår vi ifrån att det alltid ska finnas el i uttaget. Därför är det viktigt att undvika att använda el när det inte behövs. Fjärrvärme och fjärrkyla är väldigt bra alternativ till värmepumpar och kylmaskiner som använder betydligt mer el.

Användningen av el ökar i samhället. Vi köper fler elbilar och med varje ny mobiltelefon ökar behovet av nya datacenter som är digitaliseringens ryggrad. För att kunna möjliggöra denna utveckling är det också viktigt att avlasta elnätet när det går. Att inte bara sänka vår elkonsumtion så mycket som möjligt utan också styra vår användning av el till stunder på dygnet då förbrukningen är som minst. Självklart förser vi alla våra privatkunder med ursprungsmärkt el från 100 procent förnybara källor. Men vi måste använda även den förnybara elen med omsorg om kolkraften ska kunna avvecklas.

 

Till Års- och hållbarhetsredovisningen
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify