GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Den hållbara staden

Vårt uppdrag sträcker sig från den livsnödvändiga dagliga leveransen av värme, el, gas, kyla och stadsfiber till den viktiga resan mot ett hållbart Göteborg. Framtidens hållbara samhälle bygger på mer cirkulära affärsmodeller som i samklang med naturens kretslopp nyttjar de förnybara resurserna. Även om mycket utveckling återstår ligger Göteborg långt framme och inspirerar många andra. 

Göteborgs energisystem har under årtionden utvecklats med fokus på att så effektivt som möjligt använda naturens resurser – men även samhällets spill och restprodukter. Vårt fjärrvärmesystem värms främst av återvunnen värme från stadens raffinaderier och avfallsförbränning. Även om ingen av dessa industrier symboliserar framtidens hållbara samhälle är spillet ett faktum som inte får slösas bort. Tvärtom frigör vår återvinning av denna värme att annan förnybar energi inte behöver användas för att värma Göteborg. 

Den cirkulära ekonomin präglar även andra delar av vår verksamhet. Vår fjärrkyla kompletterar vår fjärrvärme genom att den också nyttjar återvunnen värme för att skapa kyla. På så sätt minskas behovet av el till att kyla fastigheter i Göteborg. Fjärrkylan nyttjar även kylan i älven istället för att använda kylmaskiner som förbrukar el och spiller mycket värme. Under de kommande åren bygger vi samman våra fjärrkylasystem på båda sidor av älven och uppnår högre effektivitet. Det gynnar både kunder och klimatet.

Solen skiner i Säve

Vi satsar även på förnybar energiproduktion. I Säve har vi byggt Sveriges hittills största solcellspark. Det är en titel vi sannolikt inte kommer att få behålla länge – som tur är. Vi kommer fortsätta bygga solcellsparker de kommande åren. Flera av våra äldre vindkraftverk har fått monterats ner efter att ha passerat åldersstrecket. Även vindkraftverket Big Glenn har försvunnit från stadens skyline efter flera år med driftsstörningar. Vi ersätter inte med nya vindkraftverk eftersom markägarna i hamnen har andra planer för platsen.

Stark ska vara snäll

Som stadens största kommunala bolag har vi stor påverkan på leverantörskedjan. Under 2018 har vi haft 1 766 leverantörer. Inköp av råvaror och förbrukningsmaterial står för den största delen av våra kostnader och uppgick till 3 199 miljoner kronor. Vi vill vara föregångare och ställer därför en mängd krav vid våra upphandlingar – exempelvis när det gäller förnybara drivmedel, användning av farliga kemiska ämnen, anständiga arbetsvillkor, sociala rättigheter och att främja möjligheterna till arbete för göteborgare som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi gör minst tio uppföljningar varje år för att säkerställa att våra leverantörer lever upp till miljökraven. 

"Vi vill vara föregångare och ställer därför en mängd krav vid våra upphandlingar."

Det integrerande energibolaget

Resan mot en hållbar stad innebär också ett större fokus från vår sida på sociala aspekter. För att bredda vår rekrytering och göra vårt företag mer relevant för hela staden inför vi praktikplatser för nyanlända ingenjörer och ekonomer. Våra chefer träffar stadens begåvade och inspirerande ungdomar i vårt dubbelsidiga mentorskapsprogram Key2Future. Vi samarbetar med andra organisationer som inspirerar till större intresse för teknik och miljö bland ungdomar såsom Angeredsutmaningen, Energikicken, Mathivation och Universeums skoltävling Framtida transporter. 

Antikorruption och uppförandekod

Som en del av Göteborgs Stad följer vi vår ägares riktlinjer och regler. I vårt ledningssystem, som är certifierat enligt ISO-standarderna för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, finns alla riktlinjer och rutiner som anger riktningen och hjälper oss i vårt dagliga arbete. Vår uppförandekod vägleder oss för att vårt arbete ska präglas av professionalitet, engagemang och förtroende. Koden bygger på de internationellt vedertagna principer som definieras i FN:s Global Compact, Göteborgs Stads beslutade riktlinjer och regler samt Institutet Mot Mutors (IMM) ”Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet”. Den finns att läsa på vår hemsida. Alla medarbetare har utbildats i antikorruption och nya medarbetare får utbildning i vilka krav som ställs på oss som jobbar för göteborgarna. Medarbetare som misstänker oegentligheter uppmanar vi att ta kontakt med sin närmaste chef eller använda vårt interna rapporteringssystem. Anmälan kan också alltid göras till Göteborg stads whistleblowerfunktion där man kan göra anmälan anonymt.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify