GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Ekonomisk hållbarhet - grönsaker som blir vattnade.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär långsiktighet. Ett bra resultat tryggar nödvändiga investeringar för att klara våra ägares mål - nu och i framtiden. Vi strävar efter god lönsamhet genom att optimera driften och underhållet av våra produktionsanläggningar. Vi gör det också genom att utveckla verksamhet och erbjudanden för morgondagens behov med stadens alla invånare och företag i fokus. Som göteborgarnas energibolag ska vi dessutom bidra till stadens ekonomiska utveckling genom att lämna en årlig utdelning till ägaren, Göteborgs Stad. För 2018 lämnar vi 329 miljoner kronor i bidrag. 

Vi ska vara lönsamma över tid. När det går bra för Göteborg Energi gynnar det hela vår stad. Inte bara genom att en del av överskottet går tillbaka till vår ägare – Göteborgs Stad – utan också för att god ekonomi säkerställer att vi kan erbjuda en prisvärd leverans av energi till våra kunder. Ett ekonomiskt överskott möjliggör också långsiktiga investeringar i fjärrvärme, elnät, stadsfiber och annan infrastruktur, som behövs när staden växer. 

Inom vår verksamhet har vi identifierat effektiviseringspunkter som vi arbetar med löpande. Vi avvecklar även affärer med sämre lönsamhet. Den 28 mars i år fattade Göteborg Energis styrelse beslut om att avsluta projektet GoBiGas i förtid. Beslutet innebär att anläggningen har konserverats och stängts ner.

Enkelt och prisvärt för våra kunder 

Vi strävar efter bästa möjliga kundnytta och kundupplevelse. Det innefattar såväl avbrottsfria energileveranser och utmärkt service som bra priser. I den årliga Nils Holgersson-undersökningen – som visar prisskillnader mellan Sveriges 290 kommuner för bland annat elnät och fjärrvärme – var vi rankade på 18:e plats år 2019 avseende priser för el och nät. Motsvarande placering för fjärrvärmepriser var 27:e plats år 2018. 

För att ytterligare bygga förtroende använder vi nu en kostnadsbaserad prisändringsmodell där vi öppet redovisar underlagen för våra prisjusteringar. Metoden bygger på att vi ska uppnå en rimlig, förutsägbar och stabil prissättning över tid. Inför varje prisjustering jämförs alltså intäkter och kostnader, för att kunna leverera fjärrvärme med hög leveranssäkerhet och låg miljöpåverkan samtidigt som vi ger en skälig avkastning till vår ägare. Metodens tillämpning granskas årligen av intresseorganisationen Prisdialogen, vilken består av kundrepresentanter och branschförening. Medlemskapet i Prisdialogen beviljas årligen.

"Vi strävar efter bästa möjliga kundnytta och kundupplevelse."

Utveckling av våra produkter och tjänster 

Inom vår produktutveckling arbetar vi med att analysera kundbehov och målgrupper, utveckla nya tjänster och erbjudanden inom områdena fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster, elhandel, gashandel, sol och laddning. Tillsammans med bland annat Parkering Göteborg sätter vi upp ett stort antal publika laddare för elbilar runt om i Göteborg. I juni rullade två nya helt eldrivna ledbussar på linje 16 ut på Göteborgs gator. Bussarna laddas vid hållplatserna Eriksbergstorget och Sahlgrenska och det är vi som säkerställer laddning med förnybart producerad el till bussarna. 

Investeringar för ökad hållbarhet

Vi har beslutat att investera i solcellsparker i Göteborg. Fram till år 2020 ska parker motsvarande 10 MW byggas. Vi har startat med Nya Solevi i Säve som har byggts på en yta motsvarande nästan 16 fotbollsplaner och blir Sveriges hittills största med en effekt på 5,5 MW.

Under året har en utbyggnad av fjärrkylanätet i centrala Göteborg startat. Bland annat ska nya ledningar dras under Göta älv. Syftet är att skapa en ringledning som tillgodoser efterfrågan på fjärrkyla i hela Älvstaden. Projektet är en viktig del i framtidens hållbara energisystem. 

Senast 2030 ska all fjärrvärme komma från återvunna eller förnybara energikällor. Som ett led i detta arbete byggs nu en ackumulatortank i anslutning till Rya kraftvärmeverk i energihamnen på Hisingen. Första spadtaget togs i december. 

Ett annat av våra projekt har som mål att uppföra ett biobränsleeldat kraftvärmeverk för att minska den fossila andelen i fjärrvärmen och förnya vår anläggningspark. Projektet är inne i en förstudiefas vilket bland annat innebär att olika tekniska förutsättningar, detaljplanefrågor och miljötillstånd står i fokus.

 

Till Års- och hållbarhetsredovisningen
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify