GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Vårt sociala ansvar

Det är attraktivt att arbeta på Göteborg Energi. Våra utvecklingsmöjligheter, arbetsförhållanden och vår arbetsmiljö lockar och engagerar befintliga och potentiella medarbetare. Vår kultur präglas av att vi är lyhörda, affärsmässiga och handlingskraftiga. Vi vill att våra medarbetare känner sig som ambassadörer och gärna sprider ett positivt budskap om vår arbetsplats till vänner och bekanta.

I år har vi rekryterat 116 nya medarbetare. Arbetsmarknaden i Göteborg är mycket god och fler aktörer än vi är intresserade av exempelvis erfarna projektledare. För att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare har vi gjort det enklare att söka jobb hos oss. Vi har utvecklat våra arbetssätt för att nå aktuella kandidater och tydliggjort vårt arbetsgivarerbjudande. 

I vår Likabehandlingsplan, som tas fram tillsammans med våra fackliga företrädare, är fokus att vi ska vara en arbetsplats för alla. Ingen medarbetare ska känna sig trakasserad eller diskriminerad. I samband med West Pride genomför vi varje år olika aktiviteter för att höja kunskapen om hbtq-personers livsvillkor. Det sociala hållbarhetsarbetet är viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vi ser gärna att fler personer med utomnordisk bakgrund börjar jobba hos oss. Vi arbetar öppet och strukturerat med urval vid rekrytering. Numera deltar vi i Jobbsprånget som arrangeras av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, ett av flera sätt att erbjuda nyanlända praktik. Förhoppningen är att vi ska väcka intresse för vår verksamhet och för våra yrken genom att erbjuda praktik. 

På vår arbetsplats tar män och kvinnor ut ungefär lika många föräldradagar. I år ser vi tyvärr färre andel kvinnor som är medarbetare och kvinnor som är chefer. Vår senaste lönekartläggning visar att vi inte har några osakliga löneskillnader på grund av kön. Vi tillämpar kollektivavtalsenliga löne- och anställningsvillkor för samtliga anställda.

"Vi ska vara en arbetsplats för alla."

Aktiviteter för studenter

Studenter på högskolan möter vi på arbetsmarknadsdagar, via exjobb, praktikperioder och sommarjobb. Vårt mål är att visa upp oss som en arbetsplats med spännande och utvecklande jobb. Vi är en arbetsgivare som kan erbjuda mycket av det studenter och unga yrkesverksamma efterfrågar. Vi erbjuder delaktighet, ett meningsfullt uppdrag och möjligheter till utveckling.

Det är viktigt för oss att påverka ungdomar som ska göra sitt gymnasieval. Vi vill uppmuntra dem att välja tekniska utbildningar, både teoretiska och yrkesinriktade. Vi samarbetar med Göteborgsregionens näringslivsarena och har ordnat studiebesök för årskurserna 8 och 9 från flera skolor i göteborgsområdet för att väcka intresse för tekniska jobb. Angeredsutmaningen är ett sätt för oss att nå gymnasieungdomar och öka deras kunskap om vår bransch och vilka arbeten vi erbjuder. Ytterligare ett sätt är att erbjuda sommarjobb. Ett 50-tal sommarjobbare var hos oss i somras och en del av dessa jobb riktades till gymnasieungdomar inom Göteborg. För elever som går gymnasieprogram som erbjuder praktik finns också stora möjligheter till sommarjobb. 

Socialt ansvar på arbetsmarknaden

Vi erbjuder kontinuerligt personer som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till arbete, studiebesök, praktik och liknande aktiviteter. Vi tar emot praktikanter för kortare och längre perioder och under året har fokus varit att erbjuda praktikplatser till nyanlända. En del av praktikanterna är personer som av olika skäl behöver introduktion till yrkeslivet eller återintroduktion på arbetsmarknaden. 

Attraktiv arbetsplats för våra medarbetare

Vi är en arbetsplats där medarbetarna har insyn och inflytande. De är delaktiga i att ta fram mål och aktiviteter för verksamheten. Dialog på våra arbetsplatsträffar, tillsammans med uppföljning av mål och resultat, bidrar till ett ökat engagemang i verksamheten. Vi tror på rak och öppen kommunikation med närvarande och engagerade ledare.

I utvecklingssamtalen finns möjlighet för alla medarbetare till en fördjupad dialog med sin chef i frågor som är väsentliga för verksamheten och medarbetaren. I samtalen diskuteras vad medarbetaren ska uppnå och prestera och vilka insatser som behöver göras för att medarbetaren ska nå sina mål. 

"Vi erbjuder delaktighet, ett meningsfullt uppdrag och möjligheter till utveckling."

Medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö i fokus 

Arbetsmiljö och hälsa är en viktig och högt prioriterad fråga. Ingen ska skada sig på sin arbetsplats. Eftersom vi bland annat arbetar med värme, högspänning och gas innebär det att vi behöver kompetenta och riskmedvetna medarbetare. Under året har vi fått in 198 tillbud och riskobservationer. Vi har haft 40 olycksfall och 16 olycksfall med frånvaro.

För att vi ska kunna förbättra oss och arbeta förebyggande rapporterar vi riskobservationer och tillbud. Hos oss har kvinnor högre sjukfrånvaro än män. Genom att erbjuda åtgärder tidigt vid sjukfrånvaro hoppas vi kunna påverka frånvarons längd och omfattning. 

I vårt hälsofrämjande arbete erbjuder vi individuella hälsokartläggningar för att stötta medarbetaren att göra kloka hälsoval. Vi uppmuntrar medarbetare att cykelpendla till jobbet genom att erbjuda cykelservice, bra omklädningsrum, cykelpump och cykelförmån. I år deltog 84 medarbetare i Cykelutmaningen och cyklade tillsammans 50 549 km. Genom ändrade resvanor kan vi nå såväl individuella hälsovinster, som exempelvis förbättrad miljö samt stödja stadens arbete för ändrade resvanor. Generella satsningar för att uppmuntra till motion och friskvård har gjorts både i vårt eget friskvårdsrum och tillsammans med sponsorpartners som Göteborgsvarvet.

"Ingen ska skada sig på sin arbetsplats."

Stora evenemang kräver energi

En viktig del i vårt arbete för den sociala hållbarheten i staden är hur vi väljer våra sponsringssamarbeten. Vi följer Göteborgs Stads riktlinjer och policy för sponsring och låter hållbarhetsperspektiven styra vårt sponsorskap, både när det gäller val av samarbetspartners och aktiviteter. Det är viktigt för oss att våra partners delar vår vision om ett hållbart Göteborg och kan motivera samarbetet utifrån ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 

Göteborg är en stor evenemangsstad. Och stora evenemang kräver stora mängder energi. Under året har vi därför med stolthet säkerställt att Hammarkullekarnevalen, Vetenskapsfestivalen, Göteborgsvarvet, Volvo Ocean Race, Kulturkalaset och Julstaden har genomförts med förnybar energi. På Hammarkullekarnevalen, Volvo Ocean Race och Kulturkalaset har vi dessutom erbjudit fritt wi-fi.

Som huvudpartner till Göteborgsvarvet tar vi möjligheten att inspirera till en hälsosam livsstil. Vi låter både kunder och medarbetare tävla om startplatser till loppet och anordnar träningstillfällen och inspirerande föreläsningar. I våra egna lokaler erbjuder vi våra medarbetare tillgång till gym, säkra cykelgarage, välutrustade omklädningsrum, en aktiv idrottsförening och flera träningspass – som tabata och yoga.

Varje år arrangerar vi Energikicken, en fotbollsturnering för elever i årskurs 5, tillsammans med IFK Göteborg. Själva turneringen är avslutningen på ett helt års värdegrundsarbete som bedrivs ute på skolorna och som vi vet är en viktig del i arbetet för gott kamratskap och integration.

Vi stödjer även Göteborgs Stadsmission med energi till de öppna verksamheter som tar emot människor i behov av extra stöd.

Under 2018 genomförde vi pilotomgången av Key2Future i samarbete med Västra Hisingen Basket. Sex engagerade ungdomar matchades med sex chefer från vår koncernledning för att utbyta erfarenheter om vår allt mer digitala vardag, om varandras bakgrunder och om varandras tankar inför framtiden. Genom samarbetet vill vi väcka ett intresse för våra frågor bland stadens ungdomar och erbjuda en kontakt med en etablerad och erfaren yrkesperson.  Vi tror att detta vinna-vinna koncept kan leda till ett starkare Göteborg Energi – men också till ett mer sammanhållet Göteborg. 

Vi är även med i Universeums skoltävling Framtida transporter. Syftet med projektet är att väcka engagemang, inspirera och intressera elever för hållbar miljö och teknik. Utöver ett ekonomiskt bidrag till tävlingen erbjuder vi ett innehållsrikt studiebesök på en elfordonsmässa och stöd av våra experter inom hållbar energi och transporter i utformningen av elevernas tävlingsbidrag.  

Vi är stolt partner till Mathivation. Projektet grundades av studenter på Chalmers och Göteborgs universitet med syftet att motivera, utmana och engagera elever i matematik. Vi deltar i workshops med högstadieelever där vi ger deltagarna kunskap om vår verksamhet och vilka spännande utmaningar som vi arbetar med – och där det mesta förutsätter en god mattekunskap.   

Till Års- och hållbarhetsredovisningenVåra samarbeten
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify