GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Göteborg Energis Jennie Sjöstedt och Isabella Andersson pratar med elnätskunden Magnus Eldén över en kopp kaffe.

Hur har fjärrvärmepriset påverkats av energikrisen?

Publicerad mars 2023.

Att läget på elmarknaden är och har varit ansträngt under en tid har knappast undgått någon. Detta märks inte minst genom det senaste årets höga elpriser, speciellt under de kallare månaderna. 

För de som förlitar sig på el för uppvärmning är situationen särskilt besvärande. Men hur har egentligen fjärrvärmepriset påverkats av energikrisen? Samuel Röjås, produktansvarig för fjärrvärme och fjärrkyla hos oss på Göteborg Energi, förklarar mer om det och hur du faktiskt bidrar till ett lägre elpris genom att använda fjärrvärme.

När det gäller kostnaden för el så finns det en tydlig skillnad om man har uppvärmning med fjärrvärme eller inte, menar Samuel. Till exempel blir elanvändningen avsevärt högre för den som värmer upp sitt hus och sitt varmvatten med eldrivna lösningar. Det vanligaste alternativet till uppvärmning med fjärrvärme är olika typer av eldrivna värmepumpar. Värmepumpar är bättre än direktverkande el men om det finns fjärrvärme i området så är det mest fördelaktigt för elsystemet. Det är också det alternativet som kommer ha positiv påverkan på elpriserna för både dig, dina grannar och inte minst dina egna uppvärmningskostnader.
 
– Den som väljer fjärrvärme har ett mycket konkurrenskraftigt pris för uppvärmning som dessutom är stabilt och enbart ändras årsvis, till skillnad mot de kraftiga svängningar vi har sett på elmarknaden. För 2023 har fjärrvärmepriset höjts med 3% och kommer visserligen att behöva höjas ytterligare till 2024 och 2025, men långt ifrån lika mycket som elpriserna har ökat den senaste tiden. Detta på grund av att även kostnaderna för de bränslen vi använder har ökat. 

Samuel Röjås, produktansvarig för fjärrvärme och fjärrkyla på Göteborg Energi.

Fjärrvärmen bidrar positivt till både elsystemet och elpriserna  

Faktum är att fjärrvärmen bidrar till stor nytta i vårt samhälle oavsett vilket läge vi befinner oss i på elmarknaden. Detta för att fjärrvärmen tillåter oss att vara resurseffektiva.
 
– Med fjärrvärme kan vi återvinna energi från industrier, avfall och restprodukter. Det minimerar resursåtgången samtidigt som vi löser andra problem som exempelvis omhändertagande av avfall. Cirka en tredjedel av fjärrvärmen i Göteborg kommer nämligen från energiåtervinning av avfall, energi som annars hade gått till spillo.

– Inte sällan är det just när det är kallt som elpriset är högt, så att värma med fjärrvärme gör skillnad när det behövs som mest. Dessutom producerar vi el samtidigt som vi producerar värme i våra kraftvärmeverk, vilket bidrar positivt till elsystemet.

Det betyder att den som använder fjärrvärme i sin tur bidrar till en positiv påverkan på elpriset, för alla, eftersom behovet av el minskar och den el som produceras då räcker till fler. Utan fjärrvärme i Göteborg skulle det behövas dubbelt så mycket el när det är som kallast, motsvarande en hel kärnkraftsreaktor extra.
 
Men fjärrvärmen spelar inte bara en bidragande roll när det kommer till elpriserna, utan är också en viktig möjliggörare i samhällets klimatomställning för ett minskat koldioxidavtryck. Men för att detta ska vara möjligt så måste elen nyttjas till rätt saker, menar Samuel.
 
– Fjärrvärmen minskar behovet av el för uppvärmning, vilket också bidrar till att kapaciteten i elnätet räcker längre. Det skapar möjligheter för allt från nya industrier till laddning av elbilar. Här är det den totala belastningen i ett område som är viktig, så alla är med och bidrar. 

icon-closechevron-disc-rightmenu