GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Familj i köket

Enkla energibesparingstips

Publicerad december 2022.

I vinter är energifrågan på allas läppar. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker till. Tillsammans kan vi förbättra situationen genom att minska elanvändningen. Här delar våra energitekniska förvaltare med sig av några tips.

Ventilation
Se över läckage runt ventilationsaggregat, fläktar och ventilationskanaler.

Ändra flöden på vintern för frånluftsfläktar (temperaturstyrning eller manuellt) om man har frånluftssystem. Se dock till att hålla luftflödena enligt gällande regelverk.

Byt ut remdrivna fläktar till direktdrivna för att öka effektiviteten, ha tryckstyrda fläktar, sätt också in frekvensomriktare om detta saknas och trimma in dessa.

Sektionera ventilationen mellan utrymmen som används ofta och utrymmen som inte används ofta. Se över drifttider för ventilationen i utrymmen som inte används ofta.

Se till så att filter, värmeväxlare eller batterier i ventilationsaggregatet eller ventilationskanalerna inte är igensatta av smuts. Detta ökar trycket vilket påverkar energin som går åt till fläkten om denna är tryckstyrd , vilket oftast är fallet.

Uppvärmningssystem
Isolera varma rör som saknar eller har bristfällig isolering.

Se över den så kallade framledningskurvan till uppvärmningssystemet. Den som styr hur varmt vattnet är som går ut i rören till uppvärmningssystemen i byggnaden.

Försök att ha tilluftstemperatur i ventilationen om man har ett FT- (Frånluft/tilluft) eller FTX-system (Frånluft/tillufts-återvinning) på 18 grader. Så att radiatorerna (Elementen) värmer upp till största del.

Sänk temperaturen i utrymmen som man inte vistas i så ofta. Exempelvis trapphus, förråd, vind, källare, garage, kulvertar mm. OBS! Stäng inte av värmesystemet för då kyls det av men vattnet är kvar vilket riskerar att frysa sönder ledningarna.

Se över typ av energieffektivitet på pump och anpassa driften av denna efter systemet man har (trycket). Se också till så att expansionskärlet om man har ett slutet att detta håller trycket i uppvärmningssystemet.

Se till så man inte har luft eller magnetit i systemet som minskar effektiviteten av uppvärmningssystemet.

Motionera termostatventiler och termostater för att de ska behålla sin funktion och inte fastna i ett läge.

Se över läckande ventiler och shuntgrupper i systemet.

Behöver du hjälp?

Vårt team av experter hjälper dig med i stort sett allt inom värme, kyla, ventilation, tappvatten och styr- och övervakningssystem. Vi har under 30 år levererat rådgivning, tjänster och produkter som hjälper fastighetsägare och förvaltare att få kontroll över klimat, teknik och energianvändning.

Varmvattensystem
Sänk varmvattentemperaturen om möjligt. OBS! Se till så att returtemperaturen på VVC (varmvattencirkulationen) inte understiger 50 grader pga. risk för legionella.

Se över pumpen till VVC och se om den kan köras mer effektivt.

Se även här över läckande ventiler och skarvar i systemet.

Kylsystem
Se till så att kyla och värme inte används samtidigt. Ha ett temperaturintervall på några grader för att förhindra att kylan och värmen inte kämpar mot varandra. Exempel att man inte värmer till 21 grader och ha kyla på 22 grader för då finns risk att man kyler och värmer samtidigt.

Elsystem
Se över ställverk så att det inte finns några större fasförskjutningar. OBS! Endast en certifierad elektriker kontrollera detta. Regeln är att desto äldre ställverk desto mer förluster som blir till värmealstring.

Se över effektiviteten på teknisk utrustning exempelvis pumpar, fläktar mm. Är de äldre går det oftast att byte till mer energieffektiva. OBS! se till så att det också är ekonomiskt lönsamt med byte. Gör en ekonomisk kalkyl.

Se över belysningen, ställ in av och på i tidur efter behov. Byt till LED om detta inte redan gjorts. Installera LUX-givare eller astrour för utomhusbelysning och närvarogivare i utrymmen där man vistas kortare tider.  

Klimatskal
Se över läckor i fönster, dörrar, portar, väggar, spjäll till ventilationen mm. Oftast kan dessa åtgärdas enkelt med gummilister, tejp eller annan bättre typ av tätning.

Se om det finns håligheter i fasaden där varm luft läcker ut. Enklast att se med värmekamera eller att snön vid stället har smält.

Isolera på ställen som kan tänkas behöva det. Exempelvis på vind, varma förråd etc. Gör upp med hur man enklast genomför detta och i samråd. OBS! Se över risk att det fortfarande ska gå att ventilera utrymmena annars finns risk för fukt.

Byt ut gammal isolering som blivit deformerad eller vattenskadad. Då det minskar effektiviteten av isoleringen. Den ska vara så ”luftig” som möjligt.

Styrsystem
Är man teknisk kunnig se över om systemen styrs via ett övervakningssystem eller om varje individuell teknisk utrustning exempelvis så som pump och fläkt styrs var för sig. Ett bra sätt är att se till så att inte system stör ut eller kortsluter varandra.

Se över inställningar så som reglerkurva för framledningstemperatur och andra börvärden. Jämför med verkliga värden och se vad det kan bero på.

Felsök givare för temperatur och tryck. Dessa kan visa fel värden som kan påverka hela systemet.

Se över vad utomhusgivaren om man har en sitter och att denna inte påverkas för mycket av yttre faktorer annat än utomhustemperatur, exempelvis vind och sol.

Varsågod, här finns tipsen som en PDF om du vill spara ner dem på din dator.

icon-closechevron-disc-rightmenu