GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Utveckling

Samarbete med andra är nyckeln i utvecklingsarbetet.

För att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle behöver vi jobba tillsammans. Fokus i vårt utvecklingsarbete är att i samarbete med våra kunder och partners pröva många olika lösningar på de komplexa energiutmaningar vi står inför.

Det viktigaste målet med vårt utvecklingsarbete är att bidra till ett hållbart Göteborg. I den pågående omställningen handlar utmaningarna framförallt om att fasa ut fossil energiproduktion och att hantera effekttoppar i el- och fjärrvärmesystemen. Tillsammans med våra kunder fokuserar vi på effekthantering genom efterfrågeflexibilitet samt energilagring. Genom att minska effekttopparna så minskar vi också behoven av fossil produktion.

Effektfrågan är central och vi prövar olika vägar för att minska framtida effektbehov. Ett exempel är projektet Casablanca där vi tillsammans med bland annat Handelshögskolan i Göteborg undersöker om styrmedel i form av kvotpliktssystem med så kallade Vita certifikat kan vara ett kostnadseffektivt verktyg.

Vår viktigaste partner inom vårt utvecklingsarbete är Chalmers tekniska högskola. Tillsammans identifierar vi gemensamma projekt med unika värden för Göteborg.
Vi använder den befintliga infrastrukturen i våra verksamheter för forskning och fysiska demonstrationer och vi finansierar projekt inom våra fokusområden.

Under 2019 har ett fortsatt fokus legat på effektivisering och ökad kvalitet genom digitalisering. Vi arbetar bland annat med pilotprojekt för att pröva nyttan med nya verktyg för analys och effektivare arbetssätt. Ett exempel är projekt inom Smart Maintenance där vi tillsammans med bland andra Chalmers tittar på hur vi med hjälp av nya digitala verktyg kan bli bättre på förebyggande underhåll i vår energiproduktion.

Vårt samarbete med Chalmers och Johanneberg Science Park är också en plattform för bredare utvecklingsprojekt kring framtidens boende, kollektivtrafiklösningar och energieffektivisering som vi är med och driver.

På Göteborg Energi har vi även en egen forskningsstiftelse där vi tar emot ansökningar från hela landet. Och vi är med i flera branschforskningsorgan där vi jobbar med energibranschens gemensamma utmaningar. 

Här nedan kan du läsa mer om några av våra strategiska utvecklingsprojekt.

Riksbyggen Positive Footprint Housing

Tillsammans med Riksbyggen och flera andra aktörer deltar vi i forsknings- och bostadsprojektet Positive Footprint Housing. Syftet är att skapa ett helhetstänk kring hållbar bostads- och stadsutveckling med människan i centrum. Under 2019 har bostadsrättsföreningen Viva på Guldheden i Göteborg byggts färdigt och alla har flyttat in. Tillsammans med Riksbyggen, Volvo och Johanneberg Science Park har vi i brf Viva byggt upp ett intelligent energilager och energistyrning där bland annat solel från panelerna på taket lagras i begagnade bussbatterier från Linje 55 (ElectriCity). Med hjälp av energilagret skapas flexibilitet i energianvändningen och fastigheternas effekttoppar kapas. Energilagret kan också bidra till att stödja det omgivande elnätet i staden. Fokus i arbetet är nu att med smart styrning i nära realtid optimera utnyttjandet av alla Vivas energiinstallationer för bästa energieffektivitet.

HSB Living Lab

Syftet med HSB Living Lab är att i ett tioårigt samarbete med en rad olika partners skapa kunskap om hållbart boende och byggande genom en kombinerad forsknings- och demonstrationspaviljong. Ett levande labb helt enkelt. Byggnaden, på Johannebergs campusområde, innehåller 29 bostäder och är uppkopplad med ett stort antal sensorer. Under 2019 har vi i ett av våra samarbetsprojekt med Chalmers börjat testa ett nytt optimeringssystem för byggnaden, med syfte att kunna effektoptimera energianvändningen och även stötta el- och fjärrvärmesystemen då det behövs. Målet är att kunna minska energikostnaderna i byggnaden och låta den vara en del i energisystemet, utan att tumma på komforten för de boende.

FED (Fossil-Free Energy Districts)

FED är ett EU-projekt där vi tillsammans med Göteborgs Stad och en rad andra partners undersöker möjligheten att energieffektivisera hela kvarter och inte bara enskilda fastigheter. Genom att handla med energi (el, värme och kyla) mellan fastigheterna inom ett område ska behovet av tillförd energi utifrån minska liksom områdets effektbehov. Därmed skapas också en efterfrågeflexibilitet i större volym än enskilda byggnader, vilket kommer kunna minska behovet av fossil energi vid effekttoppar. Hela 55 olika byggnader och andra komponenter har kopplats upp till en elektronisk marknadsplats som i projektet drivs av oss på Göteborg Energi. Tester pågår för att verifiera effekterna och projektet avslutas i februari 2020.

This project is co-financed by the European Regional and Development Fund through the Urban Innovative Actions Initiative.

IRIS (Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities)

Precis som FED är IRIS ett större EU-projekt som syftar till att skapa smarta och hållbara städer i Europa. Projektet leds av Utrecht i Holland, och Göteborg är en av samarbetsstäderna tillsammans med Nice i Frankrike. Vi deltar i projektet med framförallt de projekt som ovan beskrivits inom HSB Living Lab och Riksbyggen Positive Footprint Housing. Syftet är att replikera goda exempel mellan städerna och andra följarstäder. IRIS kommer att pågå fram till 2022.

This project has received funding from the EuropeanUnion Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement No 774199.

Vägen mot fossilfrihet

Vi deltar i flera satsningar för att finna de bästa metoderna att nå fossilfrihet i hela vår verksamhet. Till exempel är vi med i satsningen Vinnväxt som syftar till att skapa en klimatledande processindustri. Här tittar vi bland annat över möjligheter att ta tillvara mer restvärme från regionen för att öka resurseffektiviteten. Under Chalmers ledning deltar vi även i det nystartade projektet Zeroc (Zero Carbon), som syftar till att undersöka möjliga vägar till omställning för industrin i Sverige och Norge, med bland annat elektrifiering,
bränslebyten och CCS (Koldioxidinfångning och -lagring). I samarbetet inom Energiforsk deltar vi i programmet Termo som syftar till att finna rätt metoder för till exempel säsongsvärmelager. Detta för att skapa flexibilitet i systemet och kunna minska behoven av övriga bränslen under den kalla årstiden.

 

Till Års- och hållbarhetsredovisningenLäs mer om våra projekt
icon-closechevron-disc-rightmenu