GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Forskning och utveckling

Framtidens hållbara lösningar för en stad som växer är fokus i allt vårt forsknings- och utvecklingsarbete. Tillsammans med akademin, andra aktörer i staden, näringslivet och våra kunder gör vi energisystemet smartare och hittar nya sätt att använda våra resurser på det mest effektiva sättet. 

Vår viktigaste partner inom forskning och utveckling är Chalmers tekniska högskola. Chalmers har stor kompetens inom flera områden som är avgörande för att klara energibranschens framtida utmaningar. Vårt samarbete med Chalmers sker på en rad olika sätt. Tillsammans identifierar vi gemensamma projekt med unika värden för Göteborg. Vi använder den befintliga infrastrukturen i våra verksamheter för forskning och fysiska demonstrationer och vi finansierar forskning inom olika områden.

Under 2018 har ett särskilt fokus legat på digitalisering. Digitaliseringen skapar möjligheter att använda ny teknik och hjälper oss att skapa smarta energieffektiva lösningar bland annat inom boende, produktion och energieffektivisering. Ett exempel är projektet Smart Maintenance där vi tillsammans med Chalmers tittar på hur vi med hjälp av nya digitala verktyg kan bli bättre på förebyggande underhåll i vår energiproduktion.

Vårt samarbete med Chalmers och Johanneberg Science Park är också en plattform för de bredare utvecklingsprojekten kring framtidens boende, kollektivtrafiklösningar och energieffektivisering som vi driver tillsammans med andra aktörer.  

På Göteborg Energi har vi även en egen forskningsstiftelse där vi tar emot ansökningar från hela landet. Och vi är med i flera branschforskningsorgan där vi jobbar med energibranschens gemensamma utmaningar. Vi satsar också på innovationer inom miljö och energi genom att varje år dela ut stipendier inom ramen för Tänk:Om, tidigare Miljöfonden. 2018 fick sex olika projekt dela på en miljon kronor.

Nedan kan du läsa mer om några av våra strategiska utvecklingsprojekt.  

Hållbart boende i framtidens energisystem

Under projektparaplyet Hållbart boende i framtidens energisystem vill vi möta en utveckling som går mot fler lågenergihus, mer förnybar energi samt fler elfordon. Syftet är att utveckla nya koncept med tillhörande affärsmodeller för energilösningar som gynnar både kunden och energisystemet. Fokus ligger på bättre samverkan mellan småskaliga och storskaliga lösningar och möjligheter till effekthantering av el och värme i bostäder. I samverkan med bland annat Johanneberg Science Park har flera utvecklingsprojekt inom hållbar stadsutveckling startats i anslutning till Chalmersområdet.

Riksbyggen Positive Footprint Housing

Tillsammans med Riksbyggen och flera andra aktörer deltar vi i forsknings- och bostadsprojektet Positive Footprint Housing. Syftet är att skapa ett helhetstänk kring hållbar bostads- och stadsutveckling med människan i centrum. Under 2018 har bostadsrättsföreningen Viva på Guldheden i Göteborg byggts färdigt och de boende börjat flytta in. Tillsammans med Riksbyggen, Volvo och Johanneberg Science Park har vi i brf Viva skapat ett energilager där solel från panelerna på taket lagras i begagnade bussbatterier från Linje 55 (ElectriCity). Med hjälp av energilagret skapas flexibilitet i energianvändningen och fastigheternas effekttoppar kapas. Energilagret kan också bidra till att stödja det omgivande elnätet i staden.

HSB Living Lab

Syftet med HSB Living Lab är att tillsammans med en rad olika partners skapa kunskap om hållbart boende och byggande genom en kombinerad forsknings- och demonstrationspaviljong – ett levande labb helt enkelt. Byggnaden på Chalmers campusområde innehåller 29 bostäder. På HSB Living Lab har vi bland annat undersökt hur returvärme i fjärrvärmesystemet kan utnyttjas effektivare och hur väl byggnadsintegrerade solceller fungerar. Ett projekt som har påbörjats under 2018 är Building Energy Management System, där vi tillsammans med Chalmers utvecklar en plattform för energioptimering. Målet är att effektivisera energianvändningen i byggnader och därmed minska det totala energibehovet utan att tumma på komforten för kunderna.

FED (Fossil-Free Energy Districts)

FED är ett EU-projekt där vi tillsammans med Göteborgs Stad och en rad andra partners undersöker möjligheten att energieffektivisera hela kvarter och inte bara enskilda fastigheter. Genom att handla med energi (el, värme och kyla) mellan fastigheterna inom ett område ska behovet av tillförd energi utifrån minska liksom områdets effektbehov. Därmed kommer också behovet av fossil energi vid effekttoppar att minska. Testarenan är Chalmers campusområde och vår huvuduppgift i projektet är att bidra till att skapa och driva den virtuella handelsplatsen vilken i princip har färdigställts under 2018. Projektet fortsätter med tester och utvärderingar av systemet under 2019.

This project is co-financed by the European Regional and Development Fund through the Urban Innovative Actions Initiative.

IRIS (Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities)

Precis som FED är IRIS ett större EU-projekt som syftar till att skapa smarta och hållbara städer i Europa. Projektet leds av Utrecht i Holland, och Göteborg är en av samarbetsstäderna tillsammans med Nice. Vi deltar i projektet med framförallt de projekt som tidigare beskrivits inom HSB Living Lab och Riksbyggen Positive Footprint Housing. IRIS kommer att pågå fram till 2022.

This project has received funding from the EuropeanUnion Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement No 774199.

Vita Certifikat – Casablanca

Casablanca är ett projekt som vi driver tillsammans med bland andra Naturskyddsföreningen, Handelshögskolan i Göteborg, Chalmers och Sustainable Innovation. Projektet syftar till att minska effektuttaget och energianvändningen i fastigheter genom att i praktiken testa ett nytt styrmedel. I projektet får våra kunder komma in med förslag på åtgärder för energieffektivisering som jämförs med varandra. Ett ekonomiskt bidrag utgår för att förverkliga ambitionerna. Projektet delfinansieras av Energimyndigheten och Naturskyddsföreningen.

 

Till Års- och hållbarhetsredovisningenLäs mer om våra projekt
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify