GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Pressmeddelande: Stark ekonomi möjliggör viktiga framtidssatsningar

Under året har flera viktiga framtidssatsningar inom bland annat förnybar energi, laddning och kundnytta genomförts.

Göteborg Energi gör 2018 ett resultat på 659 miljoner kronor efter finansiella poster. Resultatet ligger i linje med vårt långsiktiga avkastningskrav och är 19 miljoner kronor bättre än förra året. Under året har flera viktiga framtidssatsningar inom bland annat förnybar energi, laddning och kundnytta genomförts.

– Jag vill att Göteborg ska vara en stark förebild för hur en växande stad kan utvecklas hållbart och där har Göteborg Energi en viktig roll att spela. Efter några år av konsolidering av verksamheten och ett pågående effektiviseringsarbete för att minska våra kostnader är vi rustade för framtiden och de utmaningar som stadsutvecklingen i Göteborg innebär. Under 2018 har vi genomfört flera viktiga framtidssatsningar, säger Alf Engqvist, VD på Göteborg Energi.

– Ett exempel är Sveriges största solcellspark, Nya Solevi, som vi på rekordtid uppfört vid Säve flygplats. Parken kommer vid full drift att leverera förnybar el motsvarande hushållselen för 1 100 villor under ett år. Som ett led i arbetet mot att all fjärrvärme senast år 2030 ska komma från återvunna eller förnybara energikällor har vi också påbörjat bygget av en ackumulatortank i anslutning till Rya Kraftvärme. Vi har i samarbete med Parkering Göteborg satt upp över 500 publika laddplatser för elbilar och vi har en helt ny webbplats och flera nya funktioner som förenklar våra kundkontakter och vår kommunikation.

Även det kalla och sedan varma vädret under året har haft betydelse för koncernens resultat.

– Den kalla inledningen på året och den långa varma sommaren ställde stora krav på organisationen och på våra värme- och kylaleveranser. Men den höga efterfrågan lade också grunden till ett bra resultat. Vi behåller vår höga leveranssäkerhet och i nationell jämförelse låga priser på fjärrvärme och elnät. Ett viktigt beslut under året var också att avsluta GoBiGas-projektet som under en längre tid har påverkat vår ekonomi negativt.

– Vårt fina resultat innebär också att vi kan lämna ett bidrag på 329 miljoner kronor till staden och dess olika verksamheter, säger Alf Engqvist.

Nedan finns en kommentar till resultatet från ekonomidirektör Robert Casselbrant och bilagt till pressmeddelandet finns bolagets resultat- och balansräkning (Pdf-fil)

För ytterligare information kontakta:

Cecilia Erdalen, pressansvarig, Göteborg Energi, telefon 070-466 04 28


Kommentar till Göteborg Energis ekonomiska resultat 2018

Göteborg Energi gjorde år 2018 en vinst efter finansiella poster på 659 mkr (640). Koncernens kärnområden har fortsatt gå bra dels beroende på en kall inledning på året men den varma sommaren har också inneburit en positiv utveckling av vår fjärrkyla.

Om resultatjämförelsen exkluderar engångseffekter av avyttringar och nedskrivningar från 2017 visar den löpande verksamheten ett underliggande resultat (EBITDA) som är bättre än föregående år. Under 2018 har inga avyttringar eller nedskrivningar gjorts.

Koncernens nettoomsättning 2018, som till största delen härrör från produktområdena fjärrvärme, elhandel och elnät, uppgick till 6 134 mkr (5 552). Den ökade omsättningen förklaras huvudsakligen av fjärrvärmeaffären och elhandelsaffären. Högre levererade fjärrvärmevolymer och ett högre marknadspris på el driver utvecklingen.

Kassaflödet (EBITDA-CAPEX) är fortsatt starkt med sina 582 mkr men lägre än föregående år (839) i huvudsak beroende på engångsposter i form av avyttringar. Skuldsättningsgraden fortsätter att sjunka liksom andelen räntebärande skulder.

Under året investerades totalt 901 mkr (761) varav 488 mkr (408) i nyinvesteringar och 412 mkr (352) i reinvesteringar. Investeringar gjordes framförallt i fjärrvärmeanläggningar och elnät men också i solenergi.

Inriktningen är att upprätthålla en räntabilitet på eget kapital efter schablonskatt inom intervallet sex till tio procent under en femårsperiod. Soliditeten ska långsiktigt vara över 30 procent. För 2018 uppgick räntabiliteten på eget kapital efter schablonskatt till 8,7 procent (8,9). Soliditeten inklusive minoritetsandel i eget kapital uppgick vid årets slut till 47,4 procent (46,2). Koncernen ska generera ett positivt kassaflöde och 2018 förstärktes fritt kassaflöde med 495 mkr (912).

Robert Casselbrant, Ekonomidirektör

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus