GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Göteborg Energis kraftvärmeverk vid Rosenlund

Klimatsmart och driftsäker fjärrvärme

Publicerad augusti 2019.

Den bara finns där. Som kund får du automatiskt en tillförlitlig och trygg uppvärmning. Den är dessutom klimatsmart då den tar vara på värme som annars skulle gå till spillo. 

Det är några av fjärrvärmens förtjänster för dig, men:

– Den stora nyttan är samhällsnyttan. Vår fjärrvärme har en avgörande roll när det gäller stadens energiförsörjning. Om man tänker sig ett Göteborg utan fjärrvärme skulle eleffektbehovet vara nästa dubbelt så stort som det är idag, säger Daniel Stridsman, Affärschef fjärrvärme och kyla på Göteborg Energi. 

Daniel Stridsman, Affärschef fjärrvärme och kyla.

 
Fjärrvärmens historia

Även om vi idag räknar kallt med att den bara finns där har fjärrvärmen gjort en lång resa. Redan 1940 upptäckte några ingenjörer möjligheten att producera värme och elektricitet i så kallade kraftvärmeverk, där vatten hettades upp och spreds till fastigheter genom nedgrävda rör. Oljepannorna som fanns i varje hus skulle ersättas av en central anläggning som kunde producera värme mycket billigare. Oljebolag och sotare protesterade och VVS-konsulterna såg med oro att antalet pannrum skulle minska. 

1954 började systemet byggas i Göteborg, och därefter ersattes oljepannor med fjärrvärmecentraler i snabb takt. Idag är över 17 000 byggnader anslutna och fjärrvärmen står för nästan 90 procent av stadens uppvärmning. 

I fjärrvärmenätet binds alla värmekällor samman och kostnaderna sänks genom att man kan bygga större produktionsanläggningar och ta vara på storskalig spill- och restvärme från staden. 

Fjärrvärme är det enklaste och billigaste sättet att värma upp sina fastigheter och på samma gång bli klimatneutral i framtiden.

Illustration fjärrvärme

Hållbar utveckling för miljön

Från att helt och hållet producerats av olja har fjärrvärmens klimatprestanda hela tiden förbättrats tillsammans med utvecklingen av nya tekniker som under resans gång speglats av aktuell miljöproblematik.

– Fjärrvärmen är en förutsättning för att vi i samhället ska klara av den klimatutmaning vi har framför oss. Även på elsidan erbjuder fjärrvärmen många av svaren på hur den förnybara elproduktionen ska räcka till även då det är mörkt och kallt. I framtiden kommer fjärrvärmen att vara klimatneutral och ha väldigt små lokala koldioxidutsläpp, säger Daniel Stridsman.

 

Göteborg är bland de bästa städerna i världen när det gäller fjärrvärme

Göteborg har bland de lägsta elnätskostnaderna i Sverige. En anledning till det är att vi använder så stor andel fjärrvärme till uppvärmning. Göteborg är faktiskt bland de bästa städerna i världen när det kommer till fjärrvärme.

– Kombinationen av att vi är en stor stad med värmetäthet mellan husen och en hög grad av industriell spillvärme ger oss särskilt goda förutsättningar. Att vår ägare (Göteborgs Stad) arbetar långsiktigt och värnar om fjärrvärmens konkurrenskraft och utveckling spelar också in.

Som växande samhälle måste Göteborg värna om stadens konkurrenskraft. Enligt Daniel Stridsman är situationen när det gäller eleffekten under kontroll i Göteborg, särskilt i jämförelse med Stockholm och många andra orter som redan idag har problem med att ansluta eleffekt i större omfattning. Med mer fjärrvärme undviker man problemet och förbättrar samtidigt situationen genom att bidra med mer förnybar elproduktion under den kalla och mörka årstiden. 

Personal på Göteborg Energis anläggning i Säve.

Fjärrvärme är det enklaste och billigaste sättet att värma upp fastigheter på

Ett kollektiv uppvärmningssystem som fjärrvärme har en inbyggd utjämning – det betyder att om en produktionsanläggning får problem finns det i de allra flesta fall gott om tid att lösa det. Tack vare god tillsyn hinner vi i princip alltid lösa eventuella problem innan de märks ute hos kunden. Daniel Stridsman förklarar varför Göteborg Energi kan ha en näst intill hundraprocentig leveranssäkerhet. 

– Vi har en ständig driftövervakning. Systemen är robusta och ganska få komponenter är placerade ute hos kund. Sammantaget innebär det att det uppstår väldigt få problem som kunden märker av.

På frågan om varför man ska välja fjärrvärme framför andra uppvärmningsalternativ är svaret självklart för Daniel Stridsman.

– Fjärrvärme är det enklaste och billigaste sättet att värma upp fastigheter på. Det är ett tryggt och enkelt system där allt ingår och man som kund slipper fundera och vara aktiv. Göteborg Energi optimerar ständigt och ger kunden ett framtidssäkrat system. Allt detta ingår i priset. 

icon-closechevron-disc-rightmenu