GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Liseberg Oceana

Gröna korridorer kräver samarbete

Publicerat januari 2024

Att vårt ekosystem har en rik variation av levande organismer är avgörande för livet på jorden.
– Biologisk mångfald är en mer komplex fråga och svårare att mäta – men lika viktig som klimathotet, säger Eric Zinn, hållbarhetsansvarig på Göteborg Energi.

Mångfalden av liv på jorden minskar snabbare än någonsin och det är ett av de största hoten mot vår framtid. När den biologiska mångfalden minskar rubbas balansen i ekosystemen. Utan fungerande natur kollapsar vår matförsörjning och ekonomi. Vi riskerar grundläggande saker som mat att äta och vatten att dricka.
Vad har då ett energibolag med saken att göra?

– Alla måste hjälpas åt! För att förstå vad som sker, stimulera till förbättring och utvärdera hur det går krävs ett omfattande internationellt samarbete på alla nivåer, säger Eric Zinn.

Mer specifikt; Göteborg är en stad i stark tillväxt. Att bygga nya vägar, hus och butiker tar mark i anspråk. Då hotas biotoperna (de olika sorternas naturtyper) och de gröna ”korridorerna” där natur, trots byggnation, binds samman. Den där häcken leder runt ett blomstrande torg som gränsar till en liten skogsdunge, som i sin tur övergår i ett villaområde kantat av äldre fruktträd. Allt är betydelsefullt för att bin och andra insekter ska kunna pollinera.

– Olika arter är sinsemellan bundna till varandra och om man förändrar livsvillkoren hotas näringskedjorna. Om vi underminerar förutsättningarna för bin och andra arter är vi illa ute. Vi vill inte se en situation som i Kina där man anlitar folk till att pollinera för hand eftersom det inte längre finns några bin, säger Eric Zinn.

Göteborgs stad äger mycket mark och har därmed ett särskilt ansvar för att värna livsmiljöer åt särskilt skyddsvärda arter. Ett exempel är ålgräsängar som är en biotop i grunda havsvatten som utgör en viktig miljö för fiskyngel eftersom de kan leka i skydd av den vattenlevande växten ålgräs.

– Men det görs alldeles för lite för att minska trycket på de mest utsatta biotoperna och för att kompensera för nybyggnation, säger Eric Zinn.

Göteborg Energi har värdefullt kontaktnät

Sommaren 2023 kom Göteborgs miljöförvaltnings första uppföljning av stadens miljö- och klimatprogram för åren fram till 2030. Den talar sitt tydliga språk: rött ljus för de tre huvudmålen hög biologisk mångfald, hälsosam livsmiljö och för klimatavtryck nära noll. De sorteras alla in under betyget Kräver omfattande omställning.

– Göteborg Energi är i sig ingen stor markägare men vi förbinder alla fastigheter med el, fjärrvärme, fiber eller gas så vi har på det viset ett brett kontaktnät som stadens förlängda arm men det behöver vi absolut utveckla! Och fler behöver involveras, både företag och privatpersoner, för att uppnå stadens målsättning.

– Vi på Göteborg Energi vill bjuda in till att vara med på den resan.

Det handlar inte enbart om biologisk mångfald utan om det Eric Zinn kallar grön infrastruktur. Alltså de insatser som gör oss mer robusta även i andra förändringar i klimatförändringarnas spår. 

– Vi behöver rusta oss för skyfall och kunna lösa en mer omfattande dagvattenhantering med mindre andel hårdgjorda ytor i vår stad, till exempel, säger han.

Gemensamt för insektshotell, oklippta grönområden, dammar och gräsmattor i stället får hårdgjorda ytor är att de bidrar till levande miljöer där hela poängen är att ge naturen mer utrymme, vilket i sin tur innebär att miljöer ibland kan te sig ruffigare än tidigare.

– Vi har en resa att göra som handlar om att se på våra grönområden med andra ögon. Lite mer natur och lite mindre engelsk parkmiljö, säger Eric Zinn.

Eric Zinn, hållbarhetschef på Göteborg Energi.
icon-closechevron-disc-rightmenu