GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Se filmen där vår VD Alf Engqvist sammanfattar 2021

VD HAR ORDET

Kraften i den
västsvenska
energiomställningen.

VD har ordet

Elprischock! Elbrist! Energikris! De braskande rubrikerna har varit många. Sällan har energifrågorna fått sådant utrymme i debatten som under 2021. Som energibolag mitt i stormens öga har vi självklart påverkats av det som händer i vår omvärld men vi håller huvudet kallt och fokuserar på det som är viktigast: hur vi tillsammans, på kort tid, kan skapa lösningarna för en mer hållbar framtid.

Läs vår VD Alf Engqvists summering av året.

När det stora klimatmötet COP 26 i Glasgow avslutades den 12 november rådde delade meningar om resultatet. Ett misslyckade menade vissa - och visst önskar väl alla att världens länder kommit längre i klimatarbetet. Det går för långsamt. Jag tycker dock att det är viktigt att även fokusera på det positiva. För mig visar Glasgow att det finns en samsyn kring de utmaningar vi står inför och vad som behöver göras. Vi har en gemensam problembild och det finns en tydlig vilja att komma framåt.

Också på hemmaplan finns en samsyn och en tydlig riktning i klimatarbetet. 

Göteborg har skrivit under Klimatkontrakt 2030, ett avtal mellan svenska städer och innovationsprogrammet Viable Cities, där alla parter tar på sig att konkret bidra till att öka takten i klimatomställningen.  I Göteborg har avfallsförbränningen, raffinaderierna, stadsutvecklingen och trafiken identifierats som fokusområden.

Våra nära relationer och engagemang i samtliga dessa fyra områden ger oss en unik position att sammanföra olika parter, föra dialogen, identifiera utmaningarna och facilitera lösningarna. För oss är det viktigt att bidra till en tryggare stad där göteborgarna känner hopp och framtidstro. 

Under 2021 har vi tagit mer plats i den svenska energidebatten och vi agerar kraftfullt i frågor som är avgörande för vår region

Alf Engqvist, VD Göteborg Energi

Förändring är nödvändig

Förändra er eller gå under! – olika varianter av de bevingade orden har vid kritiska tidpunkter i den politiska nutidshistorien använts av såväl Tony Blair som Fredrik Reinfeldt. Lika dramatiskt är faktiskt läget för flera av våra västsvenska industrier. Fordonsindustrin, raffinaderierna och petrokemin är alla mitt i en omställning som är avgörande för deras överlevnad. Tusentals  arbetstillfällen står på spel. Och som Västsveriges ledande energiaktör är de beroende av oss och vårt arbete för att lyckas. 

Om vi ska klara det uppdraget och vara kraften i den västsvenska energiomställningen räcker det inte med att våra energileveranser fungerar som de ska. Vi måste också påverka vår omvärld, de politiska beslut som fattas och se till att vi får rätt förutsättningar att göra vårt jobb. Under 2021 har vi tagit mer plats  i den svenska energidebatten och vi agerar kraftfullt i frågor som är avgörande för vår region.

Ett exempel är frågan om elnätskapaciteten till göteborgsregionen där vi har tagit fram ett konkret förslag på hur kapaciteten med relativt enkla medel skulle kunna fördubblas inom en snar framtid. Ett annat exempel är frågan om infångning och lagring av koldioxid, CCS, där vi krokar arm med andra västsvenska energiaktörer inom projektet CinfraCap. För att kunna ägna mer tid åt den utåtriktade verksamheten har jag också under året tillsatt en Chief Operating Officer, COO, som driver det minst lika viktiga förändringsarbetet inom koncernen.  

Verksamhetsnära ledarskap

När detta skrivs har vi snart genomlevt två år med pandemin. Smittspridningen har gått upp och ner, restriktionerna har skiftat och vi som kan har fortsatt att jobba hemifrån och hållit möten  digitalt. Vårt fokus har från dag ett varit att bibehålla en fungerande verksamhet och fortsätta utveckla oss. 

Precis som under 2020 har vi lyckats och framgången stavas hängivna medarbetare och ett verksamhetsnära ledarskap. Förtroende och mandat att agera utifrån vad som passar den enskilda enheten bäst stärker våra chefer och släpper loss kreativiteten.

Den nya matrisorganisation som vi sjösatte i slutet av 2020 har satt sig och skapar många nya spännande initiativ inom koncernen. Vi arbetar också intensivt med att skapa framtidens hybrida arbetsplats. Det är en viktig förutsättning om vi ska kunna attra hera den kompetens vi behöver och bli framgångsrika även framgent.  

Ekonomin påverkas

Energimarknaden förändras med höga gas- och elpriser och en mycket stor volatilitet på elmarknaden. Omställning till förnybar produktion och ökad elanvändning ställer krav på elnätskapacitet och ökar vårt investeringsbehov samtidigt som råvarupriserna ökar. Vi är en stor köpare av energi och precis som våra kunder drabbas även vi av de höga priserna. 

Hösten och vintern 2021 har inneburit en extrem situation med energipriser och svängningar på marknaden som vi aldrig tidigare sett. Bara det faktum att elpriset under ett dygn kan variera med 1000 procent säger något om den osäkerhet som finns. De höga priserna på el och gas, i kombination med tidig vinterkyla, har gjort att vårt resultat för 2021 blir sämre än väntat. Framförallt har vår elhandel och fjärrvärme drabbats medan andra verksamheter som elnät och stadsfiber går starkt.

Vi stänger 2021 med ett resultat på 279 miljoner kronor. Att vi i tider av förändring och pandemi ändå står starka gör mig både stolt och glad. Men även om 2021 har varit ett extremt år så är det början på en ny fas avseende koncernens ekonomi. De kommande åren ser vi sjunkande avkastningsnivåer beroende på kraftfulla investeringar för en långsiktigt hållbar och lönsam verksamhet.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify