GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Alf Engqvist, VD

Ett år med utmaningar, utveckling och framgång.

Göteborg Energis VD Alf Engqvist har all anledning att vara stolt. Koncernens verksamhet går som tåget och resultatet för 2019 landar på starka 696 miljoner kronor efter finansiella poster. Men han ser ingen anledning att luta sig tillbaka – tvärt om. Tempot måste höjas, inte minst i klimatarbetet.

– Visst är det roligt när det går bra men på några års sikt kommer vi att vara i ett tuffare ekonomiskt läge. Det är nu vi har chansen att göra de förändringar som krävs för att klara kommande utmaningar, säger han.

Vad är det för utmaningar?
– Vi vet att vi de närmaste fem till tio åren behöver göra omfattande investeringar och reinvesteringar i vår infrastruktur, det vill säga i vårt elnät, i våra fjärrvärmeledningar och så vidare. Det handlar om investeringar i storleksordningen 10–15 miljarder kronor. Dessa investeringar måste vi klara med bibehållen lönsamhet. Vi är göteborgarnas eget energibolag och invånarna har rätt att förvänta sig att vi, särskilt i dagens utsatta ekonomiska läge, bidrar med hållbara och effektiva lösningar som generar avkastning enligt ägarens krav. I år går 348 miljoner kronor av vår vinst tillbaka till staden.

– Samtidigt är förändringstakten i vår omvärld hög och våra kunder ställer krav på att ha en energipartner som kan möta deras behov av hållbara energilösningar. Vi tar klimatfrågan på största allvar och för att gå i takt med våra kunder och omvärldens förväntningar har vi ändrat vårt mål om fossilfrihet från år 2030 till 2025. Det kan låta långt bort, men för oss i den bransch vi verkar i, är det en rejäl ambitionshöjning. Det kostar pengar men ställer också stora krav på oss som bolag att organisera verksamheten på det mest effektiva sättet. Därför har vi under hösten 2019 arbetat intensivt med att ta fram en transformationsplan som omfattar hela koncernen med syfte att klara omställningen med bibehållen lönsamhet.

Ytterligare en utmaning är lagstiftning och andra politiska beslut som påverkar energibranschen, konstaterar Alf.

– Energi är lika med politik. Vi verkar på en marknad som är hårt reglerad och där politiska beslut har stor betydelse för vår verksamhet. Ett aktuellt exempel är den kraftvärmeskatt som på kort varsel infördes i augusti 2019 och som har en kraftfull inverkan på vårt resultat med cirka 100 miljoner kronor om året. Förutom att skatten påverkar oss ekonomiskt så innebär den också att den lokala elproduktionen i Göteborg minskar eftersom vi väljer att köra andra anläggningar än vårt kraftvärmeverk i Rya där vi gör både värme och el.

– Effektbrist och för liten överföringskapacitet i elnäten till våra storstäder har varit en omdebatterad fråga under året. Ändå väljer man att införa en skatt på kraftvärme som minskar den lokala elproduktionen och påverkar klimatet negativt genom att vi måste importera mer el från kolkraftverk i andra länder. Även om det kallas för en grön skatteväxling blir effekterna de motsatta.

"Under en ledardag i våras fick alla våra chefer följa med våra kundansvariga säljare ut på besök hos våra företagskunder..."

Under 2018 genomförde ni ett genomgripande strategiarbete med stort fokus på affärsmässighet och samarbete med kunder och andra externa partners. Hur har ni tagit det vidare under 2019?
– På en mängd olika sätt. Ett exempel är satsningen som vi kallar ”ett steg närmare kund”, där alla medarbetare oavsett var i organisationen de befinner sig har fått definiera vad ett steg närmare våra kunder innebär för just dem. Under en ledardag i våras fick alla våra chefer följa med våra kundansvariga säljare ut på besök hos våra företagskunder – något som resulterade i en mängd olika konkreta idéer och förbättringsförslag. Vi har även bjudit in och genomfört ett stort antal kundträffar kring bland annat laddning för elbilar och solcellslösningar, liksom skapat nya digitala gränssnitt som gör det enklare för våra kunder.

– Vi har också fortsatt jobba med olika projekt och samarbeten där vi tillsammans med våra kunder och partners utvecklar nya energilösningar. Ett exempel är samarbetet med Siemens där vi i Rya kraftvärmeverk installerar ny teknik som i förlängningen gör det möjligt att testa olika fossilfria bränslen i anläggningen. Ett annat exempel är den supersnabbladdare för tunga fordon som vi i början av sommaren, tillsammans med Volvo, invigde på Falutorget i Göteborg – ett avgörande steg i Göteborgs elektrifieringsresa, och en fortsättning på våra tidigare satsningar på laddinfrastruktur för personbilar och bussar.

–Initiativet till den transformationsresa som beskrivits ovan är till stor del driven av kundernas förväntningar och krav på oss. Glädjande nog ser vi också förbättrade resultat i våra mätningar av kundnöjdhet och varumärke, vilket visar att vi är på rätt väg.

"Internt i koncernen är jag stolt och glad över att vårt HME, hållbart medarbetarindex, ökade i alla delar av verksamheten..."

Vilka händelser tycker du har varit extra viktiga under 2019?
– Det är naturligtvis svårt att välja ut några få enskilda händelser men det känns verkligen roligt att vår nya ackumulatortank på Ryaområdet i Energihamnen snart är färdigbyggd. Den är en betydelsefull pusselbit i vårt arbete att skapa ett fossilfritt fjärrvärmesystem. Lite förenklat fungerar en ackumulatortank som en stor termos. När efterfrågan på värme är lägre så lagrar vi värme i tanken. Denna värme används sedan när efterfrågan är högre vilket gör att vi inte behöver använda fossila anläggningar i lika hög grad. Ackumulatortanken minskar också risken för störningar i leveransen till kunderna.

– Vi har också dragit igång vårt stora projekt att byta alla 250 000 elmätare i Göteborg. Regeringen har beslutat om nya funktionskrav och senast år 2025 ska alla mätare vara bytta. Med den nya generationens smarta elmätare får kunderna möjlighet till mer detaljerad information om sin energianvändning, vilket kan leda till en mer flexibel elanvändning och lägre kostnader. De nya mätarna ökar också förutsättningar för en effektivare elnätsdrift, minskad energianvändning och ökade möjligheter att integrera mikroproduktion av till exempel solel.

– En annan viktig händelse är vårt beslut att bygga Göteborgs nästa solcellspark i Utby. Parken i Utby kommer att bli ungefär lika stor som vår park Nya Solevi i Säve och ha en installerad effekt om 5,5 MW. När den är byggd kommer vi att ha uppfyllt vårt mål att bygga solcellsparker om sammanlagt 10 MW men vi fortsätter självklart att titta på möjligheterna att bygga fler parker. På elhandelssidan gjorde vi en av våra största affärer någonsin tillsammans med Stena Renewable. Avtalet innebär att vi under tre år hanterar Stena Renewables samlade produktion av vindkraftsel – cirka 900 GWh. 

– Internt i koncernen är jag stolt och glad över att vårt HME, hållbart medarbetarindex, ökade i alla delar av verksamheten och att vi har haft ett stort fokus på att öka mångfalden blanda våra anställda. Som göteborgarnas energibolag är det viktigt att våra medarbetare speglar befolkningen i staden och där är vi inte riktigt framme än. Vi behöver fler kvinnor och fler personer med utländsk bakgrund bland våra medarbetare.

Göteborg Energi har också fått en ny styrelse 2019. Hur har det gått?
– Det har gått väldigt bra! Jag upplever att vår nya styrelse har ett stort engagemang, snabbt tar till sig kunskaper om vår verksamhet och vågar fatta de beslut som krävs. Vi har en spännande och utmanande resa framför oss och jag ser fram emot att fortsätta den under 2020.

 

icon-closechevron-disc-rightmenu