GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Vårt energisystem

 Vi är övertygade om att en hållbar stad börjar i vår vardag. Där vill vi finnas och göra det enkelt för alla göteborgare att leva klimatsmart. Men för att staden ska fungera krävs ett hållbart, leveranssäkert och effektivt energisystem. 

Under gatorna döljer sig många mil med ledningar, rör och kablar som levererar ljus, kraft, värme och uppkoppling till hela Göteborg. Vi återvinner värme från industrier och avfallsförbränning och utnyttjar denna till att värma våra hem och arbetsplatser.

Fjärrvärme 

Fjärrvärmesystemet fungerar som ett blodomlopp där våra anläggningar Sävenäsverket, Rya kraftvärmeverk och Rosenlundsverket är hjärtat. Där pumpas varmt vatten ut genom ett långt nät av underjordiska ledningar. Vår fjärrvärme värmer 90 procent av flerbostadshusen i Göteborg, cirka 12 000 villor och otaliga industrier, kontor, butiker och andra offentliga byggnader. Nätet är 123 mil långt och 89 procent av vår fjärrvärme kommer från återvunnen eller förnybar energi. 

Elnät och elhandel

Elnätet är 700 mil långt och förser hela staden med el. Vår leveranssäkerhet är 99,99 procent, vilken är en av landets högsta. Detta är möjligt mycket tack vare att närmare 94 procent av nätet ligger under jord och därmed inte påverkas av oväder. All el som vi säljer till våra privatkunder har ursprungsgarantier från 100 procent förnybara energikällor. 

Gasnät och gashandel 

Vi bedriver både handel med och distribution av natur- och biogas (fossil och förnybar metangas) i Göteborg och Västsverige. Natur- och biogasen delar ett gemensamt distributionsledningsnät. Gasen används bland annat till transporter, kollektivtrafik, industri, restauranger och som uppvärmning. Vi lokalproducerar biogas med hög kvalitet vid vår anläggning Gasendal i samarbete med regionens avloppsreningsverk Gryaab.

Fjärrkyla 

Tekniken bakom fjärrkyla bygger på samma smarta princip som fjärrvärme. Vår fjärrkyla produceras till största delen av återvunnen energi, och på vintern nyttjar vi dessutom det kalla vattnet i Göta älv. På så sätt får vi en såväl enkel och tyst, som resurseffektiv kylalösning. 

Stadsfiber 

Vi äger och driver ett oberoende och neutralt stadsfibernät i Göteborg. I dag är vårt nät 220 mil långt och vi når runt 100 000 hushåll och 60 000 företag. Ett tryggt stadsfibernät med hög leveranssäkerhet är en viktig del i vårt digitala samhälle. 

Energitjänster 

Med våra energitjänster kan företag minska sina driftskostnader, sin energianvändning och sin miljöbelastning. I dagsläget ansvarar vi för cirka två miljoner kvadratmeter i drygt 350 byggnader runt om i Göteborg.

Laddinfrastruktur 

Vi vill hjälpa göteborgarna på vägen mot en mer hållbar vardag och har under året färdigställt 520 publika laddplatser för normalladdning runt om i staden. Vi har också driftsatt en supersnabbladdare för ellastbilar och personbilar på Falutorget. Sedan några år tillbaka har vi också 12 stycken snabbladdare för personbilar. Vi står även för laddplatserna till busslinjerna 55 och 16 i det så kallade ElectriCity-projektet. 

Leverantörer 

För att vårt energisystem ska fungera är vi också beroende av våra leverantörer. Allt från bränsle- och råvarutransporter till entreprenörer som hjälper oss att bygga ut el-, fjärrvärme- och fjärrkylanätet eller gräva ned fiber. Vi har under 2019 arbetat med 1 780 leverantörer.

icon-closechevron-disc-rightmenu