GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Alf Engqvist, VD

Tillsammans skapar vi den hållbara staden.

Det är allvar nu. I oktober 2018 konstaterade FN:s klimatpanel, IPCC, att världens utsläpp av koldioxid måste halveras till år 2030 om klotets temperaturhöjning ska begränsas till 1,5 grader. Och sällan har väl klimatet varit på allas läppar så mycket som i år. Vi gladdes över en lång och rekordvarm sommar men fick samtidigt en klump i magen. Torra sädesfält och brinnande skogar fick många av oss att fundera på vart vi egentligen är på väg. 

Jag är övertygad om att vi kan lyckas vända utvecklingen. Men det är bråttom och vi måste göra det tillsammans; på global nivå, nationellt och lokalt. Jag vill att Göteborg ska bli en stark förebild för hur en växande stad kan utvecklas hållbart. Som göteborgarnas energibolag och en del av Göteborgs Stad har vi på Göteborg Energi en central roll att spela i det arbetet.

I skrivande stund är det lite mer än ett år sedan jag tog över som VD efter en period av omfattande förändringsarbete i koncernen. Vi har gått från fokus på produkter till fokus på nytta för våra kunder. Vi har kraftsamlat genom ett inre effektiviseringsarbete och genom att avyttra verksamheter som legat utanför kommungränsen eller som inte har haft en tydlig koppling till vår kärnverksamhet. Under 2018 har vi också genomfört ett genomgripande strategiarbete för att säkra hur vi på lång sikt ska kunna genomföra de åtgärder som krävs för att vara med och skapa den hållbara staden. Allt detta innebär att vi nu står starkt rustade inför framtiden och den stadsutveckling som pågår för fullt i Göteborg.

Ett steg närmare kund

Jag är stolt över det vi hittills har åstadkommit men vi måste växla upp om vi ska nå vårt mål att ge göteborgarna en ännu mer hållbar vardag. För oss innebär det att vi nyttjar vår starka ställning, vår kompetens och erfarenhet på nya sätt och i nya relationer. Vi måste också öppna upp och engagera oss mer i det som händer på utsidan. Göteborg Energi är, och ska vara, energiexperten som tillsammans med andra duktiga partners utvecklar staden. Vi ska vara det självklara valet för våra kunder.

Jag är övertygad om att alla vi som jobbar i koncernen kan ta ett steg närmare göteborgarna och våra kunder. På möten, på bussen och runt middagsbordet. Under året har vi bland annat skapat en helt ny webbplats och flera nya funktioner som förenklar våra kundkontakter och vår kommunikation. Själv har jag lagt mycket tid på att besöka våra företagskunder. Det har varit en rad spännande och intressanta möten kring vilka förväntningar och behov våra kunder har på oss som energileverantör. Och bilden är tydlig; vi uppfattas som trovärdiga, pålitliga och stabila i våra leveranser, men en större lyhördhet och proaktivitet önskas. Självklart ska vi agera utifrån detta – vi har redan börjat.

"Jag är övertygad om att alla vi som jobbar i koncernen kan ta ett steg närmare göteborgarna och våra kunder."

Sveriges största solcellspark (i alla fall ett slag)

För det är bara tillsammans som vi kan nå framgång på riktigt. Tiden när vi som stort och mäktigt energibolag kunde bestämma det mesta själva är över. Utvecklingen i vår bransch går snabbt, inte minst vad gäller digitaliseringen och det blir en omöjlig uppgift för oss att på egen hand utveckla de hållbara energilösningar som krävs eller att anställa alla de olika kompetenser som behövs. Lösningen är samarbete med våra kunder, akademin, industrin, våra kollegor i staden och andra partners.

Ett riktigt bra exempel på hur ett lyckat samarbete kan ge snabba resultat är vår solcellspark Nya Solevi vid Säve flygplats på Hisingen i Göteborg. Från det att koncernledningen och styrelsen i maj 2018 fattade beslut om att satsa på solcellsparker kunde vi redan den 14 december inviga parken och koppla upp den mot elnätet. Detta hade inte varit möjligt utan ett konstruktivt samarbete och stort engagemang från våra partners Serneke, ABB och Svea Solar.

Nya Solevi, som vid invigningen var Sveriges största solcellspark med en effekt på 5,5 megawatt, är början på en större satsning. Att ta vara på energin från solen löser inte ensamt klimatkrisen men är en av många pusselbitar och det behövs mer förnybar elproduktion i Göteborg. Det känns extra roligt att avsätta en del av parken till privatpersoner som genom att abonnera på solcellspaneler kan vara med i den förnybara omställningen även om de inte har egna tak att sätta solceller på.

För att en stad som Göteborg ska kunna utvecklas hållbart krävs också satsningar på våra storskaliga lösningar som elnätet, fjärrvärmen och fjärrkylan. Under 2018 har vi bland annat påbörjat en omfattande utbyggnad av fjärrkylanätet i centrala Göteborg för att tillgodose behovet av fjärrkyla i hela Älvstaden. 

Vi ser också att fjärrvärmen spelar en allt viktigare roll. Redan i dag har vi effektbrist i elnäten och problem med överföringskapaciteten på många håll i landet. Detta påverkar möjligheterna till etablering av industrier och annan elintensiv verksamhet. I en stad med stora ambitioner kring elektrifiering av transporter och kollektivtrafik är detta en stor utmaning. I Göteborg finns fortfarande en del outnyttjad kapacitet kvar men vi behöver fundera kring hur den bäst ska användas. Att värma upp bostäder och lokaler med värmepumpar som går på el när vi har ett väl utbyggt fjärrvärmenät är inte att hushålla klokt med den el vi har. Våra kraftvärmeverk är också en viktig producent av el som kan användas lokalt.

"Nya Solevi, som är en av Sveriges största solcellsparker, är början på en större satsning."

Stark ekonomi möjliggör framtida satsningar

Som ett led i arbetet mot målet att all fjärrvärme senast år 2030 ska komma från återvunna eller förnybara energikällor bygger vi en ackumulatortank i anslutning till Rya Kraftvärmeverk. En ackumulatortank fungerar som en stor termos. När efterfrågan på värme är låg så lagrar vi värme i tanken. Denna värme används sedan när efterfrågan är högre vilket gör att vi inte behöver använda fossila spetsanläggningar i lika hög grad. Ackumulatortanken skapar också en stabilitet i fjärrvärmesystemet vilket minskar risken för störningar i våra leveranser till kunderna. 

Under året har vi också byggt och invigt ett nytt datacenter. Efterfrågan på fysiska lokaler för placering av servrar och annan utrustning ökar kraftigt i Göteborg. Vårt stadsfibernät når tusentals kunder och det är viktigt att vi kan erbjuda ett robust nät med inplacering av utrustning på flera ställen.

När vi nu stänger 2018 gör vi det med ett riktigt bra resultat på 659 miljoner kronor efter finansiella poster. Effektivare arbetssätt, förmånliga bränslepriser och en kall vintersäsong är några av de faktorer som ligger bakom. Jag är också stolt över att vi bibehåller vår höga leveranssäkerhet samtidigt som det pågår många omfattande grävjobb i staden. Vårt fina resultat innebär att vi kan lämna ett bidrag på 329 miljoner kronor till staden och dess olika verksamheter.

 

 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify