GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
En ritning visar hur den planerade bioångpannan i Rya kommer se ut sedd från vattnet.

Strålande tider för solceller

Artikeln publicerad februari 2024.

Solcellsutbyggnaden är stark, framför allt i Göteborgs kustnära områden. Under första halvåret av 2023 producerade hushållen uppskattningsvis 20–25 GWh, motsvarande 4 000 normalvillors årsförbrukning. 

Hur påverkas elnätet när fler installerar solceller? 

Än så länge har påverkan på elnätet varit liten men det kan komma att bli trångt i det lokala elnätet, framför allt i områden med delvis äldre elnät och luftledning. Situationen är inte unik för Göteborg Energi, flera elnätsägare i södra Sverige har de senaste åren märkt av ett ökat antal ärenden där solcellsinstallationer på småhus krävt elnätsförstärkningar. 

Solcellsproduktionen varierar starkt under året. På sommaren när solstrålningen är stark och långvarig, temperaturerna höga och elanvändningen är låg finns en risk att det kan uppstå problem. I juni månad uppmärksammades för hög spänning i en handfull nätstationer. Göteborg Energi Elnät vidtog åtgärder och inga skador uppstod, kunderna kunde därefter fortsätta att konsumera el som vanligt och solcellsanläggningarna kunde mata ut el. Händelserna togs likväl på stort allvar, detta är en utveckling som behövs följas noga.

Varför uppstår den här typen av problem?

- Det lokala elnätet är byggt och optimerat för att klara av att distribuera el till hushållen en kall vinterdag, inte för att stora mängder mikroproduktion från solceller ska flöda åt andra hållet, säger Jimmy Vylund, tf chef för Planera vid Göteborg Energi Elnät.
 
- En effekt av de höga elpriserna har varit att fler kunder valt att installera större produktionsanläggningar, upp till dubbelt så mycket effekt som det egna hushållet använder. För kunden som vill installera en solcellsanläggning kan det i vissa fall betyda att elnätet måste förstärkas för att kunna ta emot elproduktionen. Det kan påverka hur lång tid det tar att genomföra anslutningen och hur mycket kunden får betala.

Vad gör vi på Göteborg Energi Elnät?

- Vi har kartlagt vilka områden i staden som vi ser har en hög grad av mikroproduktion och tittar på olika åtgärder. Till våren 2024 startar vi ett pilotprojekt där ett antal transformatorer kommer att förses med automatisk spänningsreglering. Andra lösningar vi undersöker parallellt är spänningsreglering i kabelskåp och batterier i stationer. Problemet är nytt och det kommer att krävas en hel del analyser för att hitta lösningar.

Varför bygger vi inte bara ut elnätet proaktivt när vi ser att trenden med solceller bara fortsätter?

- Med dagens regelverk finns inte möjlighet att förstärka elnätet på alla villagator proaktivt. I de ny- och ombyggnadsprojekt vi gör i dag dimensionerar vi nätet för att klara ett förändrat utnyttjande av elnätet, med både konsumtion och mikroproduktion, men det görs stegvis och tar tid.

Vad kan du som vill skaffa solceller tänka på?

- Om du vill att din anslutning ska gå så snabbt och smidigt som möjligt, bygg lagom stort. En tumregel är att dimensionera din anläggning utifrån din nuvarande elanvändning. Om du får ett besked att förstärkning av elnätet krävs innan du kan ansluta finns lösningar som gör att du under tiden kan använda din solel för eget bruk, även om du inte kan mata ut överskottselen på nätet, säger Jimmy Vylund. 

icon-closechevron-disc-rightmenu