GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Lagändring - lättare att sätta upp solcellspaneler och solfångare

Den 1 augusti infördes ett undantag i plan- och bygglagen som gör det möjligt att sätta upp en del solfångare och solceller utan att behöva bygglov.

Funderar du på att sätta upp solcellspaneler på ditt tak? Sedan augusti i år är det enklare för privatpersoner att installera solcellspaneler och solfångare på sina tak – detta sedan riksdagen infört ett undantag i bygglagen. Följande kriterier behöver uppfyllas för att solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade. Observera att särskilda bedömningar kan göras i varje enskilt fall.

  • De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, och alltså inte vara fasadintegrerade solenergianläggningar som ersätter byggnadens tak- eller fasadmaterial.
  • De ska följa byggnadens form. En solfångare eller solcellspanel som är uppvinklad från taket eller utvinklad från fasaden omfattas alltså inte automatiskt av undantaget från krav på bygglov.
  • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla utifrån en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
  • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret. Detta beror på att solenergianläggningar kan innebära elektromagnetiska störningar på verksamheter inom totalförsvaret.
  • Att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området. Kommunen får i en detaljplan bestämma att bygglov krävs för bygglovsbefriade solfångare och solcellspaneler.

Läs mer på Boverkets hemsida.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus