GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
flaggspel, kronhusbodarna Göteborg

Lättare att sätta upp solcellspaneler och solfångare

Visste du att det finns ett undantag i plan- och bygglagen som gör det möjligt att sätta upp en del solfångare och solceller utan att behöva bygglov?

Funderar du på att sätta upp solcellspaneler på ditt tak? Riksdagen har infört ett undantag som gör det enklare för privatpersoner att installera solcellspaneler och solfångare på sina tak. Följande kriterier behöver uppfyllas för att solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade. Observera att särskilda bedömningar kan göras i varje enskilt fall.

  • De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial, och alltså inte vara fasadintegrerade solenergianläggningar som ersätter byggnadens tak- eller fasadmaterial.
  • De ska följa byggnadens form. En solfångare eller solcellspanel som är uppvinklad från taket eller utvinklad från fasaden omfattas alltså inte automatiskt av undantaget från krav på bygglov.
  • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla utifrån en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
  • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret. Detta beror på att solenergianläggningar kan innebära elektromagnetiska störningar på verksamheter inom totalförsvaret.
  • Att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området. Kommunen får i en detaljplan bestämma att bygglov krävs för bygglovsbefriade solfångare och solcellspaneler.

Läs mer på Boverkets hemsida.

icon-closechevron-disc-rightmenu