GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Bostadshus under byggnation

Så kan byggavfallet minskas

Publicerad november 2020.

Byggbranschen står idag för 20 procent av samhällets klimatpåverkan. Många aktörer jobbar med att förbättra energiprestandan på sina hus men det finns också en dold klimatpåverkan som kommer från andra delar av byggprocessen.

Näst efter gruvbranschen är bygg- och rivningsbranschen den bransch som genererar mest avfall, en tredjedel av samhällets totala avfall.

– Vi ser att branschen har jobbat med energiprestanda för byggnaderna, vilket är jättepositivt, så nu utgör energianvändningen en allt mindre del av den totala klimatpåverkan. Idag utgör däremot byggmaterialet ungefär 50 % av den totala klimatpåverkan, säger Maria Ahlm som är expert på hållbart byggande och avfall på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Stenplattor, kablar, rör, plintar, brunnslock som används under byggnationen Foto: Lo Birgesson

Återbruk minskar klimatpåverkan

Byggbranschens klimatpåverkan kommer från alla delar i byggprocessen – som material, byggproduktion samt drift och förvaltning. Även avfallet från bygg- och rivningsbranschen har ett klimatavtryck.  

Om man istället för att se bygg- och rivningsavfall som något som bara ska behandlas eller destrueras och istället ser det som ett material som kan återbrukas så har man ytterligare ett sätt att minska sin klimatpåverkan genom att nya produkter inte behöver tillverkas, säger Maria Ahlm.

2018 genererade branschen 13 miljoner ton avfall, varav 644 000 ton farligt avfall. Det motsvarar 1,2 ton avfall och 63 kg farligt avfall per person i Sverige.
Byggsektorn genererar drygt 150 000 ton plastavfall varje år, ändå utgör den konventionella materialåtervinningen, alltså återvinning av till exempel papper och plast, en väldigt liten del av det uppkomna avfallet i branschen. 

Idag finns det ingen statistisk metod för att mäta i vilken grad byggmaterial återbrukas men flera forskningsprojekt har undersökt potentialen och den är enorm.

– Våra undersökningar visar att återbruk av byggprodukter fortfarande är i sin linda, men att jobba med återbruk är ett jättebra sätt att jobba avfallsförebyggande och därigenom minska resursuttaget och skapa en lägre klimatpåverkan från byggbranschen, säger Maria Ahlm.

Foto: Frida Winter

Behöver ställa om till cirkulära flöden

Idag har byggbranschen en traditionell, linjär affärsmodell där vi förbrukar stora mängder resurser, skapar mycket avfall och därigenom får en stor klimatpåverkan. Byggbranschen behöver ställa om till mer cirkulära flöden där återbruk och materialåtervinning är en naturlig del, menar Maria Ahlm.

För att främja cirkulära flöden jobbar IVL med ett initiativ kallat ”Centrum för cirkulärt byggande”

Centrum för cirkulärt byggande är en plattform för byggbranschen med kunskap och goda exempel. Vi har även tagit fram ett antal digitala verktyg som underlättar återbruk av byggprodukter. Bland annat har vi en inventeringsapp som hjälper fastighetsägare att inventera och hålla reda på återbrukbara produkter. Vi har även en marknadsplats där man kan sälja produkter man inte vill behålla eller köpa återbrukade produkter att använda i sina byggprojekt, säger Maria Ahlm.

Maria menar att ett av problem är att man kommer på att man kan återbruka saker alldeles för sent i processen, oftast när det är dags att riva och demontera.

– Då är det lite för sent att jobba med återbruksfrågan. Vi behöver ändra vår process så att vi i ett tidigt skede undersöker vad som är möjligt att återbruka. Att se möjligheterna i de materialbanker man sitter på i sina fastigheter, säger Maria Ahlm och fortsätter:

– Avfallet är ju material man redan betalt för och som man måste betala för igen för att få bortforslat. Genom att sortera avfall ser man hur mycket man har samt vilka material och produkter som skapar avfall. Nästa steg är att se över företagets inköp för att ta reda på hur man kan minska avfallsmängderna genom att till exempel minska spill och mängden emballage. 

Maria Ahlm

Projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet. Medverkar i flera forskningsprojekt som undersöker materialåtervinning och återanvändning av bygg- och rivningsavfall för ett bättre resursutnyttjande och lägre klimatpåverkan.
icon-closechevron-disc-rightmenu