GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Samråd ny förbränningsanläggning i Sörred

Samråd enligt miljöbalken inför ansökan om tillstånd för förbränningsanläggning på fastigheten Sörred 12:37

Ladda ner samrådsunderlag

För att nå målet om att 2025 erbjuda energi enbart från förnybara och återvunna källor planerar Göteborg Energi att söka tillstånd för befintlig förbränningsanläggning samt ersätta en befintlig större gaspanna med 2–4 biobränslepannor. Förbränningsanläggningen kommer att leverera värme till fjärrvärmenätet samt Volvo Cars verksamhet.

Förbränningsanläggningen är placerad på fastigheten Sörred 12:37 inom Volvo Cars industriområde på redan etablerad industrimark. Bränsle kommer att vara träflis, pellets, biogas och bioolja. Total installerad effekt på anläggningen kommer att vara 50 till 300 MW.Tillståndsprövningen omfattar en rad moment för att ge berörda parter möjlighet att påverka kommande beslut. Ett samråd ska genomföras innan ansökan ges in till Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen. Sökanden ska lämna upplysningar till berörda så att de kan lämna synpunkter. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer sen tas fram.

Lämna dina synpunkter

Vill du veta mer eller lämna synpunkter är du välkommen att mejla , alternativt kontakta Anna Siopi på telefon 073-202 42 00, eller Eva Johansson på telefon 031-62 61 77. Vi vill ha dina synpunkter senast den 30 september 2022.

Fakta tillstånd för förbränningsanläggning

  • Etableras på industrifastigheten Sörred 12:37

  • Intill Volvo Cars Torslanda

  • Befintliga byggnader kompletteras med nya byggnader

  • Biobränslepannor på 170 MW planeras

  • Eldas med träflis, pellets, biogas och bioolja

  • Beräknas preliminärt vara klar 2026

Vill du veta mer om vad vi gör?

Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad vilket innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. För oss handlar det om att tänka lite längre och ta ett större ansvar.

icon-closechevron-disc-rightmenu