GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Samråd ny förbränningsanläggning i Sävenäs 170:9

Samråd enligt miljöbalken inför ansökan om tillstånd för ny förbränningsanläggning på fastigheten Sävenäs 170:9.

Som ett led i arbetet med att nå målet om att från 2025 enbart producera energi från förnybara och återvunna källor planerar Göteborg Energi att söka tillstånd för uppförande av en stor förbränningsanläggning för värmeproduktion till fjärrvärmenätet.

Förbränningsanläggningen placeras på fastigheten Sävenäs 170:9 i Sävenäs industriområde på redan etablerad industrimark. Bränsle kommer att vara träflis, pellets eller en kombination av de båda bränslena. Eventuellt kommer den befintliga bränslegården på fastigheterna Sävenäs 169:7, 169:4 och 169:3 att nyttjas. Total installerad effekt på anläggningen kommer att vara mellan 50 till 100 MW.

Tillståndsprövningen omfattar en rad moment för att ge berörda parter möjlighet att påverka kommande beslut. Ett samråd ska genomföras innan ansökan ges in till Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen. Sökanden ska lämna upplysningar till berörda så att de kan lämna synpunkter. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer sen tas fram.

Lämna dina synpunkter

Vill du veta mer eller lämna synpunkter är du välkommen att mejla , alternativt kontakta Anna Siopi på telefon 073-202 42 00, eller Erika Andersen på telefon 031-62 69 20. Vi vill ha dina synpunkter senast den 12 april 2022.

Ladda ner samrådsunderlag

Fakta tillstånd för ny förbränningsanläggning

  • Etableras på industrifastigheten Sävenäs 170:9

  • Intill befintliga Sävenäs värmeverk

  • Befintliga byggnader rivs innan nybyggnation

  • Biobränsleanläggning på 50 – 100 MW

  • Eldas med träflis, träpellets eller båda bränslena

  • Beräknas preliminärt vara klar till 2026

Vill du veta mer om vad vi gör?

Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad vilket innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. För oss handlar det om att tänka lite längre och ta ett större ansvar.

icon-closechevron-disc-rightmenu