GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Kombinerat undersöknings- och avgränsningssamråd för stabilitetshöjande åtgärder i Säveån

Göteborg Energi AB avser att ansöka om tillstånd enligt 11 kap miljöbalken för vattenverksamhet hos Mark och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt avseende stabilitetshöjande åtgärder och erosionsskydd i Säveån. Åtgärderna ska genomföras i anslutning till Göteborg Energis befintliga och planerade verksamhet på fastigheterna Sävenäs 170:9, Sävenäs 170:16 och Sävenäs 747:148. Åtgärderna bedöms nödvändiga för att minska skredrisken och säkra markstabiliteten för befintlig bebyggelse, infrastruktur och andra planerade åtgärder i området. De nu planerade arbetena bedöms preliminärt kunna leda till kortsiktiga och små negativa konsekvenser för i huvudsak lokala naturvärden i vattenmiljön. Störningar kan även uppkomma i form av något ökat buller för närboende under genomförandetiden.

Göteborg Energi gör bedömningen att åtgärderna inte innebär en betydande miljöpåverkan och inte riskerar att på ett betydande sätt påverka Natura 2000-området Säveån. Samrådsunderlaget innefattar underlag för bolagets bedömningar. För det fall det skulle bli aktuellt att ansöka om ett tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken behandlas det i förevarande samråd och kommer att prövas samlat med ansökan om tillstånd för vattenverksamhet.

Göteborg Energi bjuder härmed in boende, fastighetsägare och föreningar i närområdet till samråd enligt 6 kap miljöbalken. Syftet är att informera om de planerade åtgärderna och inhämta synpunkter, så att den kommande miljökonsekvensbeskrivningen ska få en lämplig omfattning. Göteborg Energi har sammanställt information om de planerade åtgärderna i ett samrådsunderlag som finns tillgängligt digitalt längre ner på denna sida.

Vill du veta mer eller har synpunkter? 

Frågor: Kontakta Emelie Renman Åquist om du har frågor, på telefon 073 159 30 86

Synpunkter: Har du synpunkter lämnar du dem skriftligt, använd knappen nedan för att mejla oss. Ange ”Vattendom Säveån” i ämnesfältet.

Vi vill ha dina synpunkter senast 31 januari 2024.

icon-closechevron-disc-rightmenu