GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Sannegården 734:9

Samråd för Rya Hetvattencentral

Göteborg Energi AB planerar att göra en ombyggnation av Rya Hetvattencentral i Energihamnen och därför söka ett ändringstillstånd enligt miljöbalken. 

I anläggningen eldas biobränsle i form av träpellets för att producera fjärrvärme. De gamla pannorna kommer att bytas ut och reningen av rökgaserna förbättras med nya filter för uppsamling av stoft och utrustning för NOx-reduktion. En ny utrustning för att befukta  askan möjliggör återföring av den till skog. Miljöeffekterna från anläggningen i form av emissioner till luft förväntas minska. Anläggningen beräknas driftsättas i början av 2023.  

Verksamheten kommer att tillståndsprövas enligt miljöbalken, av länsstyrelsen. Tillståndsprövningen omfattar en rad moment som syftar till att ge berörda parter möjlighet att påverka kommande beslut. Ett samråd ska genomföras innan ansökan ges in till Miljöprövningsdelegationen. Sökanden ska lämna upplysningar till de berörda så att de kan lämna synpunkter. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer sen att tas fram. 

Samrådsunderlaget finns nedan.

Vill du veta mer eller lämna synpunkter är du välkommen att kontakta oss:

Tisse Jarlsvik
Göteborg Energi AB
031- 62 60 45

Vi vill ha dina synpunkter senast fredagen den 16 augusti 2019.
 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus