GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Planerat biobränsleeldat kraftvärmeverk i Ryahamnen

Samråd enligt miljöbalken inför planerad anläggning för el- och värmeproduktion i Ryahamnen.

Ett av Göteborgs Stads långsiktiga klimatmål är att all fjärrvärme ska produceras av förnybara och återvunna energikällor. Samtidigt pågår en intensiv stadsutveckling med krav på ny infrastruktur för fjärrvärme, fjärrkyla och el. Vårt uppdrag är att säkerställa hållbara, leveranssäkra och prisvärda energilösningar. Därför planerar vi att söka tillstånd för att bygga och driva en biobränsleeldad anläggning för förnybar el och värme. Anläggningen kan även ersätta äldre och till viss del fossileldade anläggningar i vårt fjärrvärmenät. 

Kraftvärmeverket planeras på fastigheterna Rödjan 3:1, Rödjan 727:18 och Färjestaden 20:6. Total effekt är 140 MW värme och 50 MW el. Bränsle är främst GROT, dvs skogsavfall från grenar och toppar. Anläggningen kan stå klar 2027.

En miljökonsekvensbeskrivning kommer att tas fram. Samrådsunderlaget hittar du nedan.

Vill du veta mer eller lämna synpunkter på samrådsunderlaget till oss inför tillståndsansökan är du välkommen att kontakta:
Linda Bergström, 031-62 63 92, eller
Erika Andersen, 031-62 69 20,

Vi vill ha dina synpunkter senast 20 januari 2020.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus