GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Samråd Gasendal

Samråd enligt miljöbalken inför ansökan om ändringstillstånd för biogasanläggning på fastigheten Arendal 764:230 

För att nå Göteborgs klimatmål för 2030 behövs infångning och lagring av koldioxid. På Göteborg Energis biogasanläggning Gasendal uppgraderas orenad biogas från Gryaab till naturgaskvalitet. Vid denna uppgradering avskiljs en biogen (ej fossil) koldioxidström som nu avses förvätskas och transporteras till aktör för permanent lagring, vilket innebär s k negativa utsläpp. Vid implementeringen av denna bio-CCS på Gasendal minskar Göteborg Energi mängden koldioxid i atmosfären med upp till 15 000 ton per år.

Den tillkommande anläggningen ska placeras på fastigheten Arendal 764:230 i anslutning till befintlig biogasanläggning på redan etablerad industrimark.

Tillståndsprövningen omfattar en rad moment för att ge berörda parter möjlighet att påverka kommande beslut. Ett samråd ska genomföras innan ansökan ges in till Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen. Sökanden ska lämna upplysningar till berörda så att de kan lämna synpunkter. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer sedan att tas fram.

Vill du veta mer eller lämna synpunkter är du välkommen att kontakta

Eva Johansson, 031-62 61 77.

Eller Carin Magnusson, 031-62 67 98.

Eller mejla oss:

Vi vill ha dina synpunkter senast 8 februari 2024.

Fakta ändringstillstånd för förvätskningsanläggning

  • Etableras på industrifastigheten Arendal 764:230

  • Ansluter till befintlig biogasanläggning

  • Befintliga byggnader kompletteras med förkylare, förvätskningsanläggning, lagringstank och utlastning

  • Förvätskning av upp till 15 000 ton koldioxid per år

  • Beräknas preliminärt vara klar 2026 

icon-closechevron-disc-rightmenu