Få stöd från Casablanca

Planer på att renovera? Passa i så fall på att sök delfinansiering i projektet Casablanca. Då kan ni tävla med er renoveringsplan och söka upp till 500 000 kr! 

Casablanca riktar sig till dig som är fastighetsägare där ni har möjlighet att få ekonomiskt stöd för åtgärder som minskar energikostnaderna. Kanske planerar ni att byta ut fönster, tak eller installera ett nytt ventilationssystem? För att delta lämnar ni in förslag om stöd och vinner gör de vars förslag sparar mest effekt per sökt krona.

Några frågor att fundera över

 1. 1. Vilken/vilka effektiviseringsåtgärder vill ni göra i fastigheten?  

 2. 2. Hur mycket effektivisering medför det?  

 3. 3.Vad kostar det? 

 4. 4. Hur mycket pengar vill ni söka? 

Att tänka på 

 1. Sista ansökningsdagen är 31 januari 

 2. Ni måste vara kunder hos oss. Antingen som fjärrvärme- och/eller elnätskunder för att kunna ansöka.

 3. Ni kan söka både för åtgärder som reducerar el-effektbehovet och värme-effektbehovet. När vi värderar anbuden räknar vi med att en besparing av el motsvarande 2,5 gånger så mycket som besparing av värmeeffekt.

 4. Ni kan inte lämna anbud på åtgärder för att konvertera uppvärmningssystem eller produktion av egen el såsom solceller (eftersom det inte är energieffektivisering). 

 5. Ni kan söka upp till 500 000 kronor för era åtgärder. Hur mycket ni söker påverkar era möjligheter att få ta del av stödet. Ni kan inte heller söka större belopp än vad själva åtgärden ni söker för kostar.

 6. Om det finns ett styrelsebeslut vi tidpunkten då anbudet skickas in skall det klart framgå att det eventuella bidraget är en intäkt och en självklar del i den totala finansieringen.

 7.  Har du några frågor, eller vill ha hjälp med din ansökan? Vänligen kontakta Helena Nordström på 031-62 59 15, eller

Bakgrund

Forskningsprojektet Casablanca handlar om Vita Certifikat, eller kvotplikt för energieffektivisering och med hjälp av dessa vill stimulera effektiviseringen i byggnader.

Vilka deltar i projektet? 

De som samarbetar i projektet är Svenska Naturskyddsföreningen, Energimyndigheten, Chalmers, Handelshögskolan, Sustainable Innovation och Göteborg Energi. 

Vad är målet med Casablanca?

Casablanca vill bidra till kunskap och insikter om hur ett kvotpliktssystem med fokus på att minska effekttoppar kan utformas och användas. Det långsiktiga målet är att skapa kunskap och erfarenheter för att dra slutsatser även på nationell nivå för system med kvotplikt inom el- och fjärrvärmemarknaden. Där målet är att hitta lokala åtgärder för att lösa problem med kapacitet och utsläpp under perioder med hög konsumtion. Det gäller både för el- och fjärrvärmesystemet. 

Vilka frågeställningar undersöker Casablanca?

 • Vilken ytterligare besparing (effekt- och energimässigt) som har uppnåtts hos de fastigheterna som omfattas av testet

 • Vilka åtgärder som systemet initierat och analysera dessa med avseende på typ, omfattning, övriga samtidiga investeringar samt koppling till aktuella fastigheters status.

 • Hur systemet upplevdes av fastighetsägarna och hur fastighetsägarna ser på energiåtgärder i sitt bestånd.

 • Kostnaden per sparad kW och kWh (el- resp. värme) i en livscykelkostnadsanalys för såväl fastighetsägare som energibolag.

 • Möjlig ekonomisk nytta och minskad miljöpåverkan vid nationellt införande av kvotpliktssystem med fokus på effektreduktion (för både el- och fjärrvärmesystemen)

 • Testresultatens implikationer för hur ett nationellt kvotpliktssystem för el resp. värme kan konstrueras.

Hur finansieras Casablanca? 

Projektet finansieras av Energimyndigheten och av projektdeltagarna. Naturskyddsföreningen bidrar med 5 miljoner kronor från Bra Miljövalsfonden till delfinansiering av effektiviseringsprojekt. 

Vad är Vita certifikat och kvotsystem?

Vita certifikat är ett samlingsbegrepp för olika styrmedel som innebär införande av ett kvotpliktsystem för energieffektivisering. Kvotpliktsystem för energieffektivitet finns som ett möjligt styrmedel för energieffektivisering som medlemsländerna kan implementera enligt Energieffektiviseringsdirektivet (2012/27/EU, artikel 7).  Ungefär hälften av länderna har valt att införa en sådan modell i lite olika varianter. Tanken bakom vita certifikat är att marknaden effektivt ska styra vilken typ av åtgärder som genomförs och var.

Varför är det fokus på effekt?

Ofta pratar vi om energieffektivisering av våra fastigheter. Det är förstås naturligt, inte minst för att det är energin som vi är vana vid att betala för. Men energisystemet håller snabbt på att förändras. Vindkraften har byggts ut kraftigt och solcellsrevolutionen står för dörren. I fjärrvärmesystemen får vi alltmer återvunnen och förnybar energi. Så på många sätt kan man säga att det finns gott om energi som är producerad på ett hållbart sätt. Däremot har vi en utmaning i att se till att vi har tillgång till energi precis när den behövs, oavsett om det blåser eller inte, och att minska behovet av spetslast i fjärrvärmesystemet när det är riktigt kallt. Då är det viktigt att bebyggelsen inte har onödigt stora behov av effekt när energisystemet är ansträngt. Därför har vi valt att fokusera vårt experiment på att stimulera energieffektiviseringsåtgärder som minskar effektbehovet i byggnaderna.

Varför värderas el-effektbesparing högre än värme?

Det styrmedel vi provar handlar om att stimulera åtgärder som begränsar effektuttaget ur elsystemet eller fjärrvärmesystemet när systemen är som mest ansträngda. När elsystemet är ansträngt, när det är kallt ute, när industrin går på högvarv, eller av någon annan anledning, är det i princip alltid fossila kraftverk utanför Sverige som påverkas av en ökning eller minskning av effektbehovet. En sådan anläggning har typiskt en verkningsgrad i storleksordningen 40 %. Det innebär att det går åt 2,5 enheter kol eller gas per enhet el som produceras. Fjärrvärmesystemens effektbehov beror nästan enbart på utomhustemperaturen, och när det är som kallast tvingas de flesta fjärrvärmesystem använda fossila bränslen som gas eller olja, som spetslast. Verkningsgraden i en spetslastpanna ligger oftast nära 100 %. Med det som utgångspunkt har vi valt att värdera besparingar av eleffektbehov som 2,5 gånger så mycket som av värmeeffektbehov. Denna omvandlingsfaktor återfinnes också ibland annat EUs energieffektiviseringsdirektiv.

Vill du ansöka? Fyll i formuläret nedan:

Kontaktuppgifter

Fastighet/byggnad

Åtgärder

Energieffektivisering

påverkar åtgärderna el- eller värmeanvändning.

Värmeeffekten anges vid dimensionerad utetemperatur (DUT)

Effektreducering får ett högre värde än Energireducering. Effekt = Värmeeffektreducering + Eleffektreducering x 2.5

Ansökt bidrag dividerat med effektreducering

Beskrivning av uträkning eller projekt
När vi värderar anbuden räknar vi med att en besparing av el motsvarande 2,5 gånger så mycket som besparing av värmeeffekt. Du kan dock inte lämna anbud på åtgärder för att konvertera uppvärmningssystem.

* För information om hur vi behandlar dina personuppgifter: Integritetspolicy
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up