GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Karta för Bergum och Olofstorp
Göteborg Energi Nät

Avbrotten i Bergum och Olofstorp

Uppdatering 13 november 2020

Vi är nu klara med en åtgärd som kanske inte syns och märks på samma sätt som den stundande nedgrävningen av luftledningarna, även om den faktiskt tryggar strömförsörjningen fram till området. Vi har förlagt kablar mellan Rannebergen, där vi också kommer sätta en mellantryckpunkt, och stationen i Olofstorp. Kablarna har en specialdimension för att maximalt kunna utnyttja det begränsade utrymmet i befintliga rör. I nästa led i den delen av projektet kommer vi att ersätta stationen, den befintliga är föråldrad och har en annan spänningsnivå än det övriga nätet. 

Kabeldragningen innebär att vi vid ett eventuellt avbrott kommer kunna koppla om och få tillbaka strömförsörjningen snabbare.

Vi hoppas kunna återkomma inom några veckor med ytterligare nyheter runt arbetet i området.

Bakgrund

Med anledning av upprepade strömavbrott i området runt Bergum och Olofstorp under 2019 kallade Göteborg Energi Nät i oktober till ett möte med de lokalboende.

Tillsammans gick vi genom orsakerna till de olika avbrotten och vilka åtgärder vi kommer vidta för att säkra elnätet i framtiden. Här är ett utdrag ur mötesprotokollet som vi publicerar för de som inte kunde medverka.

Under 2019 har det inträffat sju högspänningsavbrott i området.

  • Två avbrott har skett på grund av träd som fallit över luftledning (har drabbat kunderna inom det rödmakerade området på bilden).

  • Fyra avbrott har orsakats av fel på apparater i ställverk eller kabel (har drabbat kunderna inom det blåmarkerade området).

  • Ett avbrott beror på ett underhållsarbete som orsakat överlast i elnätet (blåmarkerade området). 

Åtgärder

För att förbättra leveranssäkerheten i området kring Olofstorp pågår redan en rad åtgärder som kommer att kompletteras med tanke på de inträffade avbrotten.

Analys och åtgärder av kablar och ställverk

Flera av avbrotten som uppstått beror på fel på anläggningar som inte är väderrelaterade. Det pågår analys av vad dessa fel har berott på. I dagsläget kan vi inte konstatera några montagefel på de kabelskarvar som gått sönder. Det ställverk som orsakat avbrott analyseras hos tillverkaren.

Optimering

Det pågår en analys över vilka mindre förändringar som skulle kunna göras i befintlig nätstruktur så att enstaka trädpåfall eller liknande inte påverkra lika många kunder som i dag.

Nedgrävning av luftledningar

Vi arbetar kontinuerligt med att gräva ned alla luftledningar i sitt nät för minskad väderpåverkan och förbättrad leveranssäkerhet.

I dagsläget har vi tre stycken projekt för nedgrävning av ledningsnätet kring Olofstorp och Bergum som kommer vara klara under 2020-2021. Det handlar om att åtgärda både högspännings- och lågspänningsnät som varit drabbade. Det finns ytterligare områden som identifierats för åtgärder. Dessa är dock inte beslutade att genomföra.

Förstärkning av huvudmatningarna

Den nuvarande huvudmatningen till Olofstorp och Bergum kommer att förstärkas och förnyas under 2020. Det innebär att äldre stationsanläggning kommer att bytas ut och en kompletterande huvudmatning etableras. Vi bedömer att åtgärden kommer minska risken för långvariga avbrott men också förbättra elkvaliteten genom att spänningen kan hållas stabilare.

Moderna skyddsfunktioner

I samband med att huvudmatningarna förstärks så kommer ett modernt kommunikationsnät byggas fram. Det innebär att vi får tillgång till moderna skyddsfunktioner för bortkoppling av felaktiga anläggningar. På så sätt får vi möjlighet att göra mer selektiv bortkoppling vid fel och då kan färre kunder drabbas. Planerat utförande under 2021.

 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus