GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Ansökan stipendiet Tänk:Om

Här kan du, ditt företag eller förening ansöka om stipendiet som ger ekonomiskt stöd för din hållbara idé. Fyll i formuläret här så hör vi av oss till dig när ansökningsperioden är slut. Vid frågor om ansökan kan du skicka in dina frågor på

Kriterier och riktlinjer
Innan du skickar in din ansökan finns det några saker som är bra att du har koll på. Läs därför igenom våra kriterier och riktlinjer.

Ändamålet med stipendiet är att stimulera kunskapslyft, utveckling och nytänkande samt informationsspridning inom energiområdet för en ökad hållbarhet.

Göteborg Energi vill genom stipendiats projekt bidra till ny eller ökad kunskap om eller utveckling av resursklok konsumtion och/eller produktion av energi. Göteborg Energi vill därför kunna berätta om Tänk:Om som en del av koncernens CSR-arbete. Det är därmed viktigt att Göteborg Energi får sprida information om stipendiats ansökan och projekt på sin hemsida, i kommunikation, social media och annan marknadsföring. 

Endast projekt som uppfyller stipendiets ändamål kan tilldelas medel. 

Tilldelning beviljas främst för att täcka utgifter så som materialkostnader, resekostnader, etc. Tilldelning beviljas som huvudregel inte för eget arbete.

Tilldelning kan ske av hela det sökta beloppet eller delvis. Som huvudregel ska stipendiater för att komma i fråga verka i Sverige. Stipendiaters projekt som dock utförs utomlands kan tilldelas medel under förutsättning att dessa bidrar till ny kunskap som kan appliceras i Sverige.

Juryns bedömning grundar sig på relevans, kvalitet och genomförbarhet samt i hur väl projektet uppfyller syfte.

Medel tilldelas ej till projekt som syftar till att uppfylla lagkrav för en specifik verksamhet.

Tilldelning beviljas ej personer eller organisationer som är knutna till Göteborg Energi AB. Normal kund- eller leverantörsrelation utgör dock inget hinder för ansökan eller tilldelning.

Projekt inom något av följande tre områden kan tilldelas stipendiet.

Teknikutveckling; Utveckling av ny teknisk lösning eller modifiering av befintlig teknisk lösning inom energiområdet.
 
Kunskapsutveckling; Projekt med avsikt att komma till ny kunskap inom ett specifikt energiområde eller beteendeförändringar kring energi.
 
Informationsspridning; Spridande av befintlig kunskap till allmänheten eller nya målgrupper.

Ansökan ska minst innehålla följande:

Redogörelse för sökanden, kvalifikationer och motiv till att stipendiaten ska utses.

Specifikation som tydligt beskriver projektet, dess syfte, mål, eventuella målgrupp och förväntat resultat. 

Beskrivning av projektets genomförande med angivande av moment, deltagare och tidplan.

Kostnadskalkyl samt eventuellt förväntat ekonomiskt framtida utfall

Sökt belopp
 
Eventuella handlingar som styrker att projektet har faktiska förutsättningar för genomförande
 
Samtycket till att Göteborg Energi använder uppgifter om stipendiat och projektet i sin marknadsföring och därvid exempelvis publicerar uppgifter på sin hemsida och/eller i annan media 

Krav på stipendiaten 

En stipendiat ska för att få komma i fråga, och inom sitt projekt, följa gällande lagstiftning, ha god etik och moral samt verka för ett hållbart samhälle. 

Stipendiat som mottagit medel från Tänk:Om ska deltaga i en uppföljningsrapport efter det att projektet är klart. Uppföljningsrapporten genomförs av Göteborg Energi och syftet är att dokumentera den kunskap eller det resultat som har förvärvats under projektet och som möjliggjorts genom Tänk:Om.

Namnet Tänk:Om - stipendiet för hållbara idéer från Göteborg Energi, bör vara exponerat i projektet så att det framgår att projektet har erhållit finansiering av Göteborg Energi AB.

Om projektet, för vilken tilldelning har skett, inte är genomfört inom 2 år efter tilldelning och inga acceptabla skäl till detta finns, kan Göteborg Energi AB kräva tillbaka de ekonomiska medel som tilldelats stipendiaten.

Ansök senast 15 september 2019

Sökande

Projektet

Har du tidigare fått ekonomiskt stöd av oss? Ange år och vilket projekt det gällde.
Har du/ni någon koppling till Göteborg Energi-koncernen som kan medföra jäv?

Projektbeskrivning

Fyll i en kort beskrivning av din idés syfte, tidplan och kostnadsbudget.

Syfte och mål?

Beskriv varför detta projektet behövs, varför du/ni anser att det är viktigt.

Tidplan?

Ange när du beräknar att starta projektet och när det beräknas vara klart.

Budget?

Beskriv projektets totala kostnader och vad pengarna för Tänk:Om kommer användas till. Förväntas projektet skapa några intäkter?

Projektbeskrivning?

Här beskriver du projektet, delmoment, deltagare och tidplan. När kommer projektet starta och vilka förutsättningar finns för att projektet kommer att genomföras.
Vi vill gärna presentera ditt projekt på webben. Skriv en kort sammanfattning av ditt projekt på 300 tecken, inklusive blanksteg.

Får du inte plats?

Bifoga gärna din projektbeskrivning genom att ladda upp ditt dokument.
* För information om hur vi behandlar dina personuppgifter: Integritetspolicy
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up