GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Val 2018

Göteborgs energipolitik

Hur ser de politiska partierna på den lokala energipolitiken? De nio partier som i dag sitter i kommunfullmäktige har tillsammans med valets bubblare Centerpartiet och Demokraterna fått säga sitt om de energipolitiska utmaningar vår växande stad står inför.

Centerpartiet: Det ska vara lätt och lönsamt att göra rätt

För att sporra och stimulera till engagemang behöver man visa på energisektorns möjligheter i klimatomställningen genom direkta åtgärder som berör. Det menar centerpartisten Rickard Nordin. 

– Vi vill att kommunen ska göra mer för att främja elektrifieringens utveckling inom transportsektorn. Gratis eller nedsatt parkeringsavgift liksom krav på att endast upphandla miljöbilar är åtgärder som vi hade velat främja, säger han.

Det sägs att ju mer du vet om något desto mer ödmjuk inför din kunskap är du. Ett uttryck som är passande för Rickard Nordin. Rickard är landsortsbon som blev energi- och klimatpolitisk talesperson samt riksdagsledamot för Centerpartiet med Göteborgs Stad som valkrets. I det här sammanhanget representerar han Centerpartiet i Göteborg.

Rickard gör anspråk på logik i sina resonemang, han är saklig och metodisk men samtidigt lyhörd och instämmande. Ännu har den till synes oupphörliga sommarvärmen inte hunnit göra göteborgarna bortskämda, att träffas i en sval inomhusservering sker därför motvilligt. Både värmen och den intensiva arbetsmässiga perioden till trots är Rickard både tillmötesgående och tillägger att det är skönt att sitta inomhus för att undgå luftens energiska pollenblomstring, en kommentar som känns mer artig än uppriktig. Den ihärdiga och brännheta sommarvärmen skapar en ingång för ett samtal om uppvärmning och miljöpolitik vilket i sig gör övergången till energipolitik följsam.

Det kommunalägda Göteborg Energi betraktas ofta som en nyckelaktör inom den lokala energipolitiken, något Rickard menar att man inte ska underskatta men inte heller överdriva. Trots monopolpositionen inom stora delar av verksamheten är det många fler intressenter som befinner sig i det energipolitiska reviret. Vidare menar Rickard att Göteborg har flertalet strategiska stordriftsfördelar i och med att det är ett förhållandevis tätbebyggt område. Sett till stadens geografiska och befolkningsmässiga storlek är den lokala energipolitiken att betrakta som ett mikrokosmos av den nationella, menar Rickard.

Om det finns någon direkt eller endast flytande distinktion mellan det lokala och det nationella, dimensioner, är beroende av sakfrågan eller sammanhanget. För att än mer betona gråzonens många nyanser lyfter Rickard samstämmigheten nivåerna emellan där beslut på en nivå får en direkt eller indirekt inverkan på den andra.

Inför höstens val menar Rickard att det på en lokal nivå är mer sannolikt att det är frågor av annan lokalpolitisk karaktär som kommer att vara aktuella för väljarna. Att energifrågan inte är avgörande för hur väljarna ska komma att rösta innebär dock inte att den inte skulle vara betydelsefull för hur väljarna kommer att påverkas.

– För att sporra och stimulera till engagemang behöver man visa på energisektorns möjligheter i klimatomställningen genom direkta åtgärder som berör, säger Rickard. 

Transportsektorns omställning är ett område där kommunen har alla förutsättningar - liksom skyldigheter - att arbeta mer aktivt, menar Rickard vidare.

– Vi vill att kommunen ska göra mer för att främja elektrifieringens utveckling inom transportsektorn. Gratis eller nedsatt parkeringsavgift liksom krav på att endast upphandla miljöbilar är åtgärder som vi hade velat främja, säger han. 

Även inom andra områden finns politiska åtgärder som skulle medföra direkta positiva miljö- och spridningseffekter; ”Solcellsbidraget” är ett av dem, liksom partiförslaget ”Grönt Avdrag” (ett direkt skatteavdrag på klimateffektiva investeringar), menar Rickard.

– Det ska vara lätt och lönsamt att göra rätt. Utfasningen av glödlampan är ett lysande exempel på hur man kan bidra till aktiva åtgärder genom för medborgaren passiva val, säger han.

 

Demokraterna: Samverkan mellan olika aktörer nödvändigt för att nå målen 

För att lyckas med elektrifieringen av transportsektorn och nå målet om fossilfri fjärrvärme 2030 måste Göteborg Energi samverka med näringslivet och andra aktörer. Det menar Demokraternas partiledare Martin Wannholt.

– Målsättningen med fossilfri fjärrvärme är realistisk men kräver att Göteborg Energi är med och samverkar genom att konkretisera planen med förslag och alternativ, säger han. 

Demokraterna har skjutit upp som en nytänd raket på den lokalpolitiska himlen. Med transparens, delaktighet och medborgarinflytande som ledord har partiet gjort anspråk på de ädlaste av demokratibegrepp. Partiledare Martin Wannholt kan sin politik och han känner sitt Göteborg. Både den breda dialekten och de många förtroendeuppdragen inom vallgravarnas älv-täckta skiljelinje signalerar en genuin, lokal förankring.

Martin representerar vid detta tillfälle sig själv och partiet i teorin men för i praktiken hela stadens talan - åtminstone om man ska tro honom själv. Vi möts i hans kontorsrum som vetter ut mot det kullerstensbeklädda torget med den pekande Gustaf Adolf. 

Vad gäller energipolitikens tyngdkraft eller aktualitet inför det stundande kommunalvalet är Martins prognostisering ljummen.

– Det finns mycket viktigare frågor att lösa och prioritera för staden. Energipolitiken kommer inte och bör inte heller vara en stor valfråga, konstaterar han.

Att Martin inte ser energipolitiken som betydelsefull för väljarna innebär inte att han tycker att energipolitiken som sådan inte skulle vara det. Bland navet av utmaningar ber jag Martin snärja in de tre viktigaste frågorna, en uppgift som är en utmaning i sig.

– Det är av stor vikt att staden fortsätter utvecklingen med en elektrifiering av transportsektorn och en fortsatt energieffektivisering av sitt fastighetsbestånd. Ett fortsatt och utvecklat arbete för en utsläpps- och fossilfri fjärrvärme är också en prioritering, säger han.
 
Att staden har ett energibolag i kommunal ägo med monopol på stora delar av verksamheten gör att bolaget ofta betraktas som en nyckelaktör inom den lokala energipolitiken. Detta till trots är kravet på samstämmighet gentemot andra intressenter av stor vikt, något Martin särskilt understryker i arbetet mot målet om en fossilfri fjärrvärme 2030.

– Målsättningen är realistisk i den mån att den är genomförbar men kräver att Göteborg Energi är med och samverkar genom att konkretisera planen med förslag och alternativ, säger han.
 
Vidare är även en samverkan mellan energibolag och näringsliv fördelaktig vad gäller den nämnda utvecklingen av elektrifieringen inom transportsektorn. Förutsättningen att lyckas är enligt Martin en samverkan med näringsliv för såväl samarbete och utbyte.
 

Feministiskt Initiativ: Samhällsansvaret är överordnat det företagsekonomiska 

Miljöpolitiken genomsyrar alla frågor, den går inte längre att koppla isär. På samma sätt är energifrågor, trafikfrågor och alla frågor därtill en fråga om mänskliga rättigheter, om jämställdhet och jämlikhet, menar Pelle Hällje från Feministiskt Initiativ.

– Ju mer pengar du har, desto mer ansvar har du för vad du gör med pengarna, säger han.

Pelle Hälljes medlemskap i partiet sträcker sig långt tillbaka i tiden men engagemanget inom energipolitiken väcktes i kulmen av brunkolsaffärens hetta. I valet är Pelle Hällje kandidat till kommunfullmäktige för Feministiskt Initiativ i Göteborg. Trots att åtagandet är ideellt och staben obetald är Pelles engagemang hängivet. “Politik ska vara meningsfullt”, menar Pelle som i vardagens intensitet längtar efter att spendera sin semesterledighet med debatter om mänskliga rättigheter och miljö. För partiet och Pelle genomsyrar politiken allt, distinktionen mellan arbete och fritid är därför flytande.

– Vi säger till våra familjer att efter valet kommer vi inte bara vara trötta, vi kommer att vara utslitna- annars har vi inte gjort en bra valkampanj, säger han.

För Pelle är det viktigt att skilja på vad politikerna, energibolaget och den enskilda människan kan göra. Medvetet pratar han inte om vad den enskilda individen kan eller för sammanhanget ens bör göra; varken betraktad som väljare eller konsument.

– Det säger sig självt att vi i partiet vill lägga ansvaret på politiker snarare än privatpersoner då de inte alltid är i en position där de kan välja rätt. En ensamstående låginkomsttagare och mamma måste kanske ta bilen och då har hon inte råd med en ny elbil, de är ju jättedyra, säger Pelle.

Med rötterna inom den gröna aktiviströrelsen vill Pelle i fler avseenden belysa det sociala perspektiv som i skuggan av det tekniska sällan uppmärksammas. Det är viktigt att ny teknik inte blir ett alibi för att arbeta mindre med de strukturella, lite svårare frågorna i samhället, menar Pelle. Energipolitik med rötter i social innovation är en utveckling han därför inte bara ser som önskvärd utan snarare direkt nödvändig.

En fråga är sällan isolerad och att visa hur rötterna förgrenar sig över allt bredare delar och dimensioner är enligt Pelle partiets bidrag till energipolitiken.

– Det finns alltid en rättvise- och människorättsaspekt av allting; för vem driver vi teknikutvecklingen? Vem går först? Varför prioriterar vi alltid en viss grupp av redan privilegierade människor?

Vad gäller de energipolitiska målsättningarna och strategierna som Göteborg Energi arbetar utifrån, till exempel målet om fossilfri fjärrvärme 2030 är Pelle föga imponerad.

– I första hand handlar det om innehållet, det är genomförandet som är avgörande och inte vad det står som rubrik. Jag skulle vilja hävda att vi, bland de partier vi ofta jämförs med, är det parti som är beredd att ge de mest långtgående förslagen för att säkra upp att det faktiskt går att genomföra målsättningen, säger han.

 
Energipolitikens utmaning, både nutida och framtida liksom lokalt som nationellt, är i Pelle och Feministiskt Initiativs mening granskningar av politikerna och deras beslut. Utmaningen är inte själva målsättningen i sig utan uppföljningen och framförallt genomförandet.

– Det behövs uppföljning av vad som händer efter valet, det finns alltid väldigt fina ord innan och sedan väldigt mycket som glöms därefter. Energipolitiken har historiskt sett varit väldigt drabbad av det. Tyvärr går det att komma undan med väldigt mycket skräp i just energipolitiska frågor, säger han.

Avsaknaden av uppföljning, framförallt av mer kritisk karaktär, är politikerna strategiskt medvetna om hävdar Pelle frustrerat. Ett politiskt klimat präglat av uppföljning, öppenhet men också transparens är ledord som därför återkommer.

– När Sverige mäter sitt klimatavtryck idag mäter vi bara de utsläpp av växthusgaser som görs inom landets gränser, inte det som släpps ut i andra länder som en konsekvens av det vi konsumerar eller producerar här. Vi har världens bästa klimat- och energipolitik inom landets gränser men gömmer stora delar av de totala utsläppen. Sverige måste få koll på sitt eget avtryck för att därefter ta ansvroblemet är likadant lokalt som nationellt så det kommer vi att debattera både i valrörelsen och med de mandat vi får i kommunen, säger han.

Kristdemokraterna: Lokal energipolitik löses bäst genom samverkan

För Kristdemokraterna i Göteborg är samverkan mellan näringsliv och kommun en av de viktigaste frågorna för att minimera klimatpåverkan och motverka utsläpp.

– Satsningarna på elbussar och utökningen av laddstolpar är spännande projekt som visar hur staden går ihop med näringslivet för att ta fram innovativa lösningar, säger Maria Berntsson.

Ett intresse för miljö- och energipolitik går utanför blockpolitiken för att återfinnas inom alla delar av såväl väljarkåren som befolkningen. Det menar Maria Berntsson, kommunfullmäktigeledamot för Kristdemokraterna i Göteborg. Med det stundande kommunvalet på agendan sätter Maria tilltro till förstagångsväljarna för att lyfta energipolitiken ur “ointresse-högen”; något hon gör med en viss underton av skepticism. 

Maria har glömt cykellåset till den skinande elcykeln hemma och vi möts i trapphuset intill partikansliet för att kunna ha en vakande överblick över fordonet. När jag inledningsvis frågar vad Maria inte kan klara sig utan i sommar kommer svaret lika väntat som tvärt; el-cykeln. Jag antar vidare att transportmedlet i fråga någonstans får illustrera att den miljöintresserade Maria lever som hon lär. Maria är både ödmjuk och tillmötesgående i sin framtoning samtidigt som en stark tilltro till förmågan att göra skillnad finns närvarande.
 
Samtalet rullar direkt in på in på elektrifieringen inom transportsektorn, en branschutveckling vars intensitet numera är i en ständig uppgång, något Maria pratar om med stor hängivenhet.

– Satsningarna på el-bussar och utökningen av laddstolpar är spännande projekt som visar hur staden går ihop med näringsliv för att ta fram innovativa lösningar, säger hon.

Med samma entusiasm återkommer Maria till vikten av samverkan mellan näringsliv och energibolag för en allomfattande stad. Hon argumenterar också för att kommunen i sig ska vara en aktör för innovation.

– Inom transportsektorn har kommunen en ytterligare möjlighet, eller snarare skyldighet, att frammana innovationsprocesser, säger hon.

Trots att stadens energibolag innehar en monopolställning inom stora delar av sin verksamhet är Maria noga med att understryka att andra intressenter bör lyftas ur den skymda periferin. När samtalet leder in på fossilfri elproduktion blir vikten av samverkan än mer betydelsefull. Trots energibolagets centrala roll är det viktigt att även kommunen främjar utvecklingen genom att ge göteborgarna förutsättningar för att kunna göra aktiva miljöval, menar Maria.

Tilltron till samverkan till trots menar Maria att vissa nivåer inte bara är önskvärda utan direkt nödvändiga att särskilja. Distinktionen mellan det lokala och nationella är ett tydligt exempel.

– Vad gäller energipolitik går det inte att endast tänka lokalt, det gäller att se och hantera varje nivå för sig och fatta beslut som är anpassade och styrda därefter. På en lokal nivå kan vi påverka våra val av energikällor, de mer övergripande frågorna bör dock hanteras på en motsvarande nivå, förklarar hon.

Trots de utmaningar som finns är Maria noga med att framhäva de många framsteg staden har gjort där innovativa satsningar och strategier har avlösts om vartannat. Vad gäller lokalpolitiska energifrågor är de politiska skiljelinjerna mellan partierna suddiga och stundtals obefintliga, något som lagt grunden till den övergripande politiska enigheten.

– Utvecklingen av elbilar och elbussar är ett tydligt exempel på en sådan politisk fråga som alla mer eller mindre är för, helt blockoberoende. På lokal nivå ligger de politiska skiljelinjerna mer på detaljnivå utifrån individers livssituation. Då kan det exempelvis handla mer om hur man ställer sig till huruvida el-fordon bör undgå trängselskatt eller inte, säger hon.

 

Liberalerna: Att skynda långsamt ger bestående resultat  

Effektivitet och att “snabba på” tycks ofta ligga till grund för beslutsfattande. Liberalen Mats Rahmberg ställer sig frågande till tankesättet som tycks genomsyra hela energipolitiken och menar istället att det är en utmaning i sig att hålla nere hastigheten och göra kloka investeringar.

– Det är viktigt att vi som politiker fattar riktiga beslut annars får vi inget bestående resultat, säger han. 

Mats Rahmbergs alla meriter och titlar fyller ett helt visitkort. Trots en fullspikad dagordning utstrålar han ett obekymrat lugn och fortsätter beta av dagens göromål med stor tillförsikt; att en intensiv valrörelse stundar verkar inte påverka rutiner eller arbetstempo. Mats verkar närmast obekymrad och får skämtsamt ta upp kalendern för att dubbelkolla vilket datum valdagen faktiskt infaller på.

– Just det ja, jag brukar blanda ihop datumet med min bröllopsdag, säger Mats med en än mer lysande entusiasm.

Vi möts i Göteborg Energis lokaler som för styrelseledamoten Mats är välbekanta. Med en fortsatt lättsam inställning leder Mats in samtalet på de senaste lokalpolitiska opinionsundersökningarna vars kurvor och brytningar han talar om på ett sätt som för tankarna till ett flipperspel. Trots flertalet arbetslivserfarenheter från betydligt sydligare breddgrader indikerar den breda göteborgsdialekten Mats lokala förankring till såväl energi- som lokalpolitik. 

Mats är inte den som är kort och koncist. Känsloladdade anekdot-liknande utläggningar varvas med faktabaserade förklaringar; han har sina åsikter och han kan sin politik. Vid frågan om vad partiet ser som den största energipolitiska utmaningen kommer svaret nästan överrumplande tvärt.

– Vi måste tillgodose efterfrågan på trygg och avbrottsfri el och värme. Vidare ska vi sträva efter att hålla ner priserna för att inte bekosta göteborgarna en massa onödiga skattepengar. Som tredje utmaning ska vi även se till att fixa en omställning till ett mer miljövänligt energisystem där det långsiktiga målet är att bli helt koldioxidfri, säger han. 

Vad gäller transportsektorn är ökade satsningar på elektrifiering en utveckling som Mats och Liberalerna gärna ser mer av. Han radar upp partiförslagen om utökad tillgång till laddinfrastruktur för privata elbilar och nya upphandlingar med målsättningen om att alla bussar i stadstrafik ska vara eldrivna inom en femårsperiod. Samtalet leder vidare in på det Liberala förslaget att sälja delar av Göteborg Energi, vilket skulle ge pengar att satsa på kollektivtrafiken i staden. Mats är inte förvånad att ämnet kommer på tal men desto mer eftertänksam i sina svar.

– Jag vet inte om eller hur vi kommer att driva det här i valrörelsen. Jag kommer inte göra det mer än att berätta vad vi tycker. Jag tror att det kan bli svårt att realisera. Om det är en bra idé är svårt att säga men det är vad vi vill, säger Mats.

Göteborg Energi har av tradition varit en kassako för staden. Vid en försäljning skulle staden gå miste om det överskott som bolaget varje år levererar. Hur ser du på det?

– Överskottet kommer i så fall inte kommunen till del och det är synd. Samtidigt får vi in väldigt mycket pengar när vi säljer och det kommer vara bra då. Det handlar om prioriteringar, om hur och med vilka medel vi vill finansiera vår omställning, menar Mats. 

Vidare anser Mats att energipolitiken varken har eller kommer att få en central roll hos väljarna inför valet; med eller utan förslaget om försäljning på agendan. Tvärtom är det lokalaktuella frågor av helt annan karaktär som kommer att prägla debatten menar Mats med ett tonläge av både förståelse och något som kan uppfattas som en viss frustration.

– Folk hetsar upp sig över Västlänken, att behöva göra de satsningar vi diskuterar kommer att kosta hälften men det kommer fortfarande att vara extremt mycket pengar. Det är viktigt att vi som politiker fattar riktiga beslut för annars blir det som med GobiGas och då får vi inget bestående resultat - gör vi fel kommer det att gå riktigt fel, säger Mats Rahmberg.

Miljöpartiet: Göteborg är ett föredöme internationellt

Om inte vi i en stad i ett av världens rikaste länder inte är fossilfria – hur ska vi då kunna säga till andra, fattigare kommuner att de ska ställa om och bli förnybara? Det undrar miljöpartisten Elisabeth Undén.

– Vi måste se att Göteborg är ett föredöme. Det kommer inspirera och övertyga politiker i andra länder, säger hon. 

Som stadssekreterare för Miljöpartiet i Göteborg och styrelseordförande för Göteborg Energi är ett valår ett intensivt år för Elisabeth Undén. När jag frågar henne vad hon inte kan klara sig utan i sommar kommer svaret med en viss eftertänksamhet men med stor entusiasm; att kunna bada i barndomens badsjö, Östra Laxsjön, i Tiveden. Jag träffar Elisabeth i hennes arbetsrum på Rådhuset i centrala Göteborg för att diskutera lokala energipolitiska frågor, något hon varit mycket tillmötesgående med det fullspäckade schemat till trots.

Som styrelseordförande i Göteborg Energi är Elisabeth noga med att poängtera att hon vid detta tillfälle representerar sig själv i egenskap av partirepresentant för Miljöpartiet och alltså inte som ordförande. Detta för att undvika eventuella roll- och intressekonflikter.
 
Att Göteborg växer börjar bli allt mer påtagligt med de många byggställningar som symboliskt breder ut sig över allt större delar av staden. Med en växande befolkning följer ökade krav på en stadsutveckling och infrastruktur som kan tillgodose en högre efterfrågan och ett allt större behov. Att urskilja endast några få av de många energipolitiska utmaningarna blir därmed en utmaning i sig, menar Elisabeth.

– För Miljöpartiet är de viktigaste lokala energipolitiska frågorna att Rya kraftvärmeverk slutar elda fossilgas och att vi är med i utbyggnaden av förnybar el. Men även att vi bygger ett transportsnålt Göteborg för att spara energi inom transportsektorn, säger hon.

Utmaningarna till trots vill Elisabeth lyfta staden som den föregångare, som Göteborg och stadens energipolitik i många avseenden är. Målsättningen om 100 procent fossilfri fjärrvärme år 2030 är inte ett exempel, menar hon.

 – Vi i Miljöpartiet är helt övertygade om att utmaningen är genomförbar. Det är för att utgångsläget för Göteborg Energi är så gott, det är inte så långt bort att klara det. 

Vidare hävdar Elisabeth att Miljöpartiet tycker att Göteborg Energi gör bra satsningar men att bolaget behöver anta en ännu mer aktiv roll för att således kunna göra ännu mer. Med det sagt återkommer Elisabeth till Rya kraftvärmeverk som ett hinder då partiet anser att man inte ska elda fossil naturgas. 

Miljöpartiet är också mycket positivt inställd till en utveckling i form av ökad elproduktion från vind och sol. 

– Vi tycker helt klart att vi ska nyttja de möjligheter vi har till elproduktion från vind och sol. Solel är lätt att göra även i en tät stad där man har fasader, tak och ytor att sätta solpaneler på. Det viktigaste är inte att elen produceras inom kommunens gränser men samtidigt tycker vi att kommunen ska ta sitt ansvar. Sedan är det även en trygghet med en lokal elproduktion ur ett försörjningsperspektiv så att man har en viss andel för de mest samhällskritiska funktionerna i alla situationer, säger Elisabeth. 

Huruvida det går att tänka lokalt gällande energipolitikär Elisabeth fast beslutsam om att det inte bara är möjligt utan snarare en direkt förutsättning. Att Göteborg har ett energibolag i kommunal ägo anser Elisabeth är en stor fördel eftersom det medför många möjligheter för att kunna påverka. Hon betonar att alla kommuner måste agera för att få en omställning i energisystemet. De lokala effekternas inverkan på det globala visar hur olika nivåer både kan påverka och överlappa varandra. Att Göteborg ska förbli ett föredöme och en kommun som tar sitt ansvar gentemot omvärlden är en fråga som engagerar Elisabeth till det yttersta.

–  Varje kommun i hela världen måste agera för att det ska bli en omställning i energisystemet. Vi håller på att bli bättre på att ställa krav på de produkter vi köper från andra länder utifrån vilken energi de är tillverkade med. Genom att ställa krav på det vi köper påverkar vi energilandskapet i de producerande länderna med. Det är sådana slags synergieffekter vi vill ha, säger Elisabeth Undén.

Moderaterna: Ambitiösa mål måste ha en realistisk förankring

Storslagna satsningar till trots står Göteborg inför både många och tuffa energipolitiska utmaningar, menar Roland Rydin från Moderaterna i Göteborg och framhåller att ambitiösa mål måste ha en realistisk förankring.

– Energieffektivitet och hållbarhet är våra ledord i energipolitiken, säger han. 
 

Både som andre vice ordförande i Göteborg Energis styrelse och moderat partirepresentant är Roland Rydin väl förankrad i såväl stadens energi- som lokalpolitik. Trots en hektisk arbetsmässig period är Roland både lugn och samlad samtidigt som han med stor entusiasm berättar om längtan efter att spendera semesterledigheten med goda böcker och kulturupplevelser. Jag träffar Roland i egenskap av representant för Moderaterna i Göteborg snarare än som representant för bolagsstyrelsen, en skillnad som bör understrykas. Vi möts i de storslagna salarna i Rådhuset där den politiska miljön i sig ger en naturlig ingång till samtalet. 

Vid den inledande diskussionen leder samtalet in på målsättningen om hundra procent fossilfri fjärrvärme i Göteborg år 2030, ett ambitiöst mål med tanke på att den motsvarande nationella är satt med fem års ytterligare förlängning. Roland är både insatt och involverad i strategin som ligger till grund för målsättningen som han är stolt över.

– När vi har varma vintrar har vi inte behövt sätta in reservkraften alls men normala vintrar är det vanligtvis ungefär tjugo procent som är fossilt. Förutsättningarna gör att målet absolut är genomförbart, konstaterar han.

Ambitiösa mål med en realistisk förankring är något Roland framhåller som en av de viktigaste lokala energipolitiska frågorna där han ser energieffektivitet och hållbarhet som ledord. Den kraftiga tillväxt som staden kan förvänta sig med en expansion av såväl befolkning som bebyggelse medför krav på en motsvarande utveckling gällande infrastruktur och stadsutveckling.

Vidare lyfter Roland vikten av reinvesteringar som en av de mest centrala frågorna.

– Reinvesteringar är en prioritering då det är oerhört viktigt att man underhåller och förvaltar de system och anläggningar man har. Det kanske inte är lika roligt som att köpa nya saker men nödvändigt om vårt energisystem ska fungera optimalt, säger han.
 
Vad gäller målsättningar inom andra områden menar Roland att den främsta utvecklingen ligger i ett fortsatt arbete med redan befintliga strategier och satsningar.

På frågan om hur Roland och Moderaterna i Göteborg ser på kärnkraftens roll i energisystemet, följt av den till synes ledande frågan om hur vi ska ersätta den avbryter den tidigare så eftertänksamma Roland tvärt med frågan; “ska vi ersätta den?”

– Jag är inte säker på att vi ska ersätta kärnkraften, fortsätter Roland. Nu är det ungefär 40 procent av elen som kommer från kärnkraft i Sverige, det är väldigt mycket. Jag tror att man måste ha kärnkraft efter 2040 till en viss del men även energiformer som stöttar upp, alltså i form av förnybart samt ny teknik.

Samtalet leder vidare in på energiproduktion från sol och vind och huruvida Roland anser att de utgör ett bra komplement till kärnkraften.

– Nu fattade vi beslut i energibolagets styrelse förra veckan om att satsa på solceller och jag är mest förundrad över hur det inte kan ha kommit fram mycket tidigare. Solceller kräver väldigt lite underhåll och har en livslängd på trettio år. Det är en alldeles exemplarisk energiform, säger han.  

Trots att Roland ser positivt på den utveckling energipolitiken genomgår menar han på att ovissheten på energimarknaden, där fluktuerande oljepriser medför en ständig osäkerhet, är en återkommande utmaning även på det lokalpolitiska planet. Den osäkerhet som överskuggar energimarknaden tenderar att medföra att mycket av utvecklingen av ny teknik och energifrågor bromsas eller helt stoppas.

– Det är naturligtvis en stor osäkerhet på energimarknaden. Nu har oljepriserna gått upp en del sedan senaste bottennivån. Mycket av utvecklingen av ny teknik och nya energiformer påverkades och stoppades upp när oljepriset blev så oerhört lågt. Det är en utmaning att man står i startgroparna när det troligtvis kommer att bli dyrare, frågan är bara när priset går upp, säger Roland Rydin.

Socialdemokraterna: En lokal energipolitik förutsätter ett kommunalt energibolag

I takt med att Göteborgs byggnader förtätas och reser sig allt högre ovan mark ökar kraven på infrastrukturen underifrån för att möta den expansiva omställningen. Stadsplaneringen och energipolitiken är avgörande för varandra, menar Socialdemokraternas Gunnar Westerling.

– Om vi ska lyckas med omställningen måste Göteborg Energi fortsätta vara ett kommunalt bolag, säger han.
 

I en stad som förändras i en till synes allt snabbare takt har Göteborg Energis styrelse ett bestående ansvar. Sedan drygt ett halvår tillbaka är Gunnar Westerling förste vice ordförande i bolaget, en krävande uppgift i en tid där satsningar och omfattande projekt avlöser varandra - allt parallellt med en stundande valrörelse.

Vi möts i loungen i anslutning till entrén på Göteborg Energis huvudkontor, lokaler Gunnar vant orienterar sig i. Med en bred förankring genom såväl styrelseuppdraget och ett lokalpolitiskt engagemang har Gunnar en god kännedom om såväl energi- som lokalpolitik. För att särskilja respektive uppdrags intressen företräder Gunnar partiet och inte bolagsstyrelsen vid detta tillfälle. 

Stadens energipolitiska utmaning ligger i att förse stadsutvecklingen med effektiva och hållbara energilösningar. Som stor aktör på den energipolitiska marknaden har Göteborg Energi en nyckelroll men en samverkan med stadens olika aktörer är en direkt förutsättning, menar Gunnar.

– Miljömålen i stan är ambitiösa i sig, det handlar om att olika aktörer måste samverka. Göteborg vill vara med i spetsen på omställningen och för det finns det flera mål som manifesterar de ambitionerna, säger han.

Att strategier och satsningar kräver en direkt samverkan mellan olika aktörer är en utmaning som är påtaglig även inom andra områden; ambitionen om en fossilfri fjärrvärme år 2030 är ett av dessa.

– Det kommer att krävas en hel del omfattande investeringar och då kan inte bara Göteborg Energi ta beslut på egen hand utan frågan måste vidare till kommunfullmäktige. Ju dyrare investering desto känsligare blir det opinionsmässigt och desto mer nervösa kan enskilda partier bli. Det kan jag känna en liten oro inför, säger Gunnar. 

När frågan om de viktigaste lokala energipolitiska besluten kommer på tal återkommer Gunnar ännu en gång till vikten av samverkan och samstämmighet, något som kan tolkas som hans ledord.

– Det man kan tycka är självklart men ändå måste sägas, är att vi får ha kvar Göteborg Energi som ett helägt kommunalt bolag. Utan Göteborg Energi i kommunal ägo alternativt med splittrat ägande går det inte att bedriva någon lokal energipolitik, alltså är detta helt grundläggande.

Frågan om vem som ska äga Göteborg Energi har blivit en valfråga sedan Liberalerna valt att driva frågan om en försäljning i valrörelsen.

– Göteborg Energis verksamhet är till för göteborgarna och inte för att någon privat ägare ska tjäna pengar på stadens energibehov. Göteborg Energi går dessutom bra ekonomiskt och genererade ett överskott motsvarande ungefär 600 miljoner kronor det senaste året. Om inte vi hade det i vår egen regi skulle överskotten hamna någon annanstans än i den kommunala verksamheten, säger Gunnar.

Vidare menar Gunnar på att ett energibolag i kommunal ägo har ett helhetsansvar som innefattar fler intressen än de rent affärsmässiga.

– Göteborg Energi är vårt viktigaste verktyg för att vara med i omställningen av samhället till att gå mot en miljövänlig energianvändning med fossilfria lösningar. Det är inte säkert att en ny ägare skulle vara intresserad av att fortsätta att arbeta utifrån den fossilfria målsättningen utan sätta vinstintresset först och då kanske man fortsätter att elda med gas och olja, säger Gunnar. 
 
Trots diskussioner om ägandet tror Gunnar inte att energipolitiken kommer att vara varken en aktuell eller avgörande fråga för väljarna inför det stundande kommunvalet. Sverige är duktig på energipolitik säger Gunnar stolt och menar på att avsaknaden av debatt beror på avsaknaden av problem. Tillgång och distribution av el och värme uppfattas som en självklarhet för den breda väljarkåren. En både bidragande faktor och en förutsättning för det är, enligt Gunnar, att de politiska partierna är hyfsat överens.

Sverigedemokraterna: Nej till experiment och oprövad teknik 

Göteborg måste vara duktigare på omvärldsbevakning och i högre utsträckning anpassa sig till den internationella energipolitiken. Industristandarder bör föregå det våghalsiga menar Sverigedemokraternas Björn Tidland.

Man ska vänta tills det är enkelt och billigt och inte experimentera för mycket, säger han.

Som förtroendevald kommunfullmäktigeledamot för Sverigedemokraterna, ersättare i regionfullmäktige samt författare till det nytryckta budgetavsnittet “Energi och miljö” är Björn Tidland väl förankrad i både den lokala parti- och energipolitiken. Fingrarna räcker inte till när han räknar upp veckans alla möten och sammanträden. Sverigedemokraterna i Göteborg har mycket att stå i. Trots att Björn talar om valdagen och valrörelsen dessförinnan med både förtjusning och engagemang ger han ett omedelbart svar på frågan om vad han inte kan klara sig utan i sommar - sin motorcykel. Vi träffas i ett stort inbjudande rum i anslutning till entrén på Göteborg Energis huvudkontor. Med utsikt över den svårignorerade illgröna laddaren utanför inleder samtalet sig självt.
 
Göteborg Energi genomför en omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur för att möta det snabbväxande intresset för elbilar. Elbilar och elektrifierade busslinjer är en utveckling Sverigedemokraterna i Göteborg ställer sig bakom, även om det av Björn uttrycks med viss försiktighet. Med en skepticism inför det expansiva och experimentella inom utvecklingen betonar han behovet av lyhördhet.

– Laddstationer bör man vara försiktig med tills man vet vilket som blir standarden. Då får man följa bilindustrin mer än att hitta på något nytt, man kan ju inte bara bygga laddstationer för att det känns bra, säger han.

Vidare anser Björn att ett större helhetsperspektiv bör genomsyra även den lokala energipolitiken. Vad gäller minskade koldioxidutsläpp varken kan eller bör man tänka lokalt även om det innebär att utsläppen blir högre någon annanstans i världen.

– Men det är svårt att räkna ut vilken miljöbelastning en vara från Indien eller Kina har. Man kommer att få olika svar beroende på vem som räknar. Alltså är det i slutänden bara en hypotetisk fråga, säger han.
 
Att vara lyhörd och försiktig är ledord Björn ofta och gärna återkommer till, så även när diskussionen leder in på vilka som är de viktigaste energipolitiska frågorna. Att undvika investeringar i vad som rent kalkylmässigt är att prognostisera som högriskprojekt ser Björn som en av de viktigaste frågorna inför valet. 

Den väljargrupp där energipolitiken har starkast fäste tror Björn är de ungdomar som köper elcyklar och handlar second hand, en väljargrupp han benämner som “miljömedvetna ungdomar”. Utöver dem tror han att frågan mest ligger i berörda politikers intresse och inte i den bredare väljarkåren. 

I linje med partiets nationella riktlinjer förespråkar det lokala partiet en hög grad av självförsörjning inom energipolitiken där ett oberoende av kol, olja och gas ses som en direkt förutsättning. Med undantag för byggnation av vindkraftverk, vilket Björn markerar att partiet är emot på såväl ett nationellt som lokalt plan, anser han att den egna elproduktionen bör byggas ut. En utökad fossilfri elproduktion av solkraft är ett förslag han ställer sig positiv till under förutsättningen att det prognostiseras som ekonomiskt lönsamt. Att partiet förlitar sig på kalkyler som framställer vindkraft som olönsamt ligger därmed till grund för den negativa inställningen.

Ett ämne Björn vid flera tillfällen återkommer till under samtalets gång är omställningen till småskalig elproduktion, det som han talar om som “en motsättning”; såväl energimässigt som strategimässigt. Björn ifrågasätter utvecklingen av solpaneler hos fastighetsägare vilket har kommit att utvecklas i en allt hastigare takt för att möta och tillgodose en både ökad efterfrågan och intresse.

– Motsättningen ligger i att Göteborg Energi utvecklar och uppmanar till något som kommer att bli en slags konkurrent till bolaget självt. Energibalansen blir då ännu svårare, man måste besluta om vad man vill. Det måste bli en politisk fråga i och med att Göteborg Energi har en affärsidé om att gå runt, säger Björn. 

Andra åtgärder Björn ser som önskvärda handlar om hanteringen av Göteborg Energis överskott. Till följd av bolagets kommunala ägandeform har överskott från tidigare år gått till andra kommunala verksamheter, något Björn är kritisk till. 

– Överskottet från Göteborg Energi ska återinvesteras eller gå tillbaka till konsumenterna genom reglerade priser istället för att gå till stadens underskott, säger Björn.

Vägvalet: Vi behöver mindre snack och mer verkstad

I navet av energi- och miljömässiga frågor är den mest övergripande utmaningen att faktiskt realisera de åtgärder man beslutar om. Lösningen är att göra lönsamma satsningar och investeringar och att arbeta hårdare med befintliga målsättningar, menar Claes Westberg från Vägvalet.

Det är, logiken till trots, lättare sagt än gjort, säger han.
 
I takt med att staden växer ökar också kraven och efterfrågan på olika politiska infallsvinklar menar Vägvalets partiledare Claes Westberg. Den breda dialekten signalerar en genuin lokal förankring vilket de många meriterna och erfarenheterna från olika förtroendeuppdrag bekräftar. Trots att partiet kanske primärt förknippas med politiska frågor av annan karaktär är Claes angelägen om att understryka vikten av energipolitiken.

En intensiv valrörelse stundar och någon digital ”detox” från mobiltelefonens ihärdiga signal lär det inte bli för Claes. Vi träffas i en inbjudande soffgrupp på Göteborg Energis huvudkontor. De insäljande broschyrerna om planerna på ett Göteborg som en tät och grön stad - vilket enligt Claes är en paradox i sig -  ger en spännande ingång till samtalet.

Claes anspelar både på känsla som förnuft när han diskuterar energipolitik och det är både politikern, ingenjören och den lokale göteborgaren inom honom som växelvis och ömsesidigt lyser igenom i hans svar. Denna rollkonflikt - eller rollsamverkan om man så vill - blir påtaglig vid frågan om vad partiet ser som de tre viktigaste lokalpolitiska energifrågorna.

– Som jag ser det har kommunen tre roller i energipolitiken; en energikonsument som köper och förbrukar energi, en energiproducent som ska värna om bolagets avkastning. Slutligen har kommunen även ett moraliskt ansvar gentemot såväl den lokala och globala miljön. Med detta som utgångspunkt är de tre viktigaste frågorna för kommunen en fossilfri fjärrvärme, fossilfri kollektivtrafik samt ett aktivt arbete för en kraftig minskning av utsläppen av lokala giftgaser, säger Claes.
 
När samtalet leder vidare in på distinktionen mellan det lokala och globala vad gäller energipolitik och huruvida skiljelinjen dem emellan faktiskt är befintlig är det “treenigheten” som lyser igenom Claes svar på nytt. Att det globala tenderar att både förena och förgrena sig ner till nivåer som är mer lokala visar på komplexiteten inom energipolitiken, liksom vikten av samverkan.

– Lokala giftgaser emitteras lokalt för att därefter påverka lokalt vilket gör hanteringen av dem inom samma nivå lämplig. Växthusgaser och dess effekter omfattar en global inverkan vilket gör det globala perspektivet tillämpligt. Detta utifrån en medvetenhet om den lokala påverkan på det globala och de både direkta och indirekta effekterna av det. 

Målet om en fossilfri fjärrvärme år 2030 är, trots ambitionen om ett genomförande daterat fem år tidigare än vad Sveriges motsvarande nationella mål är, stundtals utsatt för kritiska röster; en av de mer högljudda tillhör Claes.

– Visst står vi bakom målsättningen fast med tillägget att det är satt alldeles för långt fram i tiden, det är för bekvämt. Som det är i nuläget är tidsintervallet mellan beslut och genomförande så långt att det hinner avlösas av en ny generation chefer, säger Claes skeptiskt.

Bristen - av Claes uttryckt som den totala avsaknaden -  av kritisk, eller ens en prövande, granskning av såväl politiker och beslutsfattande är något han återkommer till vid flertalet tillfällen med ett hängivet engagemang. 

– Jag finner det tyvärr nödvändigt att ifrågasätta i vilken egenskap politiker i kommunfullmäktige, eller i allmänhet, gör uttalanden gällande energipolitiken. Allt för ofta blir det påtagligt att andra underliggande intressen ligger till grund för deras uttalanden, säger Claes.

Därtill hävdar Claes att lönsamhet inte uteslutande handlar om ekonomisk lönsamhet. Att Vägvalet håller sig utanför sfären av de mer klassiska ideologi-styrda partierna gör att varje fråga behandlas som en ren sakfråga värderad och bedömd därefter.

–Det manifesterades i det skattefinansierade projektet GoBiGas som skulle komma att bli ekonomiskt olönsamt vilket Vägvalet redan från start var ensam om att vara emot, konstaterar han.

Vänsterpartiet: Sänk vinstkravet på klimatbra satsningar

Energipolitik är en fråga om tid och teknik, om att kunna enas politiskt och kunna genomföra det man beslutar, menar Ellinor Karlsson från Vänsterpartiet.

– Det är skillnad på att vilja genomdriva och på att vilja realisera en klimatöverenskommelse; det sistnämnda gör att Göteborg står inför stora utmaningar, säger hon. 

Som styrelseledamot i Göteborg Energi och som drifttekniker har Ellinor Karlsson två uppdrag som både kompletterar och kontrasterar varandra. Som drifttekniker kan man studera en enda ventil på detaljnivå, som styrelseledamot ska man ha överblick över hela energisystemet, konstaterar Ellinor för att understryka skillnaden. Vi möts i soffgruppen på Göteborg Energi där ett utlagt exemplar av dagens lokaltidning utmärker sig i den sparsmakade inredningen. Med en stundande valrörelse och en högaktuell energipolitisk debatt som täcker tidningsuppslaget blir övergången till samtalet ofrånkomlig. 

Det är både med en stolthet för vad som har åstadkommits och en oro inför en framtida utveckling som Ellinor blickar mot den politiska utvecklingen inom stadens energifrågor. Förslaget från liberalt håll om en försäljning av delar av stadens energibolag är något hon ser som vansinnigt och principiellt ohållbart.

– Vi måste ha en trygg energiförsörjning, vi kan inte överlåta det till en privat aktör. I slutänden kommer Göteborgs kommun ändå att få ta ansvar även om en privat aktör skulle ta över energiförsörjningen och kanske dessutom missköta den.

Stadens lokala politiker har minst sagt en stor inverkan för hur utvecklingen kan komma att fortgå och framtiden komma att se ut, inte bara för Göteborg Energi utan också för Göteborg som stad. Komplexiteten blir än mer påtaglig i och med de många olika dimensionerna av beslutsfattande.

– Enligt kommunallagen ska vi verka här, alltså måste vi ha ett lokalt fokus. Samtidigt blir vi ständigt påverkade av omgivningen som vi också måste inspireras av, vi kan helt enkelt inte ha skygglappar på oss, säger Ellinor.
 
De många skikten av påverkan gör vikten av samverkan än mer betydelsefull. Tekniken är utvecklad, faktan etablerad. Vetskapen om hur allt hänger samman är utbredd, det är inte vad som ska göras utan hur det ska göras som skapar splittring och fördröjning, menar Ellinor.

Att urskilja energipolitikens tre största utmaningar på lokalpolitisk nivå är till viss del en utmaning i sig. För att ta sig an uppgiften lyfter Ellinor frågor som hon ser som både sammanhängande och separata.

– Fossilfri fjärrvärme är av så många uppenbara skäl viktigt att jobba fram. En annan utmaning är att vidareutveckla elektrifieringen av fordonsflottan för att fasa ut diesel och bensin. Ytterligare en utmaning är att öka den förnybara energiproduktionen, menar Ellinor och tillägger en ytterligare betydelsefull komponent till det hela; jämlikhet, både globalt och nationellt. 

Man kan alltid göra mer, konstaterar Ellinor men tillägger direkt att det, trots allt, är en fråga om pengar och därmed en fråga om prioriteringar. Göteborg Energis ambition om 100 procent fossilfri fjärrvärme 2030 exemplifierar detta när det ställs mot lokalpartiets motsvarande mål satt till 2025.

– Från Vänsterpartiets sida tycker vi att man inte ska fokusera och tänka på att man ska vara vinstdrivande. Vinstkravet borde sänkas på klimatbra satsningar.

Djärva satsningar på elektrifiering inom transportsektorn, expansionen av solceller och nu senast en solcellspark gör attGöteborg ofta betraktas som ett energipolitiskt föredöme. När samtalet leder in på stadens både omfattande och expansiva utveckling av elbussar och laddare, följt av mina bejublade kommentarer om detta, återkommer Ellinor på nytt till “man kan alltid göra mer”; något som tycks vara hennes ledord. På samma sätt som andra kan lära av Göteborg kan Göteborg lära av andra, menar hon vidare.

– Norge har gjort satsningar på elbilen där man gör det möjligt att låta elbilar köra i bussfiler och parkera gratis upp till en viss procent för att öka andelen. Det är visserligen bättre med elfordon än andra fordon men samtidigt tror jag att andelen i stort behöver minskasoch bilism motverkas, säger Ellinor.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifychevron-downchevron-up