GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Mätarbytet

Information om mätarbytet

Inom de närmsta åren kommer alla elmätare bytas ut till nya smartare elmätare. Alla elmätare i vårt elnät ska vara utbytta innan 2025. Du kommer att få information längre fram när bytet närmar sig. 

Göteborg Energi genomför elmätarbytet på uppdrag av Göteborg Energi Nät.

Varför genomförs elmätarbytet?

Energimarknadsinspektionen har tagit fram nya funktionskrav för elmätare som alla Sveriges elnätsbolag enligt lag måste förhålla sig till. De nya funktionskraven ska införas senast 1 januari 2025. Bytet kommer att påbörjas 2022 och framåt. Mer information om tidplan och när er verksamhet påverkas kommer att kommuniceras längre fram.

Vilka mätare berörs av mätarbytet?

Mätarbytet berör ca 267 000 st. elmätare av kategori 1, vilket innebär att de har en mätarsäkring som är 63 Ampere eller lägre. Det ingår även ca 8 000 st. elmätare av kategori 2, vilket innebär att de mäter via ström-transformator, samt har enmätarsäkring som är 80 Ampere eller högre.

Vilka förändringar innebär elmätarbytet för mig som kund?

Mätarbytet kommer ge våra elnätskunder ökad möjlighet att påverka sin energianvändning och kommer ge tillgång till utökad mätdata. I kundgränssnittet kommer du som kund att kunna ta del av mätuppgifterna i nära realtid. Alla mätare kommer att vara förberedda för att ansluta egen produktion, såsom t.ex. sol och vind.

Hur kan vi som kunder förbereda oss inför mätarbytet? 

Tillgängligheten är otroligt viktig och vi vill samarbeta tillsammans med er för att kunna genomföra bytet så smidigt som möjligt. 

Att tänka på inför mätarbytet:

  • Tänk på att säkerställa framkomligheten vid elmätarna

  • Har Göteborg Energi tillgång till rätt nycklar?

  • Belysning i elmätarrummet underlättar för våra tekniker

  • Vilken dörr går till mätarna?

Vilka funktioner och möjligheter tillgängliggör de nya mätarna?

De nya mätarna kommer att ge en inblick i elnätets status och möjliggör proaktiv elnätsdrift. Mätarna kommer att förbereda för mikroproduktion. De nya mätarna kommer att underlätta att hitta felkällor i elnätet och i fastigheten.

Svensk Energi har tagit fram förslag och rekommendationer på kundgränssnitt. Här kan du läsa mer om deras rekommendationer.

Hur länge bryter vi strömmen?

Vi har för avsikt att minimera avbrottstiden under själva bytet.

Ambitionen vid byte av enstaka mätare är 15 minuter och vid flera mätare på samma plats, upp till max 60 minuter.

Att öppna kundporten, innebär det en kostnad?

Nej, det innebär inte någon kostnad. Kundporten kommer inte vara aktiverad vid start av säkerhetsskäl.

När kommer mätarbytet att ske?

Vi kommer att i god tid informera dig som kund om när mätarbytet kommer att ske. För kritiska verksamheter kommer det finnas möjlighet att anpassa tiden och i viss mån kommer mätarbytet att kunna ske utanför ordinarie arbetstid, på kvällar och helger. 

Finns det möjlighet att påverka när mätare byts om behov finns innan planerat bytesdatum?

Vid behov, t.ex. vid installation av solcellsanläggning eller om det är fel på mätaren så kommer mätaren att bytas innan.

 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify