GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Skaffa solceller

Är ni intresserade av att producera egen solel? Låt oss hjälpa er. Vi gör en första enklare analys (gratis) av fastigheten eller fastigheterna och ger ett överskådligt underlag som hjälper er på vägen mot solel.

Så här går det till att skaffa solceller

 • Vi besöker er fastighet och undersöker förutsättningar för elproduktion och montage av solcellspaneler. Vi kan dock inte göra lastberäkningar för takkonstruktionen.
 • Vi ger förslag på lämplig storlek för solcellsanläggningen utifrån befintligt belastningsmönster och tillgängliga ytor för fastigheten.
 • När vi sett över vilken storlek på anläggningen som passar, räknar vi ut hur mycket anläggningen kan producera och ger ett uppskattat värde för elen ni kan producera. Ni får även en kostnadsuppskattning för en nyckelfärdig anläggning. Det ger er möjlighet att bedöma lönsamheten för investeringen.
 • När ni är redo att beställa hjälper vi er att kontakta vår partner Svea Solar.
 • Svea Solar kontaktar er för ett platsbesök och lämnar sedan en offert.
 • Ta gärna in fler offerter så ni kan jämföra olika lösningar och leverantörer.

 

Efter installationen

Efter installationen är klar behöver ni fixa de sista administrativa stegen innan allt är klart. Kommer ni att skicka ut el på nätet, överskottsel som inte kan användas i verksamheten?

Då behöver ni:

 • Teckna elnätsavtal för produktion med er nätägare.
 • Teckna elproduktionsavtal med er elhandlare, vi hjälper er gärna med detta!
 • Om ni vill få elcertifikat och ursprungsgarantier (ansökan är kostnadsfri) behöver ni:
 • Ansöka om elcertifikat och ursprungsgarantier hos Energimyndigheten.
 • Ansöka om certifikatskonto hos Energimyndigheten.
 • Eventuellt anmäla sig som kvotpliktigt, >50 kW hos Energimyndigheten om ni har en anläggning som är över 50 kW installerad effekt och använder mer än 60 MWh per år direkt i fastigheten.

 

Drift

När anläggningen är i drift har ni börjat producera förnybar lokalproducerad solel, suveränt! På Mina sidor kan du sedan följa upp hur mycket el du producerar till elnätet.

Som elproducent är det bra att vara medveten om att du därmed är ansvarig för en elkraftsanläggning och att den regleras av en del lagar.

Ellagen: Reglerar elektriska anläggningar och handel med el.

Elsäkerhetslagen Syftar till att främja hög elsäkerhet och minska risken för att el orsakar person- eller sakskador.

Lagen om skatt på energi Reglerar vilka skatter för bränslen och elektrisk kraft som ska betalas till staten.

Lagen om elcertifikat Syftar till att främja produktion av förnybar el och beskriver hur systemet är uppbyggt gällande tilldelning och kvotplikt.

Lagen om ursprungsgarantier för el Ger den som producerar el rätt att få garantier utfärdade som visar elens ursprung.

Plan- och bygglagen Syftar till att främja en samhällsutveckling med jämlika levnadsförhållanden och hållbar livsmiljö.

Arbetsmiljölagen Syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

Inkomstskattelagen Innehåller bestämmelser om kommunal och statlig inkomstskatt.

Gör en egen första uppskattning

 • Se efter vilka skuggfria takytor ni har åt söderhållet. Optimalt väderstreck är rakt söderut med en takvinkel på 40-45 grader. Vid sämre förutsättningar, t ex 20 graders lutning och taket riktat åt sydost eller sydväst, så tappar ni ändå inte mer än 10% av energiproduktionen.
 • Har ni ett platt tak bör stativ användas för att regnet ska kunna hålla panelerna rena och för att panelerna ska ge ett bättre utbyte.
 • Har ni ett som är tak äldre än 25 år kanske ni behöver lägga om ert tak. Du kan då göra det i samband med solcellsinstallationen. Bärigheten hos taket brukar inte vara några problem men ska kollas upp av solcellsleverantören.
 • Bor du i Göteborg kan du se ditt taks potential med hjälp av vår solkarta.

 

 

Anders Ejdefjord, Jernhusen om solceller

Vill du komma igång med solel?

Låt en av våra säljare kontakta dig för att hitta rätt lösning för just dig.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up