GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD

Sälja solel

Ni som producerar egen el i någon form, oavsett om det handlar om sol-, vind- eller vattenenergi, är en elproducent. Med största sannolikhet kommer ni under perioder att producera mer el än ni gör av med. Vi köper gärna överskottet av er! 

Hos oss finns två olika rörliga priserbjudanden när ni säljer överskottselen. Vilket pris som gäller beror på om ni överlåter ursprungsgarantierna till oss eller inte.

Här hittar du de olika ersättningarna och avgifterna som du får hos oss för den el du producerar. Alla uppgifter är exklusive moms.

Med mikroproduktion menar vi produktionsanläggningar som är anslutna till lågspänningsnätet vid 0,4 kV. Elanläggningen ska ha en högsta inmatad timmedeleffekt som inte överstiger 43,5 kW och mätarsäkring på max 63 A. 

Du behöver ha ett elnätsavtal för konsumtion för anläggningen och en mätare som klarar insamling av dubbla mätserier (konsumtion och produktion). Elnätsföretaget ansvarar för att byta elmätaren utan kostnad så snart du tecknat ett elnätsavtal.

Ytterligare ett krav är att konsumtionen av el överstiger produktionen av el under ett år.

Ersättning

 • Överföringsersättning: 6 öre/kWh

Småskalig produktion gäller produktionsanläggningar anslutna till lågspänningsnätet vid 0,4 kV eller högspänningsnätet vid 10 kV. Elanläggningen ska ha en högsta inmatad timmedeleffekt som är mindre eller lika med 1 500 kW. 

Ersättning

 • Överföringsersättning: 3 öre/kWh i Göteborg, 2,8 öre/kWh i Partille

Avgifter

 • Abonnemangsavgift¹: 0 kr (5 760kr/år i Göteborg, 6 720 kr/år i Partille)
 • Mätavgift²: 1 500 kr/år

¹Abonnemangsavgift är en fast avgift som debiteras månadsvis och gäller producenter som enbart har ett elnätsavtal för produktion.

²Mätavgift är en fast avgift som debiteras månadsvis och gäller de producenter som har produktion och konsumtion i samma anläggning. Om bara mätvärden för konsumtion samlas in är avgiften 0 kr.

Högspänning 10 kV avser produktionsanläggningar anslutna till högspänningsnätet vid 10 kV. Elanläggningen ska ha en högsta inmatad timmedeleffekt som överstiger 1 500 kW

Ersättning

 • Överföringsersättning: 2,1 öre/kWh och år
 • Ersättning för garanterad minimiproduktion*: 101 kr/kW och år

Avgifter

 • Abonnemangsavgift: 0 kr (6 300 kr/år¹)
 • Mätavgift²: 2 700 kr/år
 • Effektavgift³: 1,8 kr/kW och månad

¹Abonnemangsavgift är en fast avgift som debiteras månadsvis och gäller producenter som enbart har ett elnätsavtal för produktion.

²Mätavgift är en fast avgift som debiteras månadsvis och gäller de producenter som har produktion och konsumtion i samma anläggning. Om bara mätvärden för produktion samlas in är avgiften 0 kr.

³Effektavgift debiteras månadsvis och baseras på varje kalendermånads högsta inmatade timmedeleffekt.

*Ersättning ges månadsvis till producenter som når en på förhand garanterad minimiproduktion per timme (inmatad timmedeleffekt, kilowatt). Garantin gäller måndag-fredag, kl. 06-22, januari, februari, mars samt november och december. Minimiproduktionen får, under ovannämnd period, underskrida nivån för den garanterade effekten under 80 timmar per kalenderår.

Högspänning 130 kV avser produktionsanläggningar anslutna till högspänningsnätet vid 130 kV.

Ersättning

 • Överföringsersättning: 0,8 öre/kWh
 • Ersättning för garanterad minimiproduktion*: 101 kr/kW och år

Avgifter

 • Abonnemangsavgift¹: 0 kr (478 000 kr/år*)
 • Mätavgift²: 2 700 kr/år
 • Effektavgift³: 1,2 kr/kW och månad

¹Abonnemangsavgift är en fast avgift som debiteras månadsvis och gäller producenter som enbart har ett elnätsavtal för produktion.

²Mätavgift är en fast avgift som debiteras månadsvis och gäller de producenter som har produktion och konsumtion i samma anläggning. Om bara mätvärden för produktion samlas in är avgiften 0 kr.

³Effektavgift debiteras månadsvis och baseras på varje kalendermånads högsta inmatade timmedeleffekt.

*Ersättning ges månadsvis till producenter som når en på förhand garanterad minimiproduktion per timme (inmatad timmedeleffekt, kilowatt). Garantin gäller måndag-fredag, kl. 06-22, januari, februari, mars samt november och december. Minimiproduktionen får, under ovannämnd period, underskrida nivån för den garanterade effekten under 80 timmar per kalenderår.

Vi hjälper er!

Vill ni komma igång med solceller och sälja ert överskott? Kontakta oss så hjälper vi er.

Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier finns för att garantera ursprunget på elen. Garantierna utfärdas för alla typer av elproduktion. Det är elproducenter och elleverantörer som berörs av lagen om ursprungsgarantier. Elproducenter får en garanti av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el. Ursprungsgarantin visar vilken typ av energikälla som elen kommer ifrån. Läs mer om ursprungsgarantier hos Energimyndligheten. 

Elcertifikat & kvotplikt

De elproducenter som producerar förnybar elproduktion så som vindkraft och vattenkraft blir tilldelade elcertifikat av staten för varje MWh de framställer. Myndigheten som ser till att elproducenterna uppfyller kraven som ställs på förnybar elproduktion är Energimyndigheten.

Elhandelsbolagen är beroende av något som kallas kvotplikt. Det innebär att de måste ha elcertifikat i proportion till hur mycket el de levererar. Elproducenter som blir tilldelade elcertifikat av staten säljer dem i sin tur till elhandelsbolagen eller till andra som handlar med elcertifikatet. Kvotplikten, alltså andelen elcertifikat som man måste ha som elhandelsbolag varierar från år till år.
 
Genom kvotplikten skapas en efterfrågan på elcertifikat och i förlängningen stimuleras producenterna att investera i ytterligare förnybar elproduktion. Det är alltså en miljöstimuleringsåtgärd. 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-disc-down