GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Frågor och svar

Prisjusteringar för fjärrvärme

FAQ Fjärrvärmepriser

På grund av en ny skatt på fjärrvärmeproduktion måste vi justera våra priser. Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om prishöjningen.

En ny skatt på fjärrvärmeproduktion har gjort att våra kostnader ökar under 2020. Från och med 1 januari 2020 höjer vi därför priset med 2,9 % i Göteborg.

Prishöjningen blir densamma för privatkunder i Ale medan den för företagskunder i Ale blir 2,4 %.

Göteborg Energi kommer även efter införandet av den nya skatten tillhöra de mest prisvärda fjärrvärmeleverantörerna.

I takt med att staden växer, så ökar behovet av värme då det är som kallast och mörkast. För att tillsammans skapa ett kostnadseffektivt fjärrvärmesystem med låg miljöpåverkan, så ökar vi drivkraften att göra kloka effektiviseringsåtgärder då det betyder som mest både för plånbok och miljö. 

Ja, strategin framåt är att fortsätta öka effektkomponentens andel av priset. Efter 2020 års prisjustering ligger effektandelen i genomsnitt på ca 37 %. Det långsiktiga målet är att om 10 år ha en effektandel på ca 50 % av det totala priset.  

För våra företagskunder behålls energipriserna oförändrade. Hela justeringen sker alltså på effektkomponenten. Även på den intäktsneutrala effektivitetskomponenten (returtemperaturen) görs en förändring. För att få ett tydligare incitament tas komponenten bort under sommaren (maj-sep), men höjs istället till 6 kr/MWh,°C under resterande del av året (okt-april).

För företag: Enkelt uttryckt så beror din höjning på hur effektiv din fastighet är. Jämna effektuttag med låga returtemperaturer leder till en liten påverkan och vice versa.

För privatkunder blir höjningen relativt likvärdig. För avtalstyperna Äga och Äga+ är dock höjningen i procent större. Eftersom dessa kunder redan betalat en insats utgör den löpande kostnaden bara en del av den totala uppvärmningskostnaden.

Den nya produktionsskattens påverkan blir något mindre för fjärrvärmekunder i Ale jämfört med Göteborg. Detta eftersom den lokala produktionen som sker i Ale inte påverkas av skatten.

Prisdialogen är en oberoende organisation för granskning av fjärrvärmeföretagens årliga prisjustering. Medlemskapet beviljas årligen efter att företaget visat att man har följt sin metod och uppfyllt alla övriga åtaganden som gjorts kring öppenhet, prishöjning och avkastning. 

De nya priserna träder i kraft 1 januari 2020. 

Håll koll på kostnaderna och sänk dem!

Med vårt analysverktyg Energirapporten är det enkelt att hålla koll på både er konsumtion och era energikostnader.

Så sänker du returtemperaturen

Vad är egentligen returtemperatur? Varför betalar man för den? Och kan man själv påverka priset?
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-disc-down