GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
Frågor och svar

Prisjusteringar för fjärrvärme

För 2022 kommer vi att justera priset på fjärrvärme med i genomsnitt +1,8 procent. I vår strävan att gå mot en mer kostnadsriktig prissättning görs hela årets höjning på effektkomponenten. För energi- och returtemperaturkomponenten görs alltså ingen ändring. Eftersom effektens andel därmed ökar, så varierar också utfallet mellan olika fastigheter. Att jobba aktivt med sin effektivisering samt att ha ett väl injusterat hus med smart styrning blir allt viktigare för att undvika onödiga kostnadsökningar.

FAQ Fjärrvärmepriser

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om prishöjningen.

Vi använder en kostnadsbaserad prisändringsmodell och prisökningen på fjärrvärmen återspeglar de ökade bränslepriserna samt de investeringar vi gör i fjärrvärmesystemet. Priset är justerat i enlighet med våra åtaganden i prisdialogen, vilket bland annat innebär att Göteborg Energi fortsatt kommer att tillhöra de mest prisvärda fjärrvärmeleverantörerna.

I takt med att staden växer, så ökar behovet av värme då det är som kallast och mörkast. För att tillsammans skapa ett kostnadseffektivt fjärrvärmesystem med låg miljöpåverkan, så ökar vi drivkraften att göra kloka effektiviseringsåtgärder då det betyder som mest både för plånbok och miljö. 

Ja, strategin framåt är att fortsätta öka effektkomponentens andel av priset. Efter 2022 års prisjustering ligger effektandelen i genomsnitt på cirka 41 %. Det långsiktiga målet är att om 10 år ha en effektandel på cirka 50 % av det totala priset.  

För våra företagskunder förblir energipriserna oförändrade. Hela årets prisjustering sker på effektkomponenten. Den intäktsneutrala effektivitetskomponenten (returtemperaturen) lämnas oförändrad på 7 kr/MWh,°C under oktober-april.

För företag: Enkelt uttryckt så beror din höjning på hur effektiv din fastighet är. Jämna effektuttag med låga returtemperaturer leder till en liten påverkan och vice versa.

För privatkunder blir höjningen relativt likvärdig. För avtalstypen Äga är dock höjningen i procent större. Eftersom dessa kunder redan betalat en insats utgör den löpande kostnaden bara en del av den totala uppvärmningskostnaden.

Prisdialogen är en oberoende organisation för granskning av fjärrvärmeföretagens årliga prisjustering. Medlemskapet beviljas årligen efter att företaget visat att man har följt sin metod och uppfyllt alla övriga åtaganden som gjorts kring öppenhet, prishöjning och avkastning. 

Vår prisjustering sker i enlighet med vårt åtagande som medlemmar i prisdialogen. Åtagandet innebär i korthet att vi utgår från en kostnadsbaserad metod då vi sätter priserna. Detta betyder att om fjärrvärmens kostnader ökar, så stiger priset och vice versa. Inom prisdialogen finns också åtaganden kring fjärrvärmeverksamhetens avkastning över tid, ett kommunicerat intervall för kommande prisjusteringar samt ett krav på öppenhet. Sammanta­get leder alla åtaganden, beräkningar och överväganden till en resulterande prisjustering som sedan redovisas för er som väljer att delta i prisdialogens informationsmöten. 

Vi uppdaterar priserna 1 januari varje år. 

Håll koll på kostnaderna och sänk dem!

Med vårt analysverktyg Energirapporten är det enkelt att hålla koll på både er konsumtion och era energikostnader.

Så sänker du returtemperaturen

Vad är egentligen returtemperatur? Varför betalar man för den? Och kan man själv påverka priset?
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus