GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
miljövärden

Förnybar fjärrvärme

Vi arbetar långsiktigt för att minska miljö- och klimatpåverkan med målet att 2025 producera all fjärrvärme av förnybara energikällor, återvunnen energi från avfallsförbränning och industriell spillvärme.

Det mesta av fjärrvärmen vi producerar idag kommer från värmeförluster från andra verksamheter, till exempel avfallsförbränning och industriella processer. Genom att välja fjärrvärme bidrar du och ditt företag till ett mer hållbart Göteborg. Tillsammans tar vi helt enkelt vara på sådan energi som annars skulle gå till spillo.

Miljövärden för fjärrvärme

Miljövärden för fjärrvärme redovisas enligt den metod som har tagits fram i Värmemarknadskommittén (Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme).

Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas ur tre perspektiv: 

  • Hur effektivt energin används
  • Hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan
  • Hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät

Mera information om miljövärdering av fjärrvärme och överenskommelsen i Värmemarknadskommittén finns hos Energiföretagen Sverige.

Slutgiltiga miljövärden för fjärrvärme 2020

Slutgiltiga miljövärden för fjärrvärme märkt med Bra Miljöval 2020

Tillförd energi

för all producerad fjärrvärme i nätet 2020, inklusive Bra Miljöval.

Bilden visar de olika delarna av den tillförda energin i fjärrvärmeproduktionen.

Återvunnen energi är energi som kommer från processer där huvudsyftet har varit ett annat än att producera den här energin, men där energin kan tas till vara. Det kan exempelvis vara energi i form av värme och el från avfallsförbränning, spillvärme från en industriell process som inte kan användas och som annars hade kylts bort eller att använda värmen i avloppsvatten. Genom att använda återvunnen energi istället för primära energiresurser räcker resurserna längre.

Visa ditt bidrag genom att miljöcertifiera din fastighet

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up