GÖTEBORG ENERGI - EN DEL AV GÖTEBORGS STAD
fika

Prisdialogen

Prisdialogen skapades för att öka dialogen mellan fjärrvärmeföretag och dess kunder och därmed förtroendet för fjärrvärme-leverantörernas prisändring. Målet är att tillsammans ta fram en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme.

Priser och prognoser för 2021

Prisändring för 2021 är +3 % i Göteborg och 1,5% i Ale. Prognos för 2022 förväntas vara +1-3 % i Göteborg och Ale. Prisindikationen för 2023 är +1-3 % samt för 2023 +1-3 %.

Se webinaret från Prisdialogen

Den 11 september höll vi ett webinar om Prisdialogen. Här kan du titta på det i efterhand.

Så här går det till

Prisdialogen genomförs varje år och består av en lokal dialog med minst två samrådsmöten och därefter en central prövning. På samrådsmötena enas man om nästa års prisjustering och sätter en prognos för de kommande fyra åren. I den centrala prövningen granskas underlaget från samrådsmötena för att säkerställa att det har skett enligt Prisdialogens process. Därefter beslutar styrelsen för Prisdialogen om fjärrvärmeleverantören får tillträde eller inte till Prisdialogen. 

Nytt medlemskap söks varje år.

Hos oss inleder vi den lokala dialogen med möten i den operativa gruppen, där vi enas om ett prisändringsförslag. Förslaget fastslås sedan i enlighet med prisändringsmodellen på årets samrådsmöte i maj med en större inbjuden kundgrupp. Vi har sedan tidigare år tillsammans med våra största kunder beslutat att använda en kostnadsbaserad prisändringsmodell. 

Möten inom operativa gruppen
På dessa möten diskuteras förslag på kommande prisändring
Första samrådsmötet
Förslag till prisjustering diskuteras på samrådet som hålls i maj
Central prövning
Information om prisändring
Som företagskund hos oss får du prisinformationen innan midsommar för att du ska möjlighet att använda den som underlag till din budget.
Andra samrådsmötet
På samrådsmötena enas man om nästa års prisjustering och sätter en prognos för de kommande fyra åren.
Prisändring
Prisändringen börjar gäller 1 januari påföljande år

Prisändringsmodellen

Den grundläggande principen för prisändring av fjärrvärme är att den ska vara kostnadsbaserad. Det innebär att priserna justeras så att intäkterna blir tillräckligt stora för att täcka de kostnader vi har för att leverera fjärrvärme med hög leveranssäkerhet och låg miljöpåverkan. Intäkterna ska även ge en skälig avkastning till vår ägare Göteborgs Stad.  

  • Vi ska leverera prisvärd fjärrvärme. Med det menar vi att vår fjärrvärme ska vara konkurrenskraftig gentemot andra uppvärmningsalternativ på marknaden. De alternativa lösningarna utgör ett naturligt tak för prisändringen.
  • Vårt genomsnittliga fjärrvärmepris ska vara lägre än riksgenomsnittet. Den jämförelsen hämtas från den årliga Nils Holgersson undersökningen. 2018 låg Göteborg Energi på plats 27 av 266 kommuner.

 
 

Så här fördelar sig våra kostnader för att leverera fjärrvärme

  • Bränslen – främst köpt värme i form av återvunnen energi därefter naturgas, skogsflis, pellets, bioolja och olja
  • Kapitalkostnader – fjärrvärmeproduktion och -distribution innebär många stora investeringar och därmed räntor och avskrivningar
  • Drift och underhåll (DoU) – fjärrvärmecentraler, produktionsanläggningar, rör, pumpar med mera som kräver drift och underhåll för att fungera
  • Personal och IT – kostnader för personal inom produktion, distribution och kundadministration samt kostnader för IT-system
  • Marknadsföring och försäljning – kostnader för bl a informationsmaterial, kundutskick och kundträffar
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up